Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte
Bančne vire, ki so podjetjem na voljo, delimo na vire kratkoročnega financiranja in na vire dolgoročnega financiranja. Tako pri kratkoročnem, kot pri dolgoročnem, poznamo različne oblike financiranja, ki jih ponujajo banke.

Kratkoročno financiranje

S pomočjo kratkoročnega financiranja banke omogočajo financiranje tekočega poslovanja, obratnih sredstev in ugodno premostitev kratkoročnih likvidnostnih težav. Ročnost je do enega leta, podjetjem pa omogoča porabo sredstev po predhodno dogovorjenem načinu, skladno s potrebami poslovanja.

Kratkoročno financiranje je namenjeno podjetjem, ki se soočajo s problemi plačilne nediscipline kupcev ter za premostitev likvidnostnih težav, ki se posledično pojavijo. Ravno tako je primerno za podjetja, ki širijo obseg poslovanja in potrebujejo sredstva za podporo rasti.

Kratkoročno financiranje se lahko koristi nenamensko z nakazilom na transakcijski račun. Vrača se lahko v obrokih, v več zneskih do datuma zapadlosti ali v enkratnem znesku ob zapadlosti kredita. Kratkoročno financiranje ni primerno za financiranje stalnih sredstev.

Oblike kratkoročnega financiranja:

  • limit na transakcijskem računu (primeren za podjetja, ki želijo financirati obratna sredstva in imajo občasne likvidnostne primanjkljaje; koristijo se lahko v okviru dovoljene nenamenske prekoračitve sredstev na transakcijskem računu),
  • financiranje obratnih sredstev (primerno za podjetja, ki potrebujejo enkraten večji znesek za financiranje tekočega poslovanja, kot npr. za nakup materiala ali surovin),
  • okvirni kredit ali revolving (namenjen financiranju večkratnih potreb po likvidnostnih sredstvih v nižjih zneskih, kot npr. za izplačila plač, plačila davkov in prispevkov, plačila dobaviteljem, mesečna plačila najemnin, ipd.; gre za kredit z možnostjo večkratnega koriščenja in vračila),
  • kreditna linija v obliki fiksnih tranš (primerna za podjetja z ustreznim likvidnostnim planom, ki natančno vedo kdaj, zakaj in za koliko časa bodo črpana sredstva potrebovala, saj je namenjena financiranju tekočega poslovanja).

Dolgoročno financiranje

Dolgoročno financiranje ali dolgoročni krediti so namenjeni predvsem financiranju stalnih sredstev, širjenju obsega poslovanja oziroma financiranju novih poslovnih idej. Višina kredita, ročnost, vračilo in oblika zavarovanja so prilagojeni potrebam in željam podjetja, ki so razvidne iz investicijskega – poslovnega načrta.

Oblike dolgoročnega financiranja:

  • investicijsko financiranje (krediti so namenjeni predvsem financiranju osnovnih sredstev (strojev, proizvodnih linij,.. itd.) in širjenju obsega poslovanja oziroma financiranju novih poslovnih idej),
  • dolgoročno financiranje obratnih sredstev (namenjeno je financiranju višine zalog, za katere podjetje pričakuje, da jih bo potrebovalo v daljšem časovnem obdobju),
  • projektno financiranje (namenjeno je financiranju kapitalno intenzivnih projektov -  financiranje infrastrukture, energetike, industrijskih projektov),
  • nepremičninsko financiranje (namenjeno je razvoju stanovanjskih, industrijskih in poslovnih objektov za potrebe investitorja ali za prodajo oziroma oddajo objektov),
  • sindicirani krediti (namenjeni so predvsem financiranju višjih zneskov; v tem primeru banka sodeluje z drugimi finančnimi institucijami ali pa sodeluje z drugimi domačimi in tujimi bankami in z namenom porazdelitve tveganj organizira sindikat).

S pomočjo kratkoročnega in dolgoročnega bančnega financiranja lahko podjetje financira različna sredstva, projekte in svojo rast.