Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte
Za osebno dopolnilno delo se šteje, kadar posameznik samostojno opravlja dela pomoči v gospodinjstvu in njim podobna dela, nabira in prodaja gozdne sadeže in zelišča ter opravlja druga manjša dela, pod pogojem, da posebni predpisi ne določajo drugače.

Za osebno dopolnilno delo se šteje tudi, kadar posameznik osebno sam izdeluje , prodaja in prikazuje izdelovanje rokodelskih izdelkov v skladu z zakonom, ki ureja ohranjanje in razvoj rokodelstva, in ki niso namenjeni zaužitju.

Seznam del, ki štejejo za osebno dopolnilno delo

 

Pogoji za opravljanje osebnega dopolnilnega dela

Osebno dopolnilno delo lahko opravlja posameznik, ki je brezposeln, zaposlen ali upokojenec, ki je priglašen pri AJPES, kot oseba, ki opravlja osebno dopolnilno delo in ima za obdobje, v katerem opravlja tako delo, plačano vrednotnico iz tega naslova.

Doseženi prihodek iz opravljanja osebnega dopolnilnega dela v posameznem polletju koledarskega leta ne sme presegati treh povprečnih mesečnih neto plač v RS v preteklem koledarskem letu.

Postopek priglasitve osebnega dopolnilnega dela (ODD)

Če želite opravljati osebno dopolnilno delo (ODD), morate ODD pred pričetkom opravljanja priglasiti na Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES).

Priglasitev se opravi prek spletnega portala AJPES ali osebno na upravni enoti.

Pogoj za legalno opravljanje ODD je vnaprej pridobljena vrednotnica, ki jo je mogoče kupiti na upravni enoti ali elektronsko. Če se opravljajo dela za znane naročnike, mora vrednotnico kupiti naročnik ODD. V primeru del, ki se opravljajo za večinoma neznane naročnike (npr. izdelovanje izdelkov, nabiranje zelišč) pa mora vrednotnico kupiti izvajalec ODD sam.

Postopek priglasitve ODD določa Pravilnik o delih, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo, ter o postopku priglasitve teh del.

Sistem vrednotnic

Vrednotnica velja za koledarski mesec za posameznega izvajalca ODD. V primeru, ko posameznik večkrat na mesec npr. čisti pri istem naročniku, naročnik kupi eno vrednotnico. Če pa posameznik večkrat na mesec čisti pri različnih naročnikih, mora vsak naročnik zanj kupiti vrednotnico. V primerih ODD, ko je zavezanec za nakup vrednotnice izvajalec del sam (dela pod točko B), kupi le eno vrednotnico za koledarski mesec, v katerem opravlja delo. 
 
Vrednotnica je določena v višini 12,93 EUR  in sicer:

 • 10,06 EUR za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (izračun je narejen tako, da 1 vrednotnica je približno 1 dan pokojninske dobe) in
 • 2,87 EUR za zdravstveno zavarovanje (višina je sorazmerna razmerju višine prispevkov za PIZ (24,35%) in prispevkov za ZZ (6,36%), ki prinašajo po vsebini enak obseg pravic, kot jih prinaša vrednotnica).

Zakon in pravilnik delita dela, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo, na dve osnovni skupini (odvisno od vrste dela in od tega, kdo ima obveznost nakupa vrednotnice).

A: Prva skupina, kjer je obveznost nakupa vrednotnic na naročniku storitve in kjer se dela ne smejo opravljati za pravno osebo, tuj pravni subjekt ali samozaposleno osebo, so tista dela, kadar posameznik sam opravlja dela pomoči v gospodinjstvu, njim podobna dela ali opravlja druga manjša dela, pod pogojem, da posebni predpisi ne določajo drugače. Ta dela so:

 • občasna pomoč v gospodinjstvu, pomoč pri čiščenju stanovanja ali stanovanjske stavbe, vzdrževanje pripadajočih zunanjih površin;
 • občasna pomoč pri kmetijskih delih;
 • občasno varstvo otrok, pomoč starejšim, bolnim ali invalidom na domu, spremstvo oseb, ki potrebujejo nego;
 • občasne inštrukcije kot pomoč pri izpolnjevanju šolskih ali študijskih obveznosti;
 • občasno prevajanje ali lektoriranje;
 • občasno izvajanje umetniških oziroma drugih kulturnih vsebin ob zasebnih dogodkih;
 • občasna pomoč pri oskrbi hišnih živali na domu lastnika živali.

B: Druga skupina, kjer je obveznost nakupa vrednotnic na izvajalcu storitve in kjer se dela lahko opravljajo tudi za pravno osebo, tuj pravni subjekt ali samozaposleno osebo, pa je, kadar posameznik sam izdeluje izdelke domače in umetnostne obrti v skladu z zakonom, ki ureja obrtno dejavnost, druge izdelke, ki se izdelujejo na domu pretežno ročno ali po pretežno tradicionalnih postopkih in jih prodaja ali kadar gre za nabiranje in prodajo gozdnih sadežev in zelišč. Ta dela so:

 • izdelovanje, prodaja in prikazovanje izdelovanja rokodelskih izdelkov v skladu z zakonom, ki ureja ohranjanje in razvoj rokodelstva, in ki niso namenjeni zaužitju;
 • izdelovanje, popravilo in prodaja izdelkov, ki niso namenjeni zaužitju in ki jih je možno izdelovati na domu pretežno ročno ali po pretežno tradicionalnih postopkih;
 • nabiranje in prodaja gozdnih sadežev in zelišč v njihovi osnovni obliki;
 • mletje žita, žganje apna ali oglja na tradicionalen način in prodaja.

Letni prihodek izvajalca ne sme biti višji od 8.670,72 EUR, pri čemer v posameznem polletju koledarskega leta ne sme presegati 4.335,36 EUR (tri neto mesečne povprečne plače iz preteklega leta v polletnem obdobju).

Nadzor nad osebnim dopolnilnim delom opravlja FURS. Za opravljanje dela na črno s strani posameznika so predvidene globe v višini od 1.000 do 7.000 EUR (gre za t.i. šušmarje). Od 500 do 2.500 EUR pa se kaznuje posameznik, ki ponuja ali oglašuje dejavnost ali delo, ki se šteje za delo na črno.