Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Delo in zaposlovanje na črno

V skladu z zakonom je prepovedano delo na črno, za kar se med drugim šteje opravljanje dejavnosti ali dela, kadar pravna oseba opravlja dejavnost, ki ni določena v ustanovitvenem aktu ali nima z zakonom predpisanih listin o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti, določene v ustanovitvenem aktu.

Poleg tega se za delo na črno šteje tudi, kadar samozaposlena oseba opravlja dejavnost, ki ni vpisana v register, ali nima z zakonom predpisanih listin o izpolnjevanju pogojev za opravljanje te dejavnosti ali kadar pravna oseba opravlja dejavnost kljub prepovedi opravljanja dejavnosti.

Za delo na črno se tudi šteje, kadar tuji pravni subjekt opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji brez registrirane podružnice ali brez predpisanega dovoljenja, kadar pravni subjekt, ki ima sedež v državi članici Evropske unijeEvropskem gospodarskem prostoru ali Švicarski konfederaciji, ne opravlja dejavnosti storitev v skladu z zakonom, ki ureja storitve na notranjem trgu, kot tudi kadar posameznik opravlja dejavnost ali delo in ni vpisan ali nima priglašenega dela, kakor to določa zakon.

Prepovedano je omogočanje dela na črno, kar pomeni, da delodajalec ali posameznik omogoči opravljanje dela na črno eni ali več osebam, za katere ve, da opravljajo delo na črno. Prepovedano je tudi omogočanje dela na črno, če delodajalec ali posameznik sklene pogodbo o opravljanju dela z drugim poslovnim subjektom ali posameznikom, za katero ve, da opravljajo delo na črno.

Prav tako je prepovedano zaposlovanje na črno, za kar se šteje, če delodajalec omogoči delo posamezniku, s katerim ni sklenil pogodbe o zaposlitvi oziroma ga ni prijavil v obvezna socialna zavarovanja ali pa ga je med trajanjem delovnega razmerja iz njih odjavil. Poleg tega med zaposlovanje na črno sodi tudi, če delodajalec omogoči delo posamezniku, s katerim ni sklenil pogodbe civilnega prava, na podlagi katere se lahko opravlja delo, če z upokojencem ni sklenil pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela v skladu z zakonom, ki ureja trg dela. Sem sodi tudi omogočanje dela dijaku ali študentu v nasprotju s predpisi, ki urejajo občasno ali začasno delo dijakov in študentov ali če nezakonito zaposli državljana tretje države.

Oseba, ki je zaposlena na črno, lahko kadarkoli med zaposlitvijo pri pristojnem nadzornem organu vloži prijavo zoper delodajalca zaradi zaposlitve na črno.

Več o delu na črno in dejavnostih, ki ne spadajo pod delo na črno, je na voljo na tej povezavi.