Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Vodja vlaka

Vodja vlaka je polnoletna oseba, ki je strokovno usposobljena za opravljanje nalog, ima ustrezno izobrazbo, opravljen mojstrski izpit ter je zdravstveno ustrezna in jezikovno usposobljena.

Vodja vlaka je delavec, ki skrbi za urejeno pripravo in varno vožnjo ter delo vlaka na progi, postajah in službenih mestih.

Pogoji

 • Oseba, ki želi pridobiti poklic strojevodja, preglednik vagonov, voznik progovnih vozil, prometnik, sprevodnik in vodja vlaka mora opraviti mojstrski izpit in imeti vsaj tri leta delovnih izkušenj.

  Z mojstrskim izpitom se preveri, ali je kandidat usposobljen mojstrsko opravljati svoje poklicno oziroma strokovno delo, samostojno voditi obratovalnico, izobraževati vajence in ali obvlada druga znanja in veščine, določene z izpitnim katalogom za mojstrski izpit.

  Mojstrski izpit se opravlja v štirih delih:

  • praktični del (I.del),
  • strokovno-teoretični del (II.del),
  • poslovodno-ekonomski del (III. del),
  • pedagoško-andragoški del (IV. del).

  Posamezni deli mojstrskega izpita so razdeljeni na izpitne enote v skladu z izpitnim katalogom s katerim se določijo vsebina, obseg dejavnosti mojstra, cilji izpita in deli izpita z navedbo strokovnih področij.

  PRIJAVA NA IZPIT

  Kandidat, ki želi pristopiti k opravljanju mojstrskega izpita, vloži prijavo za opravljanje mojstrskega izpita na pristojni organ, s katero dokaže ustreznost za opravljanje izpita. Na posamezno izpitno enoto se kandidat prijavi s prijavnico, in sicer na pristojnem organu, najkasneje do 30 dni pred izpitnim rokom. Na izpit se kandidat prijavi pisno po pošti ali prek elektronske prijave

  OPRAVLJANJE IZPITA

  Celoten izpit se opravlja v skladu z izpitnim katalogom.

  Praktični del obsega delovni preizkus in mojstrsko izpitno delo. Pisni izpit za posamezno predmetno področje iz strokovno-teoretičnega dela mojstrskega izpita traja do 180 minut. Ustni del oziroma zagovor traja največ 30 minut. Poslovodno-ekonomski del mojstrskega izpita se opravlja pisno in traja do 180 minut. Pedagoško-andragoški del mojstrskega izpita sestavlja pisni izpit, ki traja do 180 minut, praktični nastop pa 45 minut.

  Istega dne lahko kandidat opravlja več pisnih izpitov, vendar ne v skupnem obsegu, daljšem od 360 minut.

  Pristojni organ kandidatom posreduje izpitne roke za posamezni del mojstrskega izpita najmanj enkrat letno. Vsi izpitni roki so objavljeni na spletni strani pristojnega organa.

  Po uspešno opravljenem mojstrskem izpitu kandidat prejme spričevalo.

  Dokazila

  Spričevalo o opravljenem mojstrskem izpitu

  Pravne podlage

 • Strokovno usposabljanje za delovno mesto sprevodnik obsega teoretično in praktično usposabljanje.

  Teoretično usposabljanje obsega:

  • znanje o določbah signalnega pravilnika,
  • znanje o določbah prometnega pravilnika,
  • natančna strokovna znanja v zvezi z zaviranjempri vlaku in premiku,
  • ravnanje ob resni nesreči, nesreči ali incidentu.

  Praktično usposabljanje zajema:

  • usposabljanje o varnosti in zdravju pri delu, glede na oceno tveganja;
  • usposabljanje iz požarne varnosti;
  • spoznavanje operativnih predpisov iz sistema varnega upravljanja;
  • delo pod nadzorom, kjer se kandidat pod inštruktorjevim nadzorom usposobi za opravljanje vseh del, ki jih bo kot vodja vlaka opravljal samostojno in spozna postaje ali proge - z vsemi napravami in opremo, ki so vgrajene;
  • opravljanje praktičnega izpita pred komisijo, ki jo imenuje delodajalec.

  Po končanem teoretičnem usposabljanju in preverjanju teoretične usposobljenosti, subjekt izvajanja usposabljanja izda potrdilo o opravljenem preverjanju teoretične usposobljenosti.

  Po opravljenem praktičnem izpitu kandidat prejme spričevalo s strani delodajalca, pri katerem opravlja praktični del usposabljanja.

  Dokazila

  Potrdilo o opravljenem preverjanju teoretične usposobljenosti

  Spričevalo o opravljenem praktičnem delu usposabljanja

  Pravne podlage

 • Pravico do dela na delovnem mestu izvršilnega železniškega delavca lahko pridobi tisti delavec, ki izpolnjuje posebne zdravstvene pogoje.

  Izvršilni železniški delavec mora biti telesno in duševno zmožen opravljati dela, za katera ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.

  Telesna in duševna zmožnost se mora preverjati z rednimi in izrednimi pregledi. Zdravniške preglede opravlja in vodi pooblaščeni zdravstveni zavod.

  Redni zdravstveni pregled mora biti opravljen pred potekom predpisanega roka.

  Izvršilni železniški delavec mora ob zdravstvenih pregledih predložiti:

  Po vsakem opravljenem zdravstvenem pregledu pooblaščeni zdravnik v roku 10 dni izda zdravniško spričevalo o izpolnjevanju pogojev za varno delo izvršilnega železniškega delavca.

  Dokazila

  Zdravniško spričevalo za oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih pogojev

  Pravne podlage

 • Izvršilni železniški delavci in izvršilni železniški delavci na industrijskem tiru se pri opravljanju železniškega prometa sporazumevajo v jeziku, ki da določi upravljavec.

  V Republiki Sloveniji je jezik upravljavca slovenski jezik.

  Vsi izvršilni železniški delavci se morajo z upravljavcem infrastrukture aktivno in učinkovito sporazumevati v normalnih, poslabšanih in izrednih razmerah.

  Dokazila

  Potrdilo o opravljenem teoretičnem usposabljanju

  Pravne podlage

 • Oseba, ki želi opravljati delo vlakovodje, mora imeti zaključeno splošno ali poklicno maturo.

  Dokazila

  Kopija dokazila o zaključeni izobrazbi

  Pravne podlage

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklic Vodja vlaka ne sodi v poklicno direktivo.