Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Vodja lekarne

Lekarno lahko vodi magister farmacije, ki poleg splošnih pogojev za sklenitev delovnega razmerja izpolnjuje še naslednje pogoje:

  • ima opravljen strokovni izpit;
  • obvlada slovenski jezik, na dvojezičnih območjih  pa tudi jezik narodnosti;
  • mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano  opravljanje poklica oziroma lekarniške dejavnosti.

Magister farmacije, ki za več kot tri leta prekine delo v lekarniški dejavnosti, a želi prevzeti vodenje lekarne ali pridobiti koncesijo, zato mora pred tem opraviti preizkus znanja. 

Če lekarnar iz katerega koli razloga začasno ne more sam voditi zasebne lekarne, mora postaviti pooblaščenca. Pooblaščenec mora biti magister farmacije z opravljenim strokovnim izpitom.

Pooblaščenec lahko vodi lekarno najdlje eno leto.

Če postane lekarnar iz zdravstvenih razlogov za daljši čas nesposoben za delo, mora lekarnar ali njegov skrbnik določiti upravitelja lekarne. Upravitelj mora izpolnjevati pogoje, ki so predpisani za vodjo lekarne.

Če lekarnar umre, ima njegov zakonec ali otrok pravico opravljati lekarniško dejavnost na podlagi izdane koncesije, vendar ne dlje kot pet let od smrti imetnika koncesije. V tem primeru vodi lekarno upravitelj, ki izpolnjuje pogoje za vodjo lekarne. Upravitelja imenujejo zakonec, otrok ali njegov skrbnik.

Zakonec ali otrok umrlega lekarnarja, ki izpolnjujeta pogoje za samostojno vodenje lekarne, lahko zahtevata izdajo koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti.

Pogoji

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklica v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.