Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte
Kmetijsko gospodarstvo je po Zakonu o kmetijstvu (ZKme-1) organizacijsko in poslovno zaokrožena gospodarska celota, ki obsega eno ali več proizvodnih enot, se ukvarja s kmetijsko ali kmetijsko in gozdarsko dejavnostjo, ima enotno vodstvo, naslov ali sedež, ime ali firmo.

Vpis v register kmetijskih gospodarstev (RKG)

Kmetijsko gospodarstvo je po  Zakonu o kmetijstvu (ZKme-1) organizacijsko in poslovno zaokrožena gospodarska celota, ki obsega eno ali več proizvodnih enot, se ukvarja s kmetijsko ali kmetijsko in gozdarsko dejavnostjo, ima enotno vodstvo, naslov ali sedež, ime ali firmo.

Kmetijsko gospodarstvo je lahko organizirano kot:

 • pravna oseba,
 • samostojni podjetnik posameznik,
 • kmetija, ki ni pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, pri čemer se za kmetijo šteje tudi čebelarka ali čebelar, ki ni samostojni podjetnik posameznik,
 • kmetijsko gospodarstvo – skupni pašnik,
 • kmetijsko gospodarstvo – planina.

RKG vsebuje podatke o kmetijskih gospodarstvih na območju Slovenije. Vpis v RKG in spremembe podatkov izvajajo upravne enote.

V RKG se morajo vpisati kmetijska gospodarstva, ki:

 • morajo biti v skladu s predpisi z delovnega področja ministrstva vpisana v obvezne zbirke podatkov ministrstva (imetniki goveda, prašičev, drobnice, čebelarji, vinogradniki …),
 • uveljavljajo finančne podpore po Zakonu o kmetijstvu ali kakršnekoli druge ukrepe kmetijske politike,
 • so za opravljanje kmetijske dejavnosti vpisana v uradne evidence oziroma registre po drugih predpisih,
 • imajo v uporabi:
  • najmanj 1 hektar zemljišč, ki po evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč sodijo med kmetijska zemljišča, ali
  • najmanj 0,1 hektarja oljčnikov ali
  • najmanj 0,2 hektarja intenzivnega sadovnjaka ali 0,1 hektarja jagodičja ali lupinarja ali
  • hmeljišče;
 • tržijo pridelke, ki jih pridelujejo.

V RKG se lahko vpišejo tudi druga kmetijska gospodarstva, ki niso zavezana k  vpisu.

Postopek vpisa v register kmetijskih gospodarstev

Nosilec kmetijskega gospodarstva odda vlogo na upravni enoti.

Po 176. členu Zakona o kmetijstvu se za prekršek, ki je povezan z vpisom v register kmetijskih gospodarstev, kaznuje oseba, če se ne vpiše v register kmetijskih gospodarstev ali če ne javi sprememb vpisanih podatkov v predpisanem roku.

Kmetijsko gospodarstvo ima enega nosilca. Pravilnik o registru kmetijskih gospodarstev določa, da se lahko kot nosilec kmetijskega gospodarstva vpiše subjekt, ki je:

 • popolnoma poslovno sposobna fizična oseba, ki ni samostojni podjetnik posameznik,
 • samostojni podjetnik posameznik, registriran za kmetijsko dejavnost in to dejavnost opravlja,
 • pravna oseba, registrirana za kmetijsko dejavnost,
 • društvo, kadar opravlja kmetijsko dejavnost v skladu s predpisi, ki urejajo delovanje društev,
 • izobraževalna ustanova, ki se ukvarja tudi s kmetijsko ali kmetijsko in gozdarsko dejavnostjo,
 • agrarna ali pašna skupnost.

Na kmetijo se po uradni dolžnosti vpišejo:

 • člani kmetije, ki imajo isto stalno prebivališče kot nosilec kmetije,
 • člani kmetije, ki ne živijo na istem stalnem prebivališču kot nosilec, so pa njegovi sorodniki in na kmetiji delajo*.

*To so lahko poleg nosilčevega zakonca ali osebe, s katero živi nosilec v zunajzakonski skupnosti in partnerja v registrirani istospolni skupnosti tudi: nosilčevi otroci, posvojenci in vnuki, nosilčevi starši, posvojitelji in stari starši, bratje in sestre nosilca, nosilčeva tast in tašča, zet in snaha, otroci nosilčevega partnerja (pastorki) ter zakonec nosilčeve matere in očeta. Vpis teh članov na kmetijo uredi nosilec na upravni enoti. Za vpis je potrebno soglasje člana kmetije.

Za kmetijo, ki uveljavlja ukrepe kmetijske politike, mora nosilec kmetije izmed članov kmetije določiti tudi namestnika nosilca. Če kmetija nima več nosilca, postane nosilec njegov namestnik.

Če se v okviru kmetijskega gospodarstva obdelujejo zemljšča, se v Register kmetijskih gospodarstev vpišejo tudi podatki o kmetijskih zemljiiščih v uporabi.

Več o kmetijskem gospodarstvu+