SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Naloge vodje energetskih naprav so vodenje obratovanja in vzdrževanja energetskih naprav, priprava evidenc in analiz porabe energije ter izvajanje ukrepov racionalnega ravnanja z energijo v organizacijah, katerih osnovna dejavnost niso proizvodnja, prenos ali razdelitev energije in imajo energetske naprave s skupno močjo nad 5 MW ali imajo tlačne posode, katerih skupna akumulirana (tlačna) energija presega 5 MJ.

Vodja lahko opravlja naloge le če ima ustrezno izobrazbo in delovne izkušnje in je strokovno usposobljen.

Pogoji

 • Dela in naloge vodje energetskih naprav lahko opravlja:

  • delavec z višjo strokovno izobrazbo strojne ali elektrotehnične smeri (VI. raven), z najmanj dvema letoma delovnih izkušenj;
  • ali delavec s srednjo strokovno izobrazbo strojne ali elektrotehnične smeri (V. raven), z najmanj petimi leti delovnih izkušenj;
  • ali delavec z najmanj poklicno srednjo izobrazbo (IV. raven), ki je najmanj deset let opravljal dela in naloge upravljavca parne ali plinske turbine, stikalničarja v industriji, upravljavca kotla, upravljavca motorjev z notranjim izgorevanjem, črpalnih naprav, plinskih naprav ali kompresorjev in hladilnih naprav.

  Dokazila

  Kopija dokazila o zaključku šolanja in potrdilo delodajalca o ustreznosti delovnih izkušenj

  Pravne podlage

 • Posameznik mora opraviti program strokovnega usposabljanja in preizkusa znanja.

  Program strokovnega usposabljanja obsega splošni in posebni del.

  Strokovna usposobljenost kandidata se preverja s preizkusom znanja. Končni uspeh preizkusa znanja ugotovi komisija z oceno "uspešno" ali "neuspešno".

  Kandidat lahko preizkus znanja ponavlja dvakrat. Če preizkusa znanja ni opravil pozitivno pri enem ali dveh predmetih, ponavlja le ta predmet ali predmeta. Če tudi tretjič preizkus znanja ni opravljen, se mora kandidat ponovno strokovno usposabljati.

  Cena strokovnega usposabljanja in preizkusov znanj je obračunana skladno s cenikom.

  Kandidatu, ki je preizkus znanja uspešno opravil, se izda potrdilo o strokovni usposobljenosti. Veljavnost potrdila je pet let.

  Po preteku veljavnosti je treba opraviti občasni preizkus znanja, ki se ga opravlja pisno s testi. Pri občasnem preizkusu delavec prejme testno polo z vprašanji iz splošnega in posebnega dela programa. Testna pola vsebuje za vsak predmet tri vprašanja z enim pravilnim in dvema nepravilnima odgovoroma. Preizkus znanja iz posameznega dela je uspešen, če sta pravilna odgovora vsaj na dve vprašanji.

  Dokazila

  Potrdilo o strokovni usposobljenosti

  Pravne podlage

  Pristojni organ

  Zveza društev energetikov Slovenije

  Ulica Janeza Pavla II. 12
  1000 Ljubljana

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklic lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred prvim opravljanjem oddajte pisno prijavo pri pristojnem organu.
Zadnja sprememba:
8. 9. 2021