Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte
Poleg finančnih in nefinančnih oblik pomoči je za uspešno podjetništvo pomembno tudi ustrezno podporno okolje, ki nudi ciljne informacije, usposabljanja in mentorstvo.

Finančne oblike pomoči

Finančne oblike pomoči so podjetju na voljo v okviru različnih ukrepov ministrstev, javnih skladov, javnih agencij in drugih institucij v oblikah povratne in nepovratne pomoči.

Vrste povratne pomoči so posojila, garancije oziroma poroštva, pa tudi sredstva za dokapitalizacijo v obliki tveganega kapitala, ki so na voljo zlasti za širitev in internacionalizacijo podjetij.

Vrste nepovratne pomoči vključujejo zlasti subvencije za zagon novih inovativnih podjetij in spodbude samozaposlenim.

Spodbude samozaposlenim in sredstva za zagon novih inovativnih podjetij so na voljo večinoma v obliki subvencij, spodbude za gospodarski zagon in internacionalizacijo pa so pretežno v obliki povratnih sredstev.

V spodnji tabeli si lahko ogledate vrste finančnih podpor in njihove izvajalce.

Izvajalec podpore

Vrsta podpore

Slovenski podjetniški sklad
 • Zagonske spodbude (P2 in P2R) - finančna in vsebinska podpora za mlada podjetja v prvi razvojni fazi.
 • Semenski kapital (SK75)  oz. konvertibilno posojilo - namenjeno mladim podjetjem v drugi razvojni fazi (za vstop na trg).
 • SI – SK So-investiranje z zasebnimi investitorji.
 • Tvegan kapital - zajema vstop v lastniško strukturo in upravljanje podjetja, kar omogoča začetek prodora na globalne trge.
 • Mikrokrediti (P7, P7R, P7C, P7-2)) - omogočajo financiranje manjših investicij, obratnih sredstev in likvidno poslovanje MPS. Hitrejše, lažje, predvsem pa cenejše pridobivanje bančnih kreditov za obratna sredstva ali večje investicije s pomočjo garancije za zavarovanje bančnih kreditov s subvencijo obrestne mere omogočajo (P1 plus).
 • Hitrejše, lažje, predvsem pa cenejše pridobivanje bančnih kreditov za obratna sredstva ali večje investicije s pomočjo garancije za zavarovanje bančnih kreditov s subvencijo obrestne mere omogočajo (P1 plus).
 • Posebne spodbude v obliki nepovratnih sredstev, namenjene mikro, malim ali srednje velikim podjetjem (MSP)  ali mladim samostojnim podjetnikom oz. določenim ciljnim skupinam, ki potrebujejo ugodne finančne spodbude za rast in razvoj podjetja.
 • Garancije – za hitrejše, lažje in cenejše pridobivanje in zavarovanje bančnih kreditov
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
 • Podpora  za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti v obliki garancij za kredite.
 • Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov, ki se izplača v obliki nepovratnih in povratnih sredstev.
 • Razpisi in podpore za razvoj podeželja
Zavod RS za zaposlovanje
 • Nepovratna sredstva za usposabljanje in zaposlitev brezposelnih:
   • Zaposli.me
   • Javna dela 2022
   • Javna dela: pomoč pri omilitvi posledic epidemije 2022
   • Učne delavnice: spodbude za zaposlovanje
   • Delovni preizkus 2020-2022
   • Usposabljam.se 2020-2022
Slovenski regionalno razvojni sklad
 • Finančne spodbude, predvsem v obliki povratnih sredstev, za začetne investicije na področju podjetništva, kmetijstva in gozdarstva, regionalnega razvoja.
 • Finančni vložki v regijske garancijske sheme.
 • Pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi
 • Program avtohtoni narodni skupnosti (ANS), ki je namenjen financiranju projektov na območju, kjer živita italijanska in madžarska narodna skupnosti.
SID banka
 • Ugodna posojila za financiranje naložbenih projektov, internacionalizacije in širitve poslovanja ter projekte na področju turizma, gozdno-lesne verige in krožnega gospodarstva.
 • Programi lastniškega financiranja za podjetja v zgodnji fazi razvoja (vključujoč financiranje raziskovalnih projektov univerz in inštitutov), faze hitre rasti ter financiranje družinskega nasledstva.
 • Posredovanje sredstev evropske kohezijske politike v obliki mikroposojil, posojil za raziskave, razvoj in inovacije, energetsko prenovo javnih stavb ter projekte urbanega razvoja.
 • Zavarovanje izvoznih poslov in izhodnih investicij v tujini za zmanjšanje poslovnih tveganj in stabilno ter varno poslovanje slovenskih izvoznikov, investitorjev in drugih udeležencev v mednarodnem prostoru.
 Poleg finančnih sredstev vam SID banka nudi tudi svetovanje ob izvedbi posla.
Sklad skladov SID banke
 • Krediti za raziskave, razvoj in inovacije kriti z jamstvom SID banke namenjeni samostojnim podjetnikom, mikro, malim in srednje velikim podjetjem.
 • Krediti, namenjni samostojnim podjetnikom, mikro, malim in srednje velikim podjetjem.
 • Posojila za financiranje naložb v razvoj, raziskave in inovacije (RRI)
Eko sklad
 • Zagotavljanje ugodnih finančnih virov za vlaganje v okoljsko naravnane projekte in energetsko učinkovitost.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
 • Finančne spodbude za raziskave in razvoj na področjih: podjetništvo, tehnologija in RRI, internacionalizacija, digitalizacija, les, socialno podjetništvo, turizem.
 • Finančne spodbude za investicije, ki bistveno prispevajo k razvoju slovenskega gospodarstva na podlagi neposredne vloge v skladu s 15. členom Zakona o spodbujanju investicij. Več na tej povezavi
SPIRIT, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije 
 • Finančne spodbude na področju podjetništva, inovativnosti, tehnološkega razvoja, internacionalizacije in tujih neposrednih investicij ter turizma.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • Izvajanje razpisov s socialno varstvenega področja,zaposlitvene rehabilitacije, področja medgeneracijskega sodelovanja
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
 • Izvajanje razpisov s področja izobraževanja, športa, znanosti
Poslovni angeli Slovenije
 • Povezovanje start-upov in investitorjev
EU skladi
 • Razpisi iz sredstev kohezijske politike
Center za mednarodno sodelovanje in razvoj
 • Bilateralna razvojna pomoč: s pomočjo donacij Republike Slovenije omogoča realizacijo razvojnih investicijskih projektov javnih subjektov v državah v razvoju

