Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Možnosti ugodnega financiranja MSP

Preverite različne možnosti financiranj za mikro, mala in srednje velika podjetja, ki jih omogočajo SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, nacionalna promocijska in finančna institucija Slovenski podjetniški sklad, nosilec regionalne razvojne politike Slovenski regionalno razvojni sklad in Eko sklad.

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka

SID - slovenska izvozna in razvojna banka je specializirana razvojna in izvozna banka, ki s storitvami financiranja in zavarovanja spremlja podjetja skozi vse faze poslovanja. Posebno pozornost posveča financiranju malih in srednje velikih podjetij, saj so pomemben dejavnik pri spodbujanju gospodarske rasti, ustvarjanju delovnih mest in pogosto gonilo gospodarskega napredka.

Naloge SID banke

 • Posredovanje različnih virov razvojnih sredstev do končnih upravičencev posredno preko poslovnih bank, ali neposredno, z direktnim financiranjem podjetij.
 • Aktivno izvajanje spodbujevalnih in razvojnih nalog ter finančnih storitev na področju, kjer nastajajo/so ugotovljene tržne vrzeli.
 • Razvoj novih finančnih produktov, ki jih potrebujejo podjetja skozi različne faze razvoja (razen start upi), vključno z internacionalizacijo in ponudba le teh na enem mestu – koncept One stop shop.
 • Posreduje lahko na tržnih vrzelih, na področjih, kjer lahko s posredovanjem deluje družbeno odgovorno in ustvarja družbene koristi.

Namen financiranja

SID banka z različnimi finančnimi inštrumenti zagotavlja sredstva za financiranje projektov, vezanih na:

1. Razvoj družbenega znanja in inovativno podjetništvo:

 • raziskave, razvoj, inovacije ter nove tehnologije
 • izobraževanje
 • izobraževalna infrastruktura
 • zaposlovanje

2. Razvoj okolju prijazne družbe in proizvodnje:

 • okoljevarstvo
 • obnovljivi viri energije
 • učinkovita raba energije
 • okolju prijazna proizvodnja in proizvodi

3. Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija:

 • financiranje projektov za rast
 • Internacionalizacija

4. Regionalni in družbeni razvoj:

 • infrastruktura
 • stanovanjska oskrba

Oblike financiranja za mala in srednja podjetja

SID banka omogoča naslednje oblike financiranja:

 • dolžniško financiranje
 • lastniško financiranje
 • zavarovanje

Slovenski podjetniški sklad

Slovenski podjetniški sklad je nacionalna promocijska in finančna institucija za mikro, mala in srednje velika podjetja, zagonska ter hitro rastoča podjetja v Sloveniji.

Je vodilni ponudnik garancij za bančne kredite in s tem spodbujanje posojilne aktivnosti MSP-jev v Sloveniji, osrednji ponudnik mikrokreditov za mikro in mala podjetja in zaposlene, sokreator start up ekosistema v Sloveniji za doseganje globalnega uspeha zagonskih podjetij, ključni so-investitor semenskega in tveganega kapitala v Sloveniji kot lastniškega financiranja za hitro rastoča podjetja, sokreator podpornega okolja za podjetniški sektor v Sloveniji ter povezovalec podjetniških mrež v mednarodnem okolju.

Oblike finančnih spodbud Slovenskega podjetniškega sklada

Slovenski  podjetniški sklad oblikuje in ponuja finančne spodbude v obliki:

 • zagonskih spodbud (nepovratna sredstva) za ustanovitev podjetja,
 • semenskega kapitala (konvertibilna posojila in kapitalski vložki) za vstop in širitev mladih podjetij na trgu,
 • tveganega kapitala (mezzanin kapital) za hitro globalno rast inovativnih podjetij,
 • mikrokreditov (neposredni krediti sklada) za tekoče poslovanje posebnih ciljnih skupin,
 • garancij za zavarovanje bančnih kreditov s subvencijo obrestne mere za tekoče poslovanje in nadaljnjo rast podjetij,
 • posebnih spodbud (nepovratna sredstva) za posebne ciljne skupine.

