Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Zavarovalni zastopnik je fizična oseba, ki ima dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja in posle opravlja na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali drugega odplačnega razmerja pri zavarovalnici, zavarovalno zastopniški družbi, samostojnemu podjetniku posamezniku, ki opravlja dejavnost zavarovalnega zastopanja, zastopniku dopolnilnih zavarovanj ali banki.

Posli zavarovalnega zastopanja so zlasti:

 • sklepanje zavarovalnih pogodb v imenu in za račun zavarovalnice,
 • aktivnosti v zvezi s pripravo na sklenitev zavarovalne pogodbe,
 • pomoč pri izvrševanju pravic iz pogodbe, zlasti pri reševanju zahtevkov do zavarovalnice.

Pogoji

 • Fizična oseba, ki pridobi pri Agenciji za zavarovalni nadzor dovoljenje za opravljanje dejavnosti zavarovalni zastopnik, lahko opravlja posle zavarovalnega zastopanja pri zavarovalnici ali zavarovalni zastopniški družbi.

  Agencija za zavarovalni nadzor izda dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja, če oseba izpolnjuje naslednje pogoje:

  1.     da je uspešno opravila preizkus strokovnega znanja, potrebnega za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja ali posredovanja,

  2.     da ima najmanj trimesečne izkušnje s področja zavarovalnih poslov, ki jih je pridobila na podlagi zaposlitve ali drugega pravnega razmerja z zavarovalnico ali zavarovalno zastopniško ali posredniško družbo,

  3.     da obvlada slovenski jezik,

  4.     da ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja,

  5.     da ji Agencija za zavarovalni nadzor ni odvzela dovoljenja za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja ali posredovanja pred manj kakor petimi leti.

  Podrobneje

 • Zavarovalnica pooblasti zavarovalnega zastopnika za sklepanje zavarovalnih pogodb v imenu in za račun zavarovalnice.

  Poleg sklepanja pogodb se za zavarovalno zastopstvo štejejo tudi aktivnosti, ki so povezane s pripravo na sklenitev zavarovalne pogodbe ter pomoč pri izvrševanju pravic iz pogodbe, še posebej pri reševanju odškodninskih zahtevkov, naslovljenih na zavarovalnico.

  Pooblastilo zavarovalnega zastopnika za sklenitev zavarovalne pogodbe obsega tudi pooblastilo za spremembo oziroma podaljšanje te pogodbe, in sprejemanje izjav zavarovalca o odstopu od zavarovalne pogodbe.

  Pravne podlage

  Skrbnik zakonodaje

  Ministrstvo za finance

  Župančičeva 3
  1000 Ljubljana

 • Zavarovalnica vodi register zavarovalno zastopniških družb in drugih oseb, ki sklepajo zavarovanja, ki so v neposredni zvezi z glavno dejavnostjo, ki jo opravljajo (na primer špediterji in osebe, ki opravljajo tehnične preglede vozil), ki zanjo na podlagi pravnega razmerja opravljajo dejavnost zavarovalnega zastopanja, in register zavarovalnih zastopnikov, ki na podlagi zaposlitve ali drugega pravnega razmerja z njo opravljajo posle zavarovalnega zastopanja.

  Zavarovalno zastopniška družba in druge osebe, ki sklepajo zavarovanja, ki so v neposredni zvezi z glavno dejavnostjo, ki jo opravljajo (na primer špediterji in osebe, ki opravljajo tehnične preglede vozil) vodijo register zavarovalnih zastopnikov, ki na podlagi zaposlitve ali drugega pravnega razmerja v zavarovalno zastopniški družbi, drugi osebi, ki sklepa zavarovanja, ki so v neposredni zvezi z glavno dejavnostjo, ki jo opravljajo (na primer špediterji in osebe, ki opravljajo tehnične preglede vozil) opravljajo posle zavarovalnega zastopanja.

  Zavarovalno zastopniška družba vodi register zavarovalnih zastopniških družb ali drugih oseb, ki sklepajo zavarovanja, ki so v neposredni zvezi z glavno dejavnostjo, ki jo opravljajo (na primer špediterji in osebe, ki opravljajo tehnične preglede vozil), ki zanjo na podlagi pravnega razmerja opravljajo dejavnost zavarovalnega zastopanja.

  Vsi navedeni registri so javni.

  Pravne podlage

  Skrbnik zakonodaje

  Ministrstvo za finance

  Župančičeva 3
  1000 Ljubljana

Čezmejno občasno opravljanje poklica

Poklic lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred prvim opravljanjem morate pridobiti dovoljenje pri pristojnem organu.
Zadnja sprememba:
8. 9. 2021