Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte
Rizični kapital vključuje tvegani kapital, neformalne naložbe poslovnih angelov in alternativne borze, specializirane za mala in srednja podjetja.

Rizični kapital (angl. venture capital, risk capital) pomeni vlaganje lastniškega kapitala in navideznega lastniškega kapitala (mezzanin kapitala) v začetne razvojne faze podjetja.

Tvegani kapital je vrsta rizičnega kapitala in je posebna oblika lastniškega kapitala zasebnikov ali investicijskih podjetij. Ta kapital se vlaga v mlada podjetja ali v posameznike, ki imajo izvirno idejo. Tvegani kapital je tako za mala in srednje velika podjetja (MSP) pomemben vir finančnih sredstev in je bistven pri zagonu in razvoju podjetja.

Rizični kapital je širši pojem od tveganega kapitala z vidika financiranja v MSP, kot tudi s pravno organizacijskega vidika, saj dovoljuje naložbe tako fizičnih oseb, kot tudi pravnih oseb.

Pojem rizični kapital zadeva lastniško financiranje podjetij iz različnih lastniških virov in ne samo iz tveganega kapitala oziroma preko skladov in družb tveganega kapitala. Pojma rizični kapital in tvegani kapital imata enak pomen glede na to, v katere razvojne faze podjetja kapital vstopa (semenska, zagonska in razširitvena faza).

Vloga poslovnih angelov

Podjetnikom lahko priskočijo na pomoč poslovni angeli, ki jim s potrebnimi finančnimi investicijami pomagajo pri hitrejši in učinkovitejši rasti podjetja. Pomagajo jim tudi s svojim znanjem, izkušnjami in socialnim kapitalom.

Poslovni angeli se združujejo v klube in pogosto delujejo v zavezništvu s skladi tveganega kapitala. V projekte investirajo samostojno ali skupno z drugimi angeli oz. s skladom.

V Sloveniji deluje nekaj klubov poslovnih angelov, od katerih le nekateri delujejo javno. Eden izmed takšnih je klub Poslovni angeli Slovenije.

Skladi tveganega kapitala

Ime tvegani kapital izhaja iz naložbene politike podjetij oz. institucij, ki vstopajo v podjetja v zgodnjih fazah razvoja, ko je tveganje, da podjetje propade, največje.

V sklade tveganega kapitala investirajo banke, pokojninske in druge finančne institucije ter premožni posamezniki z namenom plemenitenja premoženja ob pričakovanih visokih donosih.

Vsak sklad ima tudi profesionalne upravljavce, katerih naloga je, da identificirajo primerne naložbe in upravljajo s sredstvi sklada. Upravljavci sklada so običajno izkušeni poslovneži, ki dobro poznajo panogo, v kateri deluje podjetje, v katerega sklad investira. Cilj upravljavcev je maksimiranje vrednosti podjetja. Pri tem ima upravljavec precejšen vpliv na podjetje, predvsem na njegovo strategijo in zaposlovanje ključnih ljudi.

Skladi tveganega kapitala investirajo običajno zneske od 500.000 EUR pa do nekaj milijonov EUR. Vsak sklad ima specifično lastno naložbeno politiko; v katere panoge vlaga, v kakšna podjetja (faza rasti, prihodki itn.) in podobno. Poleg denarja, ki ga investirajo v podjetje, podjetnikom pogosto pomagajo s svojimi pravnimi in finančnimi znanji, svojo mrežo strokovnjakov in drugih posameznikov, ki lahko pomagajo pri rasti podjetja.

Družba tveganega kapitala je podjetje, ki v skladu tveganega kapitala zbere veliko količino denarja, ki ga nato vloži v zagonska podjetja, za katera predvideva, da ji bodo prinesla največje dobičke.

Družbe tveganega kapitala pa so gospodarske družbe, ki imajo status družbe tveganega kapitala in smejo izključno z namenom pridobivanja dobička nalagati, upravljati in odsvajati tvegani kapital ter opravljati naslednje posle:

  • nalagati razpoložljiva denarna sredstva v obliki lastniških deležev na drugih gospodarskih družbah, v dolžniške vrednostne papirje in depozite pri bankah,
  • dati posojilo, poroštvo ali mezzanin kapital po tržnih pogojih gospodarskim družbam, v katerih je družba udeležena s tveganim kapitalom,
  • najemati posojila.

Razlika med poslovnimi angeli in tveganim kapitalom

Za razliko od skladov tveganega kapitala so poslovni angeli pri izstopu iz podjetja, v katerega investirajo, pripravljeni čakati dlje časa. Okvirna časovnica je od 3 do 7 let. Poslovni angeli v podjetja vstopajo v začetnih (t.i. semenskih oz. startup fazah), ko denimo podjetje razvija prototip in pridobiva prve testne stranke (Startup Slovenija, 2019)

Obstajajo še druge razlike: pri poslovnih angelih v podjetje vstopi sam investitor, saj se sam odloči, kateremu podjetju lahko prinese največ dodanih vrednosti. Pri tveganem kapitalu pa je denar investiran iz sklada oz. družb tveganega kapitala in se običajno ne ve, kdo so investitorji, dodano vrednost pa prinesejo upravljavci.

(Povzeto po: Zavod Mladi podjetnik 2016; Start:up Slovenija 2015)