Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Društvo je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje, ki ga ustanoviteljice oziroma ustanovitelji, skladno z Zakonom o društvih, ustanovijo zaradi uresničevanja skupnih interesov.

Društvo si samo določi namen in cilje, dejavnost oziroma naloge ter način delovanja, odločitve o upravljanju društva pa neposredno ali posredno sprejemajo članice oziroma člani društva.

Ustanovitelji

Društvo lahko ustanovijo najmanj tri poslovno sposobne fizične osebe oziroma pravne osebe. Gospodarska družba ne more ustanoviti društva, ki ima v temeljnem aktu določeno dejavnost, katero gospodarska družba opravlja kot svojo dejavnost.

Osnovni kapital

Najmanjši osnovni kapital ni predpisan. Ustanovi se lahko, če so zagotovljena sredstva za ustanovitev in začetek dela društva ter če so izpolnjeni drugi pogoji, določeni z zakonom.

Akt o ustanovitvi

Ustanovitelji na ustanovnem zboru sprejmejo sklep o ustanovitvi in temeljni akt društva ter izvolijo zastopnika društva. TEMELJNI AKT mora določati: 
•    ime, skrajšano ime in sedež društva (izbrani kraj poslovanja) ter morebitnih podružnic; 
•    namen, cilje in pogoje delovanja društva; 
•    dejavnost oziroma naloge društva; - pogoje in način včlanjevanja ter prenehanje članstva; 
•    pravice in obveznosti članov; - način upravljanja društva; 
•    zastopanje društva; 
•    financiranje društva in način izvajanja nadzora nad razpolaganjem s premoženjem društva ter nad finančnim in materialnim poslovanjem društva; 
•    način zagotavljanja javnosti dela društva; 
•    način sprejemanja sprememb in dopolnitev temeljnega akta; 
•    način prenehanja društva in razpolaganje s premoženjem v takem primeru.

Postopek ustanovitve

Vlogo za registracijo društva oziroma podružnice tujega društva poda zastopnik ali oba zastopnika društva, kadar imata skupno pooblastilo za odločanje, pri upravni enoti, na območju katere ima društvo sedež. Zahtevi za registracijo mora društvo priložiti:

 • zapisnik ustanovnega zbora,
 • en izvod temeljnega akta,
 • seznam s podatki ustanoviteljev (osebno ime, EMŠO, državljanstvo in naslov stalnega prebivališča oziroma ime pravne osebe, identifikacijska številka, sedež in naslov sedeža ter osebno ime zastopnika pravne osebe) in njihovimi lastnoročnimi podpisi, 
 • dokazilo o pridobitvi pravne osebnosti za tuje pravne osebe, ustanoviteljice društva,
 • odločitev pristojnega organa pravne osebe, ustanoviteljice društva, o ustanovitvi društva,
 • naslov sedeža društva,
 • osebno ime, EMŠO, državljanstvo in naslov stalnega prebivališča oziroma začasnega prebivališča zastopnika društva, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča in način zastopanja ter meje pooblastil za zastopanje, kadar društvo določi dva zastopnika,
 • podatek o dejavnostih društva in predlog za glavno (nepridobitno) dejavnost.

Za registracijo društva se plača upravna taksa (tarifna št. 1 in 1. točka tarifne številke 16) v višini 31,72 EUR.

Registracija spremembe imena

Društvo/zveza društev oziroma podružnica tujega društva lahko spremeni ime, skrajšano ime, sedež ali druge določbe temeljnega akta, zastopnika ali naslov sedeža. 

Če društvo/zveza oziroma podružnica tujega društva spremeni ime, skrajšano ime, sedež ali druge določbe temeljnega akta, zastopnika ali naslov sedeža, mora vložiti zahtevo za registracijo spremembe v 30 dneh od nastale spremembe. Zahtevi za registracijo sprememb mora priložiti zapisnik seje organa, na kateri so bile spremembe sprejete. Če je bil spremenjen temeljni akt, mora zahtevi priložiti en izvod sprememb temeljnega akta ali prečiščenega besedila temeljnega akta.

Vlogi mora priložiti:

 •  zapisnik seje organa, na kateri so bile spremembe sprejete;
 • en izvod sprememb temeljnega akta ali prečiščenega besedila temeljnega akta društva/zveze društev oz. podružnice tujega društva (v primeru spremembe temeljnega akta);
 • podatke o zastopniku (osebno ime, EMŠO, državljanstvo in naslov stalnega prebivališča oziroma začasnega prebivališča zastopnika društva/zveze oz. podružnice tujega društva, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča -  v primeru spremembe zastopnika) ter način zastopanja in meje pooblastil za zastopanje, v primeru, da društvo določi dva zastopnika;
 • podatek o (nepridobitnih)  dejavnostih društva in predlog za glavno (nepridobitno) dejavnost, če društvo v temeljnem aktu spremeni namen in naloge.

Registracija društva, ki je nastalo s spojitvijo društev

Društvo se lahko spoji z drugimi društvi. Odločitev o spojitvi morajo sprejeti zbori članov vseh sodelujočih društev.

Društvo, ki je nastalo s spojitvijo, je pravni naslednik spojenih društev. 

Zahtevo za registracijo društva, ki je nastalo s spojitvijo, je zastopnik društva dolžan vložiti v roku 30 dni po sprejetih statusnih spremembah. Društvo, ki je  zaradi spojitve prenehalo delovati, se iz registra društev izbriše na podlagi odločbe o registraciji novega društva. Vlogo za registracijo poda zastopnik pri upravni enoti, kjer ima sedež društvo, ki je nastalo s spojitvijo.

Vlogi mora priložiti:

 • sklepe zborov članov vseh društev z odločitvijo o spojitvi;
 • zapisnik ustanovnega zbora društva, ki je nastalo s spojitvijo, iz katerega je razvidno, da je društvo sprejelo nov temeljni akt in izvolilo zastopnika društva; en izvod temeljnega akta društva;
 • podatke o zastopniku (osebno ime, EMŠO, državljanstvo in naslov stalnega prebivališča oziroma začasnega prebivališča zastopnika društva, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča ter način zastopanja in meje pooblastil za zastopanje, če društvo določi dva zastopnika;
 • podatke o (nepridobitni) dejavnostih društva in predlog za glavno (nepridobitno) dejavnost.

Registracija zveze društev

Zveza društev je združenje najmanj dveh društev. Zvezo društev ustanovijo društva z enakimi ali s podobnimi nameni in cilji delovanja, ki opravljajo podobne ali medsebojno povezane dejavnosti, da bi v njej uresničevali skupne interese in da bi z doseganjem namena in ciljev, ki so podobni, nadgradili namen in cilje ustanoviteljev.

Odločitev o ustanovitvi zveze društev morajo sprejeti zbori članov vseh društev ustanoviteljev. 

Vlogo za registracijo zveze društev poda zastopnik zveze pri upravni enoti, kjer ima zveza društev sedež. 

Vlogi mora priložiti: 

 •  zapisnike zborov članov vseh društev z odločitvijo o ustanovitvi zveze društev; 
 •  en izvod temeljnega akta zveze društev; 
 •  zapisnik sestanka najvišjega organa zveze društev, na katerem je bil sprejet temeljni akt in izvoljen zastopnik zveze; 
 •  podatke o zastopniku (osebno ime, EMŠO, državljanstvo ter naslov stalnega prebivališča oziroma začasnega prebivališča zastopnika zveze, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča), način zastopanja in meje pooblastil za zastopanje, če zvezo društev zastopata dva zastopnika;
 •  podatke o (nepridobitni) dejavnostih zveze društev in predlog za glavno (nepridobitno) dejavnost.

Registracija pripojitve društva

Društvo se lahko pripoji k drugemu društvu. Odločitev o pripojitvi morajo sprejeti zbori članov vseh sodelujočih društev.

Društvo, h kateremu se je drugo društvo pripojilo, je pravni naslednik pripojenih društev.

Zahtevo za registracijo pripojitve društva je zastopnik društva dolžan vložiti v roku 30 dni po sprejetih statusnih spremembah. Društvo, ki je zaradi pripojitve prenehalo delovati, se iz registra društev izbriše na podlagi odločbe o registraciji pripojitve društva.

Vlogo za registracijo poda zastopnik društva pri upravni enoti, kjer ima sedež društvo, h kateremu se je drugo društvo pripojilo. Vlogi mora priložiti odločitve zborov članov vseh društev o pripojitvi.

Pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu

Nevladna organizacija lahko pridobi status nevladne organizacije v javnem interesu na določenem področju, če njeno delovanje na tem področju presega interese njenih ustanoviteljev oziroma njenih članov in če je splošno koristno.

Pogoji za pridobitev takšnega statusa so za vse pravnostatusne oblike nevladnih organizacij (društva, zavode in ustanove) poenoteni.

Status v javnem interesu podeljujejo resorna ministrstva.

Več o pridobitvi statusa nevladne organizacije v javnem interesu je na voljo tukaj.