Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Podjetje, ki opravlja dejavnost cestnega prevoznika, imenuje za upravljavca prevoza vsaj eno fizično osebo, ki dejansko in neprekinjeno vodi prevozno dejavnost podjetja in ima resnično povezavo s podjetjem (njegov uslužbenec, direktor, lastnik delničar ali samostojni podjetnik) ter prebiva v državi članici EU.

Upravljavec prevozov v prevozniškem podjetju opravlja naslednje naloge: 

 • skrbi za prevoze,
 • pripravlja prevozne pogodbe,
 • sprejema naročila,
 • sestavlja načrte prevozov,
 • skrbi za ustrezno opremljenost voznega parka,
 • pripravlja načrt rednega vzdrževanja vozil,
 • skrbi za ustrezno usposobljenost voznikov,
 • sestavlja delovne načrte,
 • pripravlja vozniška navodila in skrbi za skladnost z varnostnimi zahtevami,
 • pripravlja in skrbi za ustrezna zavarovanja iz naslova odgovornosti za opravljanje dejavnosti ter druga zavarovanja.

Poznati mora zakonodajo in pravila z različnih strokovnih področij: civilnega, gospodarskega, delovnega in socialnega prava, davčnih predpisov, poslovnega in finančnega vodenja podjetja, dostopa do trga prevozov, tehničnih standardov in vidikov poslovanja ter varnosti v cestnem prometu. 

Upravljavec prevozov je lahko posameznik, ki je na podlagi opravljenega preizkusa znanja pridobil Spričevalo o strokovni usposobljenosti za opravljanje prevozov blaga, potnikov ali avtotaksi prevozov v cestnem prometu.

Pogoji

 • Preizkus znanja mora opraviti oseba, ki je v podjetju ali gospodarski družbi odgovorna za prevoze.

  Preizkus znanja je različen glede na to, za katere vrste prevozov v cestnem prometu se je upravljavec prevozov prijavil. 

  Prijava in stroški opravljanja izpita:

  kandidat se lahko prijavi prek spletne prijave ali prijavo pošlje pooblaščeni organizaciji na naslov: Inter-es d.o.o., Trg svobode 19, 5213 Kanal.

  Na podlagi popolne prijave kandidat po elektronski ali navadni pošti prejme predračun za poravnavo stroškov preizkusa.

  Kandidati prejmejo obvestilo, v katerem jih komisija obvesti o kraju, datumu in času preizkusa.

  Stroški:

  stroški preizkusa znašajo 96,84 EUR.

  Izjeme: 

  osebe z določeno višješolsko, visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo so lahko oproščene preizkusa iz tistih predmetov, ki so jih uspešno opravile v okviru svojega izobraževanja. Kandidat, ki želi, da se je oproščen preizkusa znanja iz posameznih predmetov, pošlje komisiji za opravljanje preizkusa znanja vlogo, h kateri priloži:

  • overjeno fotokopijo diplome,
  • overjeno fotokopijo indeksa ali potrdila o opravljenih izpitih,
  • potrjeno fotokopijo vsebin predmetov iz študijskega programa s strani izobraževalne organizacije ali organizacij, pri katerih je pridobil znanja, ki jih določa program preizkusa znanja.

  Komisija vlogo obravnava in izda ugotovitveni sklep iz katerega so razvidni predmeti, ki se priznajo in predmeti iz katerih je treba opravljati preizkus znanja.

  Dokazila

  • Spričevalo o strokovni usposobljenosti upravljavca prevozov (UP)

  Pravne podlage

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklica v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
8. 9. 2021