Nefinančne (posredne) oblike pomoči

Nefinančna oziroma posredna državna pomoč je v Sloveniji zelo raznolika.

Izvajalec podpore

Vrsta podpore

Točke SPOT svetovanje
 • Celostna obravnava potencialnih podjetnikov in podjetij
 • Storitve registracije, statusnih sprememb in izbrisa podjetij
 • Informiranje in svetovanje
 • Izvajanje informativno-promocijskih delavnic in usposabljanj
 • Izmenjava dobrih praks in odpiranja novih poslovnih priložnosti
Slovenski podjetniški sklad
 • Spodbude v obliki malih vrednosti preko vavčerjev, vsebinska podpora za inovativna mlada podjetja in usposabljanja v tujini za visoko tehnološka (high-tech) podjetja
SPOT svetovanje start up mentoriranje – nacionalni konzorcij
 • start up mentoriranje,
 • start up programi,
 • ekspertno svetovanje
Univerzitetni inkubatorji
 • Opremljeni poslovni prostori, poslovno svetovanje in mentorstvo, brezplačne izobraževalne delavnice
 • Spodbujanje nastajanja novih podjetij, zlasti tistih, ki so pomembna za večjo konkurenčnost, višjo dodano vrednost in enakomernejši regionalni razvoj podjetništva
 • Opremljeni poslovni prostori, mentorstvo, svetovanje, coworking
Iniciativa Start:up Slovenija
 • Informiranje, povezovanje, organizacija tekmovanja
Mreža European Enterprise Network (EEN)
 • Iskanje poslovnih partnerjev, informiranje, svetovanje
CNVOS
 • krovna mreža slovenskih nevladnih organizacij, ki združuje več kot 1500 različnih zvez in posameznih društev, zavodov in ustanov. S svojim znanjem in izkušnjami, s strokovnjaki s področij zagovorništva, prava, vodenja projektov, financ in komuniciranja slovenskemu nevladnemu sektorju zagotavlja celostno in profesionalno strokovno podporo, razvijamo potenciale sektorja in spodbujamo kreativno in kritično miselnost.

 

Druge oblike podpore

Izvajalec podpore

Vrsta podpore

Coworking prostori
 • Pomoč za zagon podjetij, mreženje, iskanje poslovnih partnerjev, informiranje, svetovanje, usposabljanje
Podjetniški pospeševalniki
 • Pomoč inovativnim start-up podjetjem pri globalni rasti
Gospodarska zbornica Slovenije
 • Svetovanje, usposabljanje, pomoč pri internacionalizaciji
 • Socialno partnerstvo, lobistični center za oblikovanje poslovanju bolj prijaznega gospodarskega sistema in ekonomske politike, stičišče za mreženje, izmenjavo mnenj in dobrih praks. Članom zagotavlja hitre, kakovostne poslovne informacije
Obrtno podjetniška zbornica Slovenije
 • Svetovanje, usposabljanje, izdajanje obrtnih dovoljenj, EU potrdil, izvaja izobraževanja, javna pooblastila (mojstrski izpiti, izdajanje licenc za avtoprevoznike; obrtna dovoljenja, vodenje različnih registrov, itd…), zastopa interese članov, nudi strokovno pomoč članom (ekonomsko, pravno, davčno, podjetniško svetovanje), informira članstvo in opravlja druge naloge za zaščito interesov članstva
Trgovinska zbornica Slovenije
 • Svetovanje, izobraževanje in informiranje članov na področju trgovinskega poslovanja
Institucije regionalnega razvoja na regionalni ravni, Regionalne in območne razvojne agencije
 •  Regionalne razvojne agencije in območne razvojne agencije poleg splošnih razvojnih nalog v regiji in v