Finančni produkti

Posamezni finančni produkti so prilagojeni posameznim fazam življenjskega cikla, ki so razdeljeni na:

 • Faze "programa mladi" (podjetja, mlajša od 5 let)

1. razvojna faza: razvoj produkta
2. razvojna faza: vstop na trg
3. razvojna faza: hitra globalna rast
4. razvojna faza: nadaljnja rast

 • Faze "programa MSP 5+" (podjetja, starejša od 5 let)

4. razvojna faza: nadaljnja rast

Vsebinska podpora

Vsebinska podpora prejemnikov sredstev (MSP) v obdobju 2018 – 2023:

 • spodbude manjših vrednosti preko vavčerjev,
 • vsebinska podpora za inovativna mlada podjetja,
 • usposabljanje v tujini za high-tech podjetja.

Slovenski regionalno razvojni sklad

Slovenski regionalno razvojni sklad nastopa kot eden od nosilcev regionalne razvojne politike. Ima status javnega finančnega sklada, ki je namenjen trajnejšemu doseganju javnih ciljev na področju regionalnega razvoja in razvoja podeželja.

Poslanstvo Slovenskega regionalno razvojnega sklada

Sklad opravlja svoje poslanstvo preko vzpodbud, ki so namenjene:

 • podjetnikom in gospodarskim družbam,
 • kmetijskim gospodarstvom,
 • zadrugam,
 • upravičencem s projekti na narodnostno mešanih območjih,
 • upravičencem z odobrenimi EU sredstvi po ukrepu pred-financiranja, kot so npr. javne ustanove za gospodarski razvoj, nevladne organizacije, pravne osebe zasebnega in javnega prava, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja,
 • razvojnim inštitucijam ter
 • občinam.

Področja finančnih spodbud

Dodeljevanje spodbud Sklada se odvija na sledečih investicijskih področjih:

 • spodbude za podjetništvo, in sicer za spodbujanje razvojno investicijskih projektov v gospodarstvu, ter za spodbujanje projektov na področju obdelave in predelave lesa oziroma na področju snovne in energetske učinkovitosti,
 • spodbude za občine za spodbujanje lokalne in regionalne javne infrastrukture,
 • spodbude za kmetijstvo, gozdarstvo in razvoj podeželja,
 • spodbude za razvojno investicijske projekte na območju, kjer živita avtohtoni narodni skupnosti,
 • spodbude za pred-financiranje oz. premostitveno financiranje projektov, ki že imajo odobrena evropska sredstva,
 • spodbude v vzpostavitev ukrepa regijskih garancijskih shem.

Eko sklad / javni sklad

Eko sklad dodeljuje ugodne kredite in subvencije za različne ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije. Za vse vrste spodbud so sredstva zagotovljena, pozivi pa odprti skozi celo leto. V skladu z nacionalno politiko bo tako tudi v prihodnje.

Namen eko skladov

Eko sklad dodeljuje ugodne kredite in subvencije, ki so namenjeni:

 • občanom (fizičnim osebam),
 • zasebnemu sektorju (pravne osebe),
 • javnemu sektorju (lokalna samouprava).

Eko sklad sofinancira naslednje namene za pravne osebe:

 • obnovljivi viri energije,
 • učinkovita raba energije,
 • zmanjševanje onesnaževanja zraka,
 • odpadki,
 • varstvo in učinkovita raba vode,
 • vodooskrba in odvajanje odpadnih voda,
 • začetne naložbe v okoljske tehnologije,
 • financiranje projektov in dogodkov.

Zasebnemu sektorju nudijo finančne spodbude v obliki ugodnih kreditov za različne naložbe na vseh področjih varstva okolja in nepovratna sredstva za električna vozila, obnovo stanovanj ter energetske preglede.

(Povzeto po: Slovenska izvozna in razvojna banka 2019; Slovenski podjetniški sklad 2019; Slovenski regionalno razvojni sklad 2019; Eko sklad 2019)