Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Obveznosti do Finančne uprave

Vsaka pravna oseba, ustanovljena z namenom opravljanja gospodarske dejavnosti, ima obveznosti do  Finančne uprave RS (FURS), katerih kršitev ima lahko negativne posledice.

Elektronsko poslovanje s FURS (eDavki)

S FURS morate poslovati elektronsko preko portala eDavki. Obvezna je elektronska oddaja davčnih obračunov, prav tako pa FURS elektronsko vroča dokumente zavezancem.

Obveznosti odprtja plačilnega računa

Vsi poslovni subjekti morajo imeti odprt plačilni račun pri banki ali hranilnici. Če imate račun v tujini, morate to sporočiti FURS, podatkov o računu v Sloveniji pa ni potrebno sporočati.

Sporočanje podatkov o davčnem zavezancu

Če spodnjih podatkov niste vložili že preko spletnega portala SPOT oz. točke SPOT, ste v roku 8 dni od vpisa v primarni register oz. uradno evidenco organa finančnemu uradu dolžni sporočiti naslednje:

  • podatke na obrazcu DR-04 (plačilni računi v tujini, kapitalske naložbe, povezane osebe, poslovne enote v tujini, osebe, ki vodijo poslovne knjige itd.),
  • obrazložen izračun predvidene davčne osnove, višine akontacije ter obrokov akontacije davka od dohodkov pravnih oseb,
  • poseben zahtevek (objavljen na portalu eDavki), če se odločite za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov. Prek portala SPOT oziroma na točki SPOT morate opraviti prijavo v obvezna socialna zavarovanja za družbenike, ki so poslovodne osebe in zaposlene delavce.

Identifikacija za davek na dodano vrednost (DDV)

Kot davčni zavezanec ste se dolžni obvezno identificirati za namene DDV (obrazec DDV - P2) v naslednjih primerih:

  • če v obdobju zadnjih 12 mesecev presežete ali je verjetno, da boste v naslednjih 12 mesecih presegli 50.000 EUR obdavčljivega prometa,
  • če pridobivate blago znotraj EU in vrednost pridobitev v tekočem koledarskem letu preseže 10.000 EUR,
  • če opravljate oziroma prejemate storitve, za katere velja, da mora plačati DDV izključno prejemnik storitve – obrnjena davčna obveznost (reverse charge). Gre za storitve iz 1. odst. 25. člena Zakona o davku na dodano vrednost. Tudi če ne izpolnjujete navedenih pogojev, se lahko za DDV identificirate prostovoljno, vendar morate v sistemu DDV ostati 60 mesecev (prva alineja) oz. dve koledarski leti (druga alineja). 

Predlaganje obračunov in plačevanje obveznosti

Davek od dohodkov pravnih oseb

Na podlagi izračuna ob registraciji morate plačevati mesečno ali trimesečno akontacijo, in sicer do 20. dne v mesecu za pretekli mesec oz. tromesečje. Najkasneje do 31. 3. tekočega leta morate predložiti davčni obračun za preteklo leto (obrazec Obračun davka od dohodkov pravnih oseb). Obračun morate predložiti, tudi če niste dosegli nobenih prihodkov.

Prispevki za socialno varnost zavezanca – družbenika, ki je poslovodna oseba

Na podlagi prijave v obvezna socialna zavarovanja mora družbenik, ki je poslovodna oseba, samostojno plačevati prispevke za socialno varnost. Predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost (POPSV) odloži davčni organ v njegov portal eDavki do 10. dne v mesecu za pretekli mesec.

Če podatki v POPSV niso pravilni in/ali popolni ali če davčni organ v sistem eDavki ne odloži POPSV, mora zavezanec sam predložiti obračun prispevkov za socialno varnost (OPSV) najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.

Zavezanec mora v OPSV posredovati tudi spremembe osnov, ki so posledica uveljavljanja določenih pravic (bolniški stalež, starševski dopust) ali če se odloči za spremembo (povišanje ali znižanje) zavarovalne osnove. Prispevki za socialno varnost morajo biti plačani najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec.

Akontacija dohodnine in prispevki za socialno varnost za zaposlene delavce

Za zaposlene delavce: z delovno pravno zakonodajo je določeno mesečno izplačilo plače. Na dan izplačila plače in/ali drugega dohodka iz delovnega razmerja ste dolžni predložiti obračun davčnega odtegljaja (obrazec REK-1) in v roku 5 dni od izplačila dohodka plačati akontacijo dohodnine ter prispevke za socialno varnost.

Za druga izplačila fizičnim osebam: Ob izplačilu dohodka, ki ni oproščen plačila dohodnine, ste dolžni predložiti obračun davčnega odtegljaja (obrazec REK) in v roku 5 dni od izplačila dohodka plačati akontacijo dohodnine ter morebitne prispevke za socialno varnost.

Davek na dodano vrednost

V primeru, da ste identificirani za namene DDV, morate predložiti obračun DDV za vsako davčno obdobje (prvih 12 mesecev obvezno mesečno), tudi če v tem davčnem obdobju niste opravili obdavčljive dobave.

Izdajanje in davčno potrjevanje računov

Vse pravne osebe morajo za opravljene dobave blaga ali storitev zagotoviti izdajo računov. Če so izdani računi plačani z gotovino, jih je treba ob izdaji (on-line) davčno potrditi.

Neizpolnjevanje obveznosti

Neizpolnjevanje katere od zgoraj navedenih davčnih obveznosti pomeni prekršek, za katerega ste lahko kaznovani z denarno globo.

Informiranje

Podrobnejše informacije o zgoraj navedenih obveznostih lahko najdete na spletni strani FURS ali na spodaj navedenih kontaktih:

  • klicni center za davke poslovnih subjektov: 08 200 1003,
  • klicni center za DDV: 08 200 1002,
  • tehnična pomoč uporabnikom: 05 297 6800, sd.fu@gov.si.

Več o obveznostih do Finančne uprave je na voljo na tej povezavi.