Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Upravljavec male elektrarne

Upravljavec male elektrarne opravlja dela in naloge: upravlja naprave in postroje za proizvodnjo električne energije, zgrajene po posebnem projektu in za katere je potreben poseben nadzor.

Upravljavec male elektrarne lahko opravlja naloge, če ima ustrezno izobrazbo in delovne izkušnje in je strokovno usposobljen.

Pogoji

 • Dela in naloge upravljavca male elektrarne lahko opravlja:

  • delavec s srednjo strokovno izobrazbo (V. raven) strojne in elektrotehnične smeri, z najmanj dvema letoma delovnih izkušenj;
  • ali delavec s srednjo poklicno izobrazbo (IV. raven), pridobljeno po izobraževalnem programu strokovnega področja za strojništvo ali elektrotehniko, z najmanj pet let delovnih izkušenj.

  Dokazila

  Kopija dokazila o zaključku šolanja in potrdilo delodajalca o ustreznosti delovnih izkušenj

  Pravne podlage

 • Posameznik mora opraviti program strokovnega in praktičnega usposabljanja.

  Program strokovnega usposabljanja obsega splošni in posebni del.

  Strokovna usposobljenost kandidata se preverja s preizkusom znanja. Končni uspeh preizkusa znanja ugotovi komisija z oceno "uspešno" ali "neuspešno".

  Kandidat lahko preizkus znanja ponavlja dvakrat. Če preizkusa znanja ni opravil pozitivno pri enem ali dveh predmetih, ponavlja le ta predmet ali predmeta. Če tudi tretjič preizkus znanja ni opravljen, se mora kandidat ponovno strokovno usposabljati.

  Cena strokovnega usposabljanja in preizkusov znanj je obračunana skladno s cenikom.

  Kandidatu, ki je preizkus znanja uspešno opravil, se izda potrdilo o strokovni usposobljenosti. Veljavnost potrdila je pet let.

  Po preteku veljavnosti je treba opraviti občasni preizkus znanja, ki se ga opravlja pisno s testi. Pri občasnem preizkusu delavec prejme testno polo z vprašanji iz splošnega in posebnega dela programa. Testna pola vsebuje za vsak predmet tri vprašanja z enim pravilnim in dvema nepravilnima odgovoroma. Preizkus znanja iz posameznega dela je uspešen, če sta pravilna odgovora vsaj na dve vprašanji.

  Delavec mora opraviti tudi praktično usposabljanje pri energetskih napravah. V času praktičnega usposabljanja delavci opravljajo prakso pod nadzorstvom mentorja. Praktično usposabljanje traja tri mesece.

  Dokazila

  Potrdilo o strokovni usposobljenosti

  Pravne podlage

  Pristojni organ

  Zveza društev energetikov Slovenije

  Ulica Janeza Pavla II. 12
  1000 Ljubljana

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklic lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred prvim opravljanjem oddajte pisno prijavo pri pristojnem organu.