Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Vodja obratovanja energetskega objekta

(Vodja obratovanja)

Vodja obratovanja energetskega objekta v mejah svojih pristojnosti upravlja elektroenergetski objekt in vodi zaposlene sodelavce. Naloge vodje so vodenje obratovanja postrojev in naprav v organizacijah, katerih osnovna dejavnost je proizvodnja, prenos ali razdelitev električne, ali toplotne energije, ali plina.

Vodja lahko opravlja naloge, če ima ustrezno izobrazbo in delovne izkušnje ter je strokovno usposobljen.

Pogoji

 • Dela in naloge vodje obratovanja energetskega objekta lahko opravlja:

  • delavec z univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo (VII. raven) elektrotehnične ali strojne smeri z najmanj dvema letoma delovnih izkušenj v organizacijah, katerih osnovna dejavnost je proizvodnja, prenos ali razdelitev električne ali toplotne energije ali plina;
  • ali delavec z višjo strokovno izobrazbo (VI. raven) strojne ali elektrotehnične smeri, z najmanj pet let delovnih izkušenj v organizacijah, katerih osnovna dejavnost je proizvodnja, prenos ali razdelitev električne ali toplotne energije ali plina;
  • ali delavec s srednjo strokovno izobrazbo (V. raven) strojne ali elektrotehnične smeri, z najmanj osem let delovnih izkušenj v organizacijah, katerih osnovna dejavnost je proizvodnja, prenos ali razdelitev električne ali toplotne energije ali plina.

  Dokazila

  Kopija dokazila o zaključku šolanja in potrdilo delodajalca o ustreznosti delovnih izkušenj

  Pravne podlage

 • Posameznik mora opraviti program strokovnega usposabljanja in preizkusa znanja.

  Program strokovnega usposabljanja obsega splošni in posebni del.

  Strokovna usposobljenost kandidata se preverja s preizkusom znanja. Končni uspeh preizkusa znanja ugotovi komisija z oceno "uspešno" ali "neuspešno".

  Kandidat lahko preizkus znanja ponavlja dvakrat. Če preizkusa znanja ni opravil pozitivno pri enem ali dveh predmetih, ponavlja le ta predmet ali predmeta. Če tudi tretjič preizkus znanja ni opravljen, se mora kandidat ponovno strokovno usposabljati.

  Cena strokovnega usposabljanja in preizkusov znanj je obračunana skladno s cenikom.

  Kandidatu, ki je preizkus znanja uspešno opravil, se izda potrdilo o strokovni usposobljenosti. Veljavnost potrdila je pet let.

  Po preteku veljavnosti je treba opraviti občasni preizkus znanja, ki se ga opravlja pisno s testi. Pri občasnem preizkusu delavec prejme testno polo z vprašanji iz splošnega in posebnega dela programa. Testna pola vsebuje za vsak predmet tri vprašanja z enim pravilnim in dvema nepravilnima odgovoroma. Preizkus znanja iz posameznega dela je uspešen, če sta pravilna odgovora vsaj na dve vprašanji.

  Dokazila

  Potrdilo o strokovni usposobljenosti

  Pravne podlage

  Pristojni organ

  Zveza društev energetikov Slovenije

  Ulica Janeza Pavla II. 12
  1000 Ljubljana

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklic lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred prvim opravljanjem oddajte pisno prijavo pri pristojnem organu.
Zadnja sprememba:
8. 9. 2021