Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Zastopniki za modele in znamke zastopajo stranke v postopkih, ki se nanašajo na pridobitev, vzdrževanje in druge zahteve v zvezi z modeli, znamkami in geografskimi označbami za neživilske proizvode. Zastopniki za modele in znamke lahko v postopkih, ki se nanašajo na pravice po Zakonu o industrijski lastnini, zastopajo stranke tudi pred sodišči in drugimi državnimi organi, če izpolnjujejo pogoje, določene s predpisi, ki urejajo zastopanje pred sodišči in drugimi državnimi organi. Pooblastitelj lahko pooblasti enega ali več zastopnikov za modele in znamke za vsa ali le določena dejanja v postopku pred Uradom Republike Slovenije za intelektualno lastnino (v nadaljevanju: Urad).

Zastopniki za modele in znamke se morajo pred pričetkom opravljanja dejavnosti zastopanja s področja modelov in znamk in geografskih označb za neživilske proizvode vpisati v register zastopnikov za modele in znamke, ki ga vodi Urad. Osebe z univerzitetno izobrazbo, ki niso odvetniki, morajo pred vpisom v register zastopnikov za modele in znamke pri Uradu opraviti tudi strokovni izpit za zastopnike za modele in znamke.

Pogoji

 • Urad vodi register zastopnikov za modele in znamke. Zahteva za vpis v register mora vsebovati:

  • Podatke o vložniku (priimek, ime, naslov in izobrazba): če je vložnik samostojni podjetnik ali pravna oseba, pridobi izpisek iz Poslovnega registra Slovenije ali iz sodnega registra (oba vodi AJPES) Urad po uradni dolžnosti v skladu s tretjim odstavkom 66. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP). Če je vložnik fizična oseba, pridobi Urad te osebne podatke prav tako na podlagi tretjega odstavka 66. člena ZUP iz uradnih evidenc; a v kolikor vložnik izjavi, da uradu prepoveduje pridobivanje teh osebnih podatkov iz uradnih evidenc oziroma da želi te podatke pridobiti vložnik sam, mora vložnik sam predložiti ustrezna dokazila, iz katerih izhajajo podatki o vložniku
  • Priložena dokazila o izpolnjevanju pogojev (univerzitetna izobrazba ter opravljen strokovni izpit za zastopnika za modele in znamke pri Uradu ali dokazilo, da je vložnik odvetnik  ali v primeru odvetniške družbe dokazilo, da je vložnik odvetniška družba) 
  • Potrdilo o plačilu takse
  • Dokazilo o zaposlitvi osebe, ki izpolnjuje pogoje za zastopnika za modele in znamke (ima univerzitetno izobrazbo in opravljen strokovni izpit za zastopnika za modele in znamke pri Uradu) (samo pravne osebe)
  • Seznam fizičnih oseb, ki izpolnjujejo pogoje za zastopnika za modele in znamke (imajo ustrezno izobrazbo in opravljen strokovni izpit za zastopnika za modele in znamke pri Uradu) (samo pravne osebe) 

  V register zastopnikov za modele in znamke se vpišejo naslednji podatki:

  • Vrsta zastopnika: zastopnik za modele in znamke
  • Registrska številka
  • Datum vpisa
  • Podatki o zastopniku (pri fizični osebi: priimek, ime, naslov in izobrazba)
  • Podatki o zastopniku (pri pravni osebi: firma, sedež in seznam fizičnih oseb, ki izpolnjujejo pogoje za zastopnika za modele in znamke (imajo univerzitetno izobrazbo in opravljen strokovni izpit za zastopnika za modele in znamke) in so zaposlene pri pravni osebi, vključno z njihovimi podatki (priimek, ime in izobrazba) 

  Podrobneje

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklica v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
8. 9. 2021