Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Zdravilec

Zdravilec je oseba, ki opravlja zdravilsko dejavnost. Je polnoletna fizična oseba, ki ima pridobljeno najmanj srednjo izobrazbo zdravstvene smeri ali najmanj srednjo strokovno izobrazbo in opravljen preizkus iz zdravstvenih vsebin in veljavno licenco.

Homeopatijo, kiropraktiko in osteopatijo pa lahko izvajajo le osebe, ki imajo diplomo medicinske fakultete, pridobljena znanja iz homeopatije, kiropraktike ali osteopatije in veljavno licenco.

Poklicni naziv zdravilec lahko uporablja le oseba, ki izpolnjuje vse spodaj navedene pogoje. Naslov se izpiše za osebnim imenom. Zdravilec lahko za naslovom doda naziv, ki ga na podlagi izvajanja prevladujočega zdravilskega sistema ali zdravilske metode določi Zdravilska zbornica.

Zdravilec mora zdravilsko dejavnost izvajati v skladu s kodeksom poklicne etike zdravilcev in standardi zdravilske dejavnosti. Standardi zdravilske dejavnosti so pravila izvajanja zdravilske dejavnosti, ki določajo strokovne pristope za izvajanje posameznega zdravilskega sistema in zdravilske metode.

Zdravilec je dolžan izvajati zdravilsko dejavnost s skrbnostjo dobrega strokovnjaka in s svojim ravnanjem oziroma opustitvijo ravnanja ne sme poslabšati zdravja uporabnika storitev. Zdravilec je strokovno odgovoren tudi za ravnanje drugih oseb, ki delajo pod njegovim nadzorom.

Pogoji

 • Licenca je javna listina, ki dokazuje strokovno usposobljenost zdravilca za samostojno izvajanje posameznih zdravilskih sistemov in zdravilskih metod in ki jo zdravilcu podeli Zdravilska zbornica za dobo sedmih let.

  Vlogo za pridobitev licence se pisno pošlje na pristojni organ in se ji priloži naslednja dokazila:

  • podatek o spričevalu o končani srednji šoli ali diplomi (številka, datum dokumenta, naziv in naslov izdajatelja) ali podatek o spričevalu o končani srednji šoli in ustrezno javno listino o opravljenih preizkusih iz zdravstvenih vsebin;
  • mnenje strokovnega zdravilskega združenja za določen zdravilski sistem ali zdravilsko metodo o usposobljenosti zdravilca za izvajanje zdravilskega sistema in zdravilske metode, ki temelji na listinah priznanih institucij o ustreznem strokovnem izobraževanju zdravilca za določen zdravilski sistem ali zdravilsko metodo in o njegovih izkušnjah;
  • podatek o spričevalu o končani srednji šoli ali potrdilo pooblaščene izobraževalne institucije o uspešno opravljenem preizkusu znanja jezika;
  • izjava, da ni bil pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje na kazen zapora več kot šest mesecev ali da mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica.

  Zbornica po podelitvi licence zdravilca po uradni dolžnosti vpiše v register. Register vsebuje naslednje podatke:

  • osebno ime;
  • kraj in datum rojstva;
  • naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča;
  • državljanstvo;
  • izobrazbo, strokovni oziroma znanstveni naslov;
  • podatke o licenci (datum, trajanje in področje, za katero je podeljena);
  • podatek o zdravilskih sistemih in zdravilskih metodah, ki jih izvaja;
  • pridobljeno dodatno znanje;
  • zaposlitev;
  • kraj oziroma naslov opravljanja zdravilske dejavnosti;
  • izrečene ukrepe zaradi kršitve kodeksa poklicne etike zdravilcev.

  Vsakdo ima pravico pridobiti podatke o tem, ali zdravilec ima licenco, podatek, katere zdravilske sisteme in zdravilske metode izvaja in naslov opravljanja zdravilske dejavnosti.

  Licenca se izda po pravnomočnosti odločbe o podelitvi licence. Zbornica lahko zdravilcu začasno ali trajno odvzame licenco. Licenca se trajno odvzame v naslednjih primerih:

  • zaradi večje strokovne napake pri delu, kadar je ravnanje ali opustitev ravnanja zdravilca povzročilo trajne ali hujše posledice na zdravju ali celo smrt uporabnika storitev;
  • če je zdravilec obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, v povezavi z opravljanjem zdravilske dejavnosti;
  • če zdravilec ni pridobil dokazil o izpolnjevanju pogojev za pridobitev ali podaljšanje licence na zakonit način oziroma je za pridobitev ali podaljšanje licence navedel lažne podatke;
  • če se ugotovi, da zdravilec ponavlja kršitve in uporabnika storitev ne napoti na medicinsko zdravljenje ali ga od njega odvrača.

  Licenca se odvzame za določeno časovno obdobje v naslednjih primerih:

  • če se ugotovi, da zdravilec s svojim delom ogroža zdravje ali življenje uporabnika storitev;
  • če je zdravilcu izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja zdravilske dejavnosti;
  • če je zdravilec obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, na kazen zapora šestih mesecev ali na hujšo kazen.

  Začasni odvzem licence traja, dokler obstajajo razlogi, zaradi katerih je bila zdravilcu licenca odvzeta, oziroma za čas, določen v odločbi. Začasni odvzem licence lahko traja najdlje pet let. Po prenehanju razlogov oziroma po poteku časa za začasni odvzem licence lahko zdravilec ponovno zaprosi za podelitev licence.

  Podrobneje

 • Zdravilec mora biti zavarovan za odgovornost za škodo, ki bi lahko uporabniku storitev nastala pri izvajanju ali zaradi izvajanja zdravilske dejavnosti.

  Zaposlenega zdravilca zavaruje delodajalec.

  Minimalno zavarovalno vsoto za zavarovanje po posameznih zdravilskih metodah vsako leto določi Zdravilska zbornica, do njene ustanovitve pa Ministrstvo za zdravje.

  Pravne podlage

  • Dokazilo o zavarovanju odgovornosti zdravilca

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklic lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred prvim opravljanjem morate pridobiti dovoljenje pri pristojnem organu.