Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Prednosti in slabosti lastniškega financiranja

Viri lastniškega financiranja so lastna sredstva podjetnika in drugih vlagateljev/sovlagateljev, ki vlagajo v podjetje. Vlagajo lahko v obliki kapitalskih deležev ali pa v obliki delnic. Financiranje z lastniškim kapitalom daje vlagatelju pravico do lastniškega deleža v podjetju.

Prednosti takšne oblike financiranja so, da:

  • podjetniku ni treba zastaviti sredstev,
  • se vlagatelju za vložena sredstva ne izplačujejo obresti ter
  • je vračilo vloženih sredstev povezano z ustvarjanjem dobička.

Zaslužki vlagateljev so torej odvisni od dobičkonosnosti podjetja.

Slabost lastniškega financiranja je, da podjetnik prepusti del lastništva in nadzora nad podjetjem.

Zaslužek vlagatelja je odvisen od uspešnosti podjetja. Če podjetje propade, ima vlagatelj torej izgubo. Ker je cilj vlagateljem lastniškega kapitala, da je podjetje čim bolj uspešno, da raste in dosega čim boljše finančne rezultate, vlagatelji s svojim strokovnim znanjem in poslovnimi povezavami pri vodenju podjetja lahko tudi pomagajo.

Oblike lastniškega financiranja

Med oblike lastniškega financiranja spadajo:

  • lastna sredstva ustanovitelja, sorodnikov, prijateljev ali sodelavcev,
  • zadržani dobiček, amortizacija, rezervacije,
  • sredstva drugega podjetja,
  • formalni finančni viri finančnih institucij, specializiranih za lastniške oblike financiranja podjetij (skladi in družbe tveganega kapitala),
  • neformalni finančni viri premožnih posameznikov, t.i. poslovnih angelov,
  • alternativne borze, specifične za MSP ali zaprta prodaja delnic (prodaja izven borze),
  • "mezzanin" oblike financiranja (navidezni lastniški kapital).

Izbor oblike lastniškega financiranja

Izbor vira lastniškega kapitala je odvisen od stopnje razvoja podjetja (faze življenjskega ciklusa podjetja) ali namena, za katerega podjetje potrebuje lastniški kapital. Za začetek poslovanja sredstva običajno zagotovi podjetnik sam. V naslednjih razvojnih fazah pa so možne različne oblike in kombinacije virov lastniškega financiranja podjetij.

Zlasti za visoko tehnološka hitro rastoča podjetja je lastniško financiranje eden od najpomembnejših virov. Zadosten lastniški kapital izboljša njihovo kreditno sposobnost in jim tako omogoča lažji dostop do tržnih posojil in drugih oblik financiranja.

V povezavi s fazami lastniškega financiranja podjetij se večkrat kot zadnja faza financiranja pojavlja financiranje navideznega lastniškega kapitala (imenovano tudi hibridno financiranje ali vmesne finance). V Slovenski zakonodaji so takšne vrste naložb opredeljene kot »mezzanin« oblika financiranja podjetij. Takšno financiranje je nekakšna vmesna faza med lastniškim in dolžniškim financiranjem. Financiranje ima lahko obliko dolžniškega instrumenta (npr. kuponske obveznice) ali lastniškega instrumenta v obliki prednostnih delnic (prednostnih pravic iz poslovnih deležev).