Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Gospodarsko interesno združenje (GIZ) je pravna oseba, ki jo lahko ustanovita vsaj dve družbi oziroma podjetnika. GIZ se lahko ustanovi brez osnovnega kapitala.

Cilj GIZ je olajševati in pospeševati pridobitno  dejavnost njegovih članov, izboljševati in povečevati rezultate te dejavnosti, ne pa ustvarjati lastnega dobička.

Dejavnost GIZ mora biti v povezavi z gospodarskimi dejavnostmi članov in je lahko v razmerju do teh dejavnosti le pomožne narave.

Postopek ustanovitve

Ustanovitelji z osebnim obiskom, po pošti ali po elektronski pošti sporočijo notarju vse obvezne lastnosti bodočega GIZ-a:

  1. ime GIZ-a,
  2. sedež (kraj) in poslovni naslov,
  3. identifikacijske podatke ustanoviteljev in hkrati članov GIZ-a (osebno ime, EMŠO, naslov stalnega prebivališča za fizične osebe, ime podjetja, matična številka in poslovni naslov za pravne osebe, davčna številka za tuje fizične in pravne osebe),
  4. identifikacijske podatkeoseb, pooblaščenih za zastopanjeGIZ-a in članov poslovodstva: (član poslovodstva, stalni predstavnik pravne osebe z navedbo, predstavnik katere pravne osebe je), način zastopanja (samostojno), če je član poslovodstva pravna oseba),
  5. čas trajanja gospodarskega interesnega združenja, če je ustanovljeno za določen čas,
  6. cilj in dejavnost združenja.

Notar sestavi vse potrebne listine, ki so navedene v točki »priloge k vlogi«.

Za sestavo in podpis listin je potrebna osebna prisotnost ustanoviteljev (fizične osebe oziroma zakoniti zastopniki pravnih oseb). Posameznega ustanovitelja lahko z notarsko overjenim pooblastilom zastopa pooblaščenec. Ker mora biti podpis zastopnika na izjavi o soglasju za imenovanje overjen, je potrebna tudi osebna prisotnost zastopnika.

Notar sestavi in vloži predlog za vpis v sodni register v elektronski obliki. O zahtevku za vpis v sodni register odloči registrsko sodišče.GIZ pridobi lastnost pravne osebe z vpisom v register.

Notarju se vroči sklep registrskega sodišča o vpisu in druge odločbe v tem postopku.

Na podlagi odločitve registrskega sodišča o vpisu GIZ-a v sodni register, Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) GIZ-u določi šifro glavne dejavnosti in matično številko.

Člani so odgovorni za obveznosti GIZ z vsem svojim premoženjem. Član, ki pristopi po ustanovitvi GIZ, je lahko v skladu s pogodbo oproščen odgovornosti za obveznosti, ki so nastale pred njegovim pristopom, pri čemer pa mora biti taka oprostitev objavljena. Če ni s tretjim sopogodbenikom drugače dogovorjeno, je odgovornost članov solidarna.
Upniki GIZ ne morejo zahtevati poplačila dolgov od članov, dokler niso neuspešno uveljavljali plačila od združenja samega.