Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Invalidska podjetja so zaradi zagotavljanja delovnih mest za invalide gospodarske družbe posebnega pomena. Predstavljajo neke vrste socialno ekonomijo, saj za invalide predstavljajo najpomembnejšo možnost za zaposlitev, podjetjem pa nudijo spodbude za zaposlovanje invalidov ter pravice do različnih oprostitev in olajšav.

Vlogo za pridobitev statusa invalidskega podjetja lahko vložijo gospodarske družbe (d.o.o, d.d., k.d.d.), fizične osebe, društva, združenja in občine, ki želijo ustanoviti gospodarsko družbo, ki bi poslovala kot invalidsko podjetje.

Delniška družba ali komanditna delniška družba lahko posluje kot invalidsko podjetje, če med celim poslovnim letom zaposluje in usposablja najmanj 40% invalidov od vseh zaposlenih v družbi.

Postopek ustanovitve

Vlogo za pridobitev statusa invalidskega podjetja vložite na Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve (MDDSZ). Obrazec vloge ni predpisan, mora pa vloga vsebovati določene sestavne dele. V dopisu mora biti izraženi želji po pridobitvi statusa invalidskega podjetja priložen elaborat oziroma poslovni načrt, v katerem so širše predstavljeni:

  • ustanovitelj in namen ustanovitve invalidskega podjetja,
  • program dela bodočega invalidskega podjetja, v katerem je predstavljen opis proizvoda oz. storitve, opis trga in ciljnih kupcev, konkurence, tržne strategije,
  • podatki o osnovnem kapitalu, osnovnih sredstvih podjetja z dokazili o lastništvu poslovnih prostorov ali najemne pogodbe (osnutki),
  • kadrovska struktura podjetja, izobrazba zaposlenih; posebej je razdelana struktura zaposlenih invalidov in izpolnjevanje pogoja zaposlovanja strokovnih delavcev glede na število zaposlenih invalidov,
  •  finančna projekcija invalidskega podjetja, v kateri je posebej razčlenjen del, ki obravnava predvidene prihodke in terminski načrt poslovanja.

Poslovnemu načrtu so priložene že sklenjene pogodbe o poslovnem sodelovanju, pogodbe o prevzemih delavcev (če te obstajajo) in podobno ali pa vsaj osnutki teh pogodb.

Vloge obravnava in ugotavlja izpolnjevanje pogojev za pridobitev statusa invalidskega podjetja strokovna komisija, ki jo imenuje minister, pristojen za invalidsko varstvo. Komisija opravi ogled prostorov invalidskega podjetja in opravi razgovor s predlaganim vodstvom podjetja. Ko so izpolnjeni pogoji, Vlada RS izda predhodno soglasje za pridobitev statusa invalidskega podjetja. Podjetje lahko po pridobitvi soglasja prične z uresničevanjem predstavljene poslovne ideje (postopek registracije pravne osebe, eventualne prezaposlitve delavcev, ...), kar s kopijami dokumentov (izpis iz sodnega registra, sklenjene poslovne povezave, pogodbe o zaposlitvi in dokazila o invalidnosti ter podobno) tudi dokaže.

Strokovna komisija za invalidska podjetja opravi ponoven pregled v invalidskem podjetju, v katerem preveri skladnost realizacije poslovne ideje s predstavljenim poslovnim načrtom. Ko so pogoji izpolnjeni, MDDSZ izda odločbo, s katero je gospodarski družbi podeljen status invalidskega podjetja in s tem pravica do koriščenja posebnih oprostitev in olajšav, ki izhajajo iz statusa.

Kapitalska družba izpolnjuje pogoje, če:

  • ima izdelan poslovni načrt,
  • zaposluje in usposablja invalide, ki se zaradi invalidnosti ne morejo zaposliti ali zadržati zaposlitve pri delodajalcih v običajnem delovnem okolju, ker jim ne morejo zagotoviti ustreznih delovnih mest,
  • če zaposluje najmanj enega strokovnega sodelavca z univerzitetno, visoko oziroma višjo strokovno izobrazbo družboslovne usmeritve in znanji s področja rehabilitacije, pridobljenimi s specializacijo, dodatnim izobraževanjem ali usposabljanjem,
  • če zaposluje in usposablja več kot 3 invalide, sicer pa na vsakih 20 zaposlenih invalidov enega strokovnega delavca.