Nazivi e-postopkov portala SPOT v angleškem jeziku

Na tej strani je na voljo seznam e-postopkov, ki jih omogoča portal SPOT, v slovenskem jeziku in angleškem prevodu.

Pravico za urejanje e-postopkov na portalu SPOT lahko zakoniti zastopnik poslovnega subjekta s pooblastilom podeli izbrani osebi.

Spodnji seznam vključuje nazive postopkov v slovenskem jeziku in angleškem prevodu. Ta stan vam službi kot pripomoček pri pripravi in urejanju vloge za podelitev/spremembo pooblastila za procesna dejanja v postopkih na portalu SPOT.

Vlogo za ureditev pooblastila se lahko odda v slovenskem jeziku.

Za  zakonite zastopnike slovenskih podjetij, ki prihajajo iz drugih držav pa je na portalu SPOT na voljo tudi obrazec vloge za podelitev/odvzem ali preklic pooblastila za delo na portalu SPOT ali za vmesnike, v angleški različici.

Zaradi lažjega razumevanja, enostavnejše priprave vloge za podelitev pooblastila in pravilnega vnosa pooblastil v sistem SPOT, si lahko pomagate s spodnjim seznamom postopkov in pripadajočimi nazivi postopkov v angleškem jeziku

ZZZS

Slovensko ime postopka Angleško ime postopka
Prenos e-bolniških listov – eBOL Transfer of electronic health certificates (i.e. e-sick leaves)
Nadomestilo plače – refundacija Salary compensation refund - eNDM
Prijava v obvezna socialna zavarovanja (M-1) Registration in compulsory social insurance (M-1)
Prijava sprememb podatkov v obveznih socialnih zavarovanjih (M-3) Notification of changes in compulsory social insurance (M-3)
Odjava iz obveznih socialnih zavarovanj (M-2) Deregistration from compulsory social insurance (M-2)
Prijava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (M12) Registration of insurance against the risk of injury at work and occupational diseases (M12)
Odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (M12) Deregistration from insurance against injury at work and occupational dis. (M12)
Vloga za potrdila A1 Application for  A1 certificate
 Vloga za predčasno prekinitev veljavnosti potrdila A1 Application for early termination of validity of A1 certificate

FURS

Slovensko ime postopka Angleško ime postopka
Davčni podatki Tax data

Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV (DDV-P2)

Request for the issuance of a VAT identification number (DDV-P2)

ZRSZ

Slovensko ime postopka Angleško ime postopka 
Sporočilo o prostem delovnem mestu (PDM-1) Vacancy notice (PDM-1)
Sporočilo o prostem delovnem mestu - kontrola trga dela (PDM-KTD) Vacancy notice - Labor Market Control (PDM-KTD)
Pridobitev dovoljenja za zaposlitev tujca na podlagi bilateralnega sporazuma z BiH ali s Srbijo) Obtaining a permit to employ a foreigner on the basis of a bilateral agreement with BiH or Serbia

UE

Slovensko ime postopka Angleško ime postopka

Pridobitev dovoljenja za prebivanje na področju raziskav ali visokega šolstva tujca (ne velja za s.p)

Obtaining a residence permit in the field of research or higher education for foreigners (does not apply for sole traders)
Pridobitev enotnega dovoljenja za prebivanje in delo tujcev Obtaining a single residence and work permit for foreigners

OZS

Slovensko ime postopka Angleško ime postopka
Pridobitev obrtnega dovoljenja Obtaining a trade permit
Sprememba podatkov v obrtnem registru Changes of details in craft business register
Izbris obrtnika iz obrtnega registra Deletion of craftsman from craft business register
Izdaja evropskega potrdila za obrtnike Issuance of a European certificate for craftsmen
Pridobitev dvojnika obrtnega dovoljenja Obtaining a duplicate of craft business permit 

MZ

Slovensko ime postopka Angleško ime postopka
Pridobitev dovoljenja za prodajo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov Obtaining a permit for the sale of tobacco, tobacco and related products
Pridobitev dvojnika dovoljenja za prodajo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov Obtaining a duplicate license for the sale of tobacco, tobacco and related products

MOP

 Slovensko ime postopka Angleško ime postopka 
Pridobitev naravovarstvenega soglasja ali naravovarstvenih pogojev Obtaining nature protection consent or conditions
Pridobitev potrdila EU za trgovanje z živalmi in rastlinami ter njihovih delov ali izdelkov iz njih Obtaining an EU certificate for the trade with animals and plants and their parts or derivates
Pridobitev dovoljenja za uvoz, izvoz in ponovni izvoz (CITES) Obtaining a permit for import, export and re-export (CITES)
Pridobitev dovoljenja za izjemna ravnanja z živalmi zavarovanih vrst Obtaining a permit for exceptional treatment of protected species of animals
Pridobitev dovoljenja za gojitev živali prostoživečih vrst Obtaining a permit to breed native and non-native animal species
Pridobitev dovoljenja za izjemna ravnanja v podzemnih jamah Obtaining a permit for exceptional conduct in underground caves
Postopek predhodne presoje vplivov na okolje Preliminary environmental impact assessment procedure

Občine

Slovensko ime postopka Angleško ime postopka
Prijava obratovalnega časa gostinskega obrata/kmetije Registration of business hours for catering establishment/farm
Sprememba lastništva ali uporabnika nepremičnine za napoved odmere NUSZ Transfer ownership or user for land or property assessment for the NUSZ forecast
Pridobitev potrdila o predkupni pravici Obtaining a certificate of pre-emption right
Dovoljenje za zaporo ceste Road closure permit 
Pridobitev soglasja občine, lastnice zemljišča ob prireditvi Obtaining the consent of the municipality, the owner of the land at the event
Pridobitev odločbe o komunalnem prispevku Obtaining a decision about municipal utility services
Pridobitev mnenja na izdelano projektno dokumentacijo za gradnjo v varovanem pasu prometne površine Obtaining an opinion on the prepared project documentation for construction in a protected zone of traffic area
Pridobitev dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom Obtaining a permit for temporary excessive noise pollution

IRSD

Slovensko ime postopka Angleško ime postopka
 Obvestilo o delu na domu Notice about work at home

JAZMP

Slovensko ime postopka Angleško ime postopka

Vloga za registracijo poslovnega subjekta z dejavnostjo na področju medicinskih pripomočkov

Application for registration of a business entity with activity in the field of medical devices

UKOM

Slovensko ime postopka Angleško ime postopka
Pridobitev dovoljenja za promocijsko uporabo znamke I feel Slovenia Obtaining a permit for the promotional use of the I feel Slovenia brand
Zadnja sprememba:
23. 2. 2022