Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Vodja del pri IZS (Vz, Vm, Vnp)

Vodja del pri IZS je posameznik, ki izpolnjuje predpisane pogoje in je vpisan v imenik Vodij del pri IZS.

V imenik  se vpisujejo posamezniki, ki so po pridobljeni ustrezni izobrazbi in najmanj treh letih delovnih izkušenj uspešno opravili strokovni izpit za vodjo del in imajo urejeno zavarovanje, ter nima prepovedi opravljanja poklica.

Vodja del izvajalcu del pri gradnji odgovarja za skladnost izvedenih del s projektno dokumentacijo, predpisi, s katerimi se podrobneje določijo bistvene in druge zahteve, ter predpisi s področja zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na gradbišču.

Odgovorni vodje del imajo pooblastila na posameznih strokovnih področjih:

 • gradbeništvo;
 • strojništvo;
 • elektrotehnika
 • tehnologija, gozdarstvo in varnost pri delu
 • geotehnologija in rudarstvo
 • požarna varnost

Glede na vrsto objekta oziroma del, je potrebna različna stopnja izobrazbe vodje del. Glede na to delitev IZS deli poklic vodja del na: 

 • Vz - vodja del - študijski program I stopnje
 • Vm - vodja del - visokošolska stopnje tehnične smeri
 • Vnp - vodja del - srednješolska izobrazba tehnične smeri 
Dela, ki jih opravlja posamezni vodja del: Vz Vm Vnp
Vodenje celotne gradnje ali pretežnega dela ZAHTEVNEGA objekta X    
Vodenje celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje MANJ ZAHTEVNEGA objekta X X  
Vodenje posameznih del na ZAHTEVNIH in MANJ ZAHTEVNIH objektih X X X
Vodenje gradnje NEZAHTEVNIH objektov X X X

 

Pogoji

 • Z vpisom v imenik vodij del pri IZS vlagatelj pridobi poklicni naziv vodja del. V imeniku se vodijo tako aktivni vodje del, kot tudi vodje del v mirovanju.

  V imenik se vpisujejo posamezniki, ki:

  • imajo pridobljeno najmanj srednješolsko izobrazbo tehnične smeri s področja graditve objektov;
  • imajo tri leta delovnih izkušenj po pridobljeni izobrazbi;
  • imajo opravljen strokovni izpit za vodenje del;
  • imajo urejeno zavarovanje odgovornosti za škodo v skladu z določili Gradbenega zakona (GZ-1)
  • jim ni bila s pravnomočno sodno odločbo izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica ali s pravnomočno odločbo izrečena disciplinska sankcija izbrisa iz imenika vodij del
  • imajo poravnano vpisnino

  Po opravljenem strokovnem izpitu za vpis v imenik vodij del pri IZS posameznik predloži vlogo na predpisanem obrazcu.

  Vloga za vpis v imenik se lahko odda elektronsko ali po klasični pošti.

  Ko IZS ugotovi, da kandidat izpolnjuje pogoje za vpis, izvede vpis v imenik, mu izda potrdilo o vpisu v imenik, ter dodeli enotna identifikacijska številka, ki se ne spreminja do izbrisa posameznika iz imenika.

  Izjema: MIROVANJE POKLICNEGA NAZIVA

  Posameznik, ki nima delovnega razmerja z gospodarskim subjektom ali ne opravlja poklic kot samostojni podjetnik posameznik  oziroma nima zagotovljenega zavarovanja se lahko na zahtevo vpiše v imenik pooblaščenih inženirjev. Zbornica na podlagi odločbe v imenik vpiše mirovanje poklicnega naziva.

  Stroški vezani na vpis v imenik: 

  Po vpisu v imenik pooblaščenih inženirjev IZS izda račun za članarino in pristojbino za vodenje v imeniku. Višino stroškov preverite na spletni strani IZS.

  Podrobneje

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklic lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred prvim opravljanjem oddajte pisno prijavo pri pristojnem organu.

 

Čezmejno/ občasno se poklic v Republiki Sloveniji lahko opravlja s pisno prijavo na IZS, v skladu z zakonom, ki ureja postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij. Na podlagi prijave se posameznik začasno vpiše v imenik vodji del. Za začasni vpis se posamezniku ne zračunajo stroški vpisa, vodenja ali pristojbine. Posameznik, začasno vpisan v imenik vodij del, je dolžan spoštovati etični kodeks vodij del in se ravnati po predpisih in drugih splošnih aktih, ki veljajo v Republiki Sloveniji.

Posameznik, ki poklicne naloge v Republiki Sloveniji opravlja več kot eno leto, svojo prijavo podaljša enkrat v koledarskem letu pri zbornici in v njej navede morebitno spremembo podatkov. Če zbornica ob prijavi ali podaljšanju prijave na podlagi kriterijev iz zakona, ki ureja postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij, ugotovi, da ima posameznikovo opravljanje reguliranega poklica naravo trajnega opravljanja reguliranega poklica, lahko zahteva trajen vpis v imenik vodij del.