SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Vodja del pri IZS je posameznik, ki izpolnjuje predpisane pogoje in je vpisan v imenik Vodij del pri IZS.

V imenik  se vpisujejo posamezniki, ki so po pridobljeni ustrezni izobrazbi in najmanj treh letih delovnih izkušenj uspešno opravili strokovni izpit za vodjo del in imajo urejeno zavarovanje, ter nima prepovedi opravljanja poklica.

Vodja del izvajalcu del pri gradnji odgovarja za skladnost izvedenih del s projektno dokumentacijo, predpisi, s katerimi se podrobneje določijo bistvene in druge zahteve, ter predpisi s področja zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na gradbišču.

Odgovorni vodje del imajo pooblastila na posameznih strokovnih področjih:

 • gradbeništvo;
 • strojništvo;
 • elektrotehnika
 • tehnologija, gozdarstvo in varnost pri delu
 • geotehnologija in rudarstvo
 • požarna varnost

Glede na vrsto objekta oziroma del, je potrebna različna stopnja izobrazbe vodje del. Glede na to delitev IZS deli poklic vodja del na: 

 • Vz - vodja del - študijski program I stopnje
 • Vm - vodja del - visokošolska stopnje tehnične smeri
 • Vnp - vodja del - srednješolska izobrazba tehnične smeri 
Dela, ki jih opravlja posamezni vodja del: Vz Vm Vnp
Vodenje celotne gradnje ali pretežnega dela ZAHTEVNEGA objekta X    
Vodenje celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje MANJ ZAHTEVNEGA objekta X X  
Vodenje posameznih del na ZAHTEVNIH in MANJ ZAHTEVNIH objektih X X X
Vodenje gradnje NEZAHTEVNIH objektov X X X

 

Pogoji

 • Z vpisom v imenik vodij del pri IZS vlagatelj pridobi poklicni naziv vodja del. V imeniku se vodijo tako aktivni vodje del, kot tudi vodje del v mirovanju.

  V imenik se vpisujejo posamezniki, ki imajo pridobljeno najmanj srednješolsko izobrazbo, nato tri leta delovnih izkušenj ter opravljen strokovni izpit. Urejeno zavarovanje in mu ni bilo prepovedano opravljanje poklica. V imenik se vpisujejo tudi posamezniki na podlagi odločbe o priznavanju poklicnih kvalifikacij.

  Po opravljenem strokovnem izpitu za vpis v imenik vodij del pri IZS posameznik predloži vlogo na predpisanem obrazcu.

  Ko IZS ugotovi, da kandidat izpolnjuje pogoje za vpis, izvede vpis v imenik, mu izda potrdilo o vpisu v imenik, ter dodeli enotna identifikacijska številka, ki se ne spreminja do izbrisa posameznika iz imenika.

  Izjema: MIROVANJE POKLICNEGA NAZIVA

  Posameznik, ki nima delovnega razmerja z gospodarskim subjektom ali ne opravlja poklic kot samostojni podjetnik posameznik  oziroma nima zagotovljenega zavarovanja se lahko na zahtevo vpiše v imenik pooblaščenih inženirjev. Zbornica na podlagi odločbe v imenik vpiše mirovanje poklicnega naziva.

  Podrobneje

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklic lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred pričetkom opravljanja ni potrebna prijava ali pridobitev dovoljenja.

Pravne podlage

Zadnja sprememba:
10. 10. 2022