Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Analiza trženjskega stanja podjetja

Pri analizi trženjskega stanja podjetja nas zanima opredelitev okolja, izdelkov/storitev, položaj podjetja, prodaja in tržni delež ter prednosti in slabosti podjetja.

PEST analiza

Pri analizi trženjskega stanja podjetja najprej odgovarjamo na vprašanje, kje se podjetje trenutno nahaja.

Najprej je potrebno opredeliti okolje, v katerem podjetje deluje in naj bi delovalo v času načrtovane rasti. Potrebno je opredeliti obstoječe makroekonomske in konkurenčne razmere, tehnološke spremembe, družbene in kulturne spremembe, kakor tudi politične spremembe. Vse te analize in aktivnosti spadajo v t. i. PEST analizo.

V prvem koraku torej analiziramo:

 • zunanje okolje podjetja (panoga, kupci in njihovo nakupno vedenje, konkurenti, dobavitelji, tržni posredniki; politično, ekonomsko, sociološko in tehnološko okolje),
 • notranje okolje podjetja (ocena finančnih, kadrovskih in drugih virov podjetja).

Na osnovi teh informacij podjetje opredeli informacije glede izdelkov ali storitev, položaja podjetja, prodaje in tržnega deleža, ter izvede SWOT analizo.

Izdelki/storitve

Pri analizi trženjskega stanja podjetja se opredelimo do naslednjih vprašanj:

 • Kateri so ključni izdelki ali storitve podjetja?
 • Zakaj jih kupci kupujejo?
 • Kdo so dosedanji kupci?
 • Kakšne koristi nudijo izdelki ali storitve kupcem?

Položaj podjetja

Kakšen je položaj podjetja v primerjavi s konkurenti glede na: kakovost, ekskluzivnost, cene, asortiman izdelkov ali storitev, servis, lokacijo, svetovanje?

Prodaja in tržni delež

 • Kakšna je bila prodaja posameznih izdelkov/storitev na različnih trgih v preteklem obdobju in kakšne so projekcije za naslednja leta?
 • Kolikšen je naš tržni delež in ali raste, pada ali ostaja nespremenjen?

SWOT analiza

SWOT analiza (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats – prednosti, slabosti, priložnosti, nevarnosti) je ena najpogostejših in najbolj uporabljanih analiz v poslovanju, ki nam pomaga spoznati prednosti in slabosti podjetja.

Pove nam, kakšne so naše:

 • Prednosti ali »strengths«; nizki stroški, visoka kakovost, uveljavljena blagovna znamka,
 • Priložnosti ali »opportunities«; zvesti kupci, malo konkurentov, rastoči trg,
 • Slabosti ali »weaknesses«; slab ugled, nestrokovni kadri, slaba lokacija, nelikvidnost,
 • Nevarnosti ali »threats«; nizke vstopne ovire, močna konkurenca, negotove gospodarske razmere.

Najprej se razmejijo prednosti in slabosti ter priložnosti in nevarnosti. Prva dva aspekta se nanašata na notranje dejavnike, druga dva pa na zunanje dejavnike. Glavna razlika pri tem je, da ima podjetje na notranje dejavnike lahko vpliv, na zunanje pa ne. Na spoznane zunanje dejavnike lahko podjetje le prilagodi svoje notranje lastnosti.

(Povzeto po: Tajnikar, Maks: Tvegano poslovodenje 2000; Kos, Blaž: SWOT analiza 2019)