Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Voznik progovnih vozil

Voznik progovnih vozil je vsaj 20-letna oseba, ki je strokovno usposobljena za opravljanje nalog voznika progovnih vozil, ima ustrezno izobrazbo ter je zdravstveno ustrezna in jezikovno usposobljena.

Voznik progovnih vozil je zadolžen za:

 • zagotavljanje, da je motorno progovno vozilo pripravljeno za vožnjo,
 • vožnjo vlaka po voznem redu,
 • opazovanje vozne poti,
 • ponavljanje sprejetih signalnih znakov od železniškega izvršilnega delavca, ki se nahaja v kabini,
 • opravljanje premika z motornim progovnim vozilom za posebne namene,
 • opravljanje zavornih preizkusov, 
 • pregled motornih progovnih vozil za posebne namene,
 • pregled vozil, ki jih motorno progovno vozilo vleče ali rine,
 • zavarovanje železniških vozil proti samopremaknitvi,
 • spenjanje in razpenjanje vozil tudi s pomožno spenjačo,
 • sporazumevanje pri premiku,
 • odpravljanje napak pri vozilih,
 • izračun resnično zavrte mase in zagotavljanje zadostnega dejanskega zavornega odstotka,
 • izračun največje hitrosti,
 • zavarovanje motornega progovnega vozila na odprti progi,
 • upravljanje motornih vozil za posebne železniške namene vseh vrst, vključno s priključenimi vozili.

Pogoji

 • Za pridobitev dovoljenja za strojevodje in opravljanje nalog voznika progovnih vozil je treba opraviti usposabljanje na temo splošnega strokovnega znanja.

  Splošno strokovno znanje je znanje, ki ga kandidat za strojevodjo in kandidat za voznika progovnih vozil pridobita pri izvajalcu strokovnega usposabljanja.

  Usposabljanje za pridobitev splošnega strokovnega znanja obsega:

  • teoretična in praktična znanja o železniških tehnologijah - vključno z varnostnimi načeli in filozofijo predpisov,
  • teoretična in praktična znanja o nevarnostih, povezanih z delovanjem železnice, in različnih načinih za njihovo obvladovanje,
  • teoretična in praktična znanja o modelih vodenja ali več načinih delovanja železnice,
  • teoretična in praktična znanja o vlakih, njihovi sestavi in tehničnih lastnostih - za vlečna vozila, tovorne vagone, potniške vagone in druga tirna vozila.

  Po uspešno zaključenem preverjanju splošnega strokovnega znanja subjekt izvajanja usposabljanj kandidatu izda potrdilo o opravljenem preverjanju splošnega strokovnega znanja.

  Dokazila

  Potrdilo o opravljenem preverjanju splošnega strokovnega znanja

  Pravne podlage

 • Strokovno usposabljanje za delovno mesto voznik progovnih vozil obsega teoretično in praktično usposabljanje.

  Teoretično usposabljanje obsega:

  • znanje o določbah signalnega pravilnika,
  • znanje o določbah prometnega pravilnika,
  • ravnanje ob resni nesreči, nesreči ali incidentu,
  • natančna strokovna znanja v zvezi z zaviranjem, kjer je udeleženo motorno progovno vozilo.

  Praktično usposabljanje zajema:

  • usposabljanje o varnosti in zdravju pri delu, glede na oceno tveganja;
  • usposabljanje iz požarne varnosti;
  • spoznavanje operativnih predpisov iz sistema varnega upravljanja;
  • delo pod nadzorom, kjer se kandidat pod inštruktorjevim nadzorom usposobi za opravljanje vseh del, ki jih bo opravljal kot voznik progovnih vozil in spozna postajo - z vsemi napravami in opremo, ki so vgrajene;
  • opravljanje praktičnega izpita pred komisijo, ki jo imenuje delodajalec.

  Po končanem teoretičnem usposabljanju in preverjanju teoretične usposobljenosti subjekt izvajanja usposabljanj izda potrdilo o opravljenem preverjanju teoretične usposobljenosti. Po opravljenem prvem praktičnem izpitu kandidat prejme spričevalo s strani delodajalca, pri katerem opravlja praktični del usposabljanja.

  Za pridobitev naslednjega spričevala voznik progovnih vozil opravlja le praktično usposabljanje z opravljanjem praktičnega izpita.

  Dokazila

  Potrdilo o opravljenem preverjanju teoretične usposobljenosti

  Spričevalo o opravljenem praktičnem delu usposabljanja

  Pravne podlage

 • Oseba, ki želi opravljati delo voznika progovnih vozil, mora imeti zaključeno splošno ali poklicno maturo.

  Dokazila

  Kopija potrdila o opravljeni splošni ali poklicni maturi

  Pravne podlage

 • Oseba, ki želi pridobiti poklic strojevodja, preglednik vagonov, voznik progovnih vozil, prometnik, sprevodnik in vodja vlaka mora opraviti mojstrski izpit in imeti vsaj tri leta delovnih izkušenj.

  Z mojstrskim izpitom se preveri, ali je kandidat usposobljen mojstrsko opravljati svoje poklicno oziroma strokovno delo, samostojno voditi obratovalnico, izobraževati vajence in ali obvlada druga znanja in veščine, določene z izpitnim katalogom za mojstrski izpit.

  Mojstrski izpit se opravlja v štirih delih:

  • praktični del (I.del),
  • strokovno-teoretični del (II.del),
  • poslovodno-ekonomski del (III. del),
  • pedagoško-andragoški del (IV. del).

  Posamezni deli mojstrskega izpita so razdeljeni na izpitne enote v skladu z izpitnim katalogom s katerim se določijo vsebina, obseg dejavnosti mojstra, cilji izpita in deli izpita z navedbo strokovnih področij.

  PRIJAVA NA IZPIT

  Kandidat, ki želi pristopiti k opravljanju mojstrskega izpita, vloži prijavo za opravljanje mojstrskega izpita na pristojni organ, s katero dokaže ustreznost za opravljanje izpita. Na posamezno izpitno enoto se kandidat prijavi s prijavnico, in sicer na pristojnem organu, najkasneje do 30 dni pred izpitnim rokom. Na izpit se kandidat prijavi pisno po pošti ali prek elektronske prijave

  OPRAVLJANJE IZPITA

  Celoten izpit se opravlja v skladu z izpitnim katalogom.

  Praktični del obsega delovni preizkus in mojstrsko izpitno delo. Pisni izpit za posamezno predmetno področje iz strokovno-teoretičnega dela mojstrskega izpita traja do 180 minut. Ustni del oziroma zagovor traja največ 30 minut. Poslovodno-ekonomski del mojstrskega izpita se opravlja pisno in traja do 180 minut. Pedagoško-andragoški del mojstrskega izpita sestavlja pisni izpit, ki traja do 180 minut, praktični nastop pa 45 minut.

  Istega dne lahko kandidat opravlja več pisnih izpitov, vendar ne v skupnem obsegu, daljšem od 360 minut.

  Pristojni organ kandidatom posreduje izpitne roke za posamezni del mojstrskega izpita najmanj enkrat letno. Vsi izpitni roki so objavljeni na spletni strani pristojnega organa.

  Po uspešno opravljenem mojstrskem izpitu kandidat prejme spričevalo.

  Dokazila

  Spričevalo o opravljenem mojstrskem izpitu

  Pravne podlage

  Pristojni organ

  Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije

  Celovška cesta 71
  1000 Ljubljana

 • Pravico do dela na delovnem mestu izvršilnega železniškega delavca lahko pridobi tisti delavec, ki izpolnjuje posebne zdravstvene pogoje.

  Izvršilni železniški delavec mora biti telesno in duševno zmožen opravljati dela, za katera ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.

  Telesna in duševna zmožnost se mora preverjati z rednimi in izrednimi pregledi. Zdravniške preglede opravlja in vodi pooblaščeni zdravstveni zavod.

  Redni zdravstveni pregled mora biti opravljen pred potekom predpisanega roka.

  Izvršilni železniški delavec mora ob zdravstvenih pregledih predložiti:

  Po vsakem opravljenem zdravstvenem pregledu pooblaščeni zdravnik v roku 10 dni izda zdravniško spričevalo o izpolnjevanju pogojev za varno delo izvršilnega železniškega delavca.

  Dokazila

  Zdravniško spričevalo za oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih pogojev

  Pravne podlage

 • Izvršilni železniški delavci in izvršilni železniški delavci na industrijskem tiru se pri opravljanju železniškega prometa sporazumevajo v jeziku, ki da določi upravljavec.

  V Republiki Sloveniji je jezik upravljavca slovenski jezik.

  Vsi izvršilni železniški delavci se morajo z upravljavcem infrastrukture aktivno in učinkovito sporazumevati v normalnih, poslabšanih in izrednih razmerah.

  Dokazila

  Potrdilo o opravljenem teoretičnem usposabljanju

  Pravne podlage

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Opravljanje poklica voznik progovnih vozil ne sodi v poklicno direktivo.

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021