Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte
Faktoring je oblika financiranja podjetja, ki se izvede s pomočjo faktorja, specializirane institucije za faktoring.

Pojem faktoring (factoring) predstavlja odprodajo terjatev, ki podjetjem omogoča financiranje poslovanja, pri čemer se poveča likvidnost.

Danes je faktoring ena izmed najbolj konkurenčnih in v svetovnem merilu vse bolj uveljavljenih finančnih storitev. Tudi v Sloveniji je faktoring vse bolj prepoznaven, saj se število uporabnikov iz leta v leto povečuje, kar kaže tudi kontinuirana 30-odstotna rast.

Definicija faktoringa

Beseda faktoring izvira iz angleške besede factor, ki v tem kontekstu pomeni komisionar ali posrednik. Pri faktoringu poslovni subjekt proda svoje nezapadle ali zapadle terjatve  specializirani instituciji (faktorju). Gre torej za trajen odkup terjatev, ki podjetjem omogoča financiranje poslovanja za boljšo likvidnost.

Sestavni deli faktoringa

Pri procesu financiranja podjetja s pomočjo faktoringa nastopajo faktor, odstopnik in plačnik.

Faktor odkupi terjatve ter nakaže denar prodajalcu blaga ali storitev.

Odstopnik (prodajalec blaga) proda svoje terjatve do svojih kupcev faktorju. V nadaljevanju odstopnika imenujemo podjetje A.

Plačnik, ki je kupec blaga ali storitve in nakaže ob valuti znesek fakture faktorju, v nadaljevanju podjetje B.

Vloga faktorja

Običajno vlogo faktorja predstavljajo faktoring hiše ali banke, ki nastopajo v funkciji poslovnih partnerjev.  Poleg financiranja poslovanja faktor svojim strankam ponuja tudi zaščito pred tveganjem neplačila ter celovito storitev upravljanja terjatev. Faktoring združuje tri pomembne funkcije: zavarovanje terjatev, financiranje terjatev in upravljanje terjatev.

Prednost faktoringa

Namesto, da poslovni subjekt oz. odstopnik (podjetje A) čaka na svoj denar 30, 60 ali celo 90 dni, s faktoringom takoj na račun prejme denarna sredstva. Tudi uspešna podjetja se vsakodnevno srečujejo z izzivi financiranja poslovanja, saj njihovi kupci stremijo k podaljševanju plačilnih rokov, medtem, ko želijo dobavitelji čim krajše plačilne roke ali celo predplačila.

Postopek faktoringa na primeru

Primer vsebuje namišljeno ime podjetja

Zidar d.o.o. (Podjetje A), ki deluje v gradbeništvu, ima po navadi 90 dnevni plačilni rok. Obenem pa mora svoje obveznosti po zakonu izplačevati pravočasno (npr. plače). Posledično ima potrebo po povečanju likvidnih sredstev. Ker podjetje ne želi zamujati z izplačili, se odloči za odprodajo terjatev (faktoring).

Njegov glavni kupec je Hiša d.o.o. (Podjetje B), torej plačnik, ki prejme terjatev s standardnim 90 dnevnim plačilnim rokom. Zidar d.o.o. s postopkom faktoringa takoj pridobi sveža likvidna sredstva na račun ter tako pravočasno poravna plače in materialne stroške zunanjih izvajalcev.

Postopek odkupa ali odprodaje terjatev (faktoring) po navadi poteka po naslednjem postopku:

1. Zidar d.o.o. (podjetje A – odstopnik) je izvajalec gradbenih del za podjetje B (Hiša, d.o.o. – plačnik). Po opravljeni storitvi Zidar d.o.o. izda račun s plačilnim rokom 90 dni.

2. Zidar d.o.o. ob zaznani potrebi po večji likvidnosti pokliče faktoring hišo ali banko ter dostavi kopijo računa strokovnjaku za povečanje likvidnosti, z namenom hitre preučitve možnosti odkupa terjatve.

3.  Strokovnjak faktoring hiše ali banke (faktor) preveri bonitetno oceno podjetja B (Hiša d.o.o.) ter pripravi ustrezno dokumentacijo za odkup terjatve.

4. Faktor na podlagi podpisane dokumentacije takoj nakaže denar podjetju Zidar d.o.o.. Znesek nakazila je po navadi zmanjšan za strošek faktoringa in zadržana sredstva. Zidar d.o.o pridobi sredstva za izplačilo plač in zunanjih strokovnjakov. Ob roku plačila nato Hiša d.o.o. nakaže sredstva faktoring hiši ali banki.

Obstajajo različne vrste faktoringa, kot so npr. prodajni oz. enkratni odkup terjatev, stalni oz. letni faktoring, dobaviteljski faktoring, domači in tuji faktoring, popolni in nepopolni ter tihi in odkriti faktoring.

(Povzeto po: Agencija za pospeševanje likvidnosti 2019; Achilles 2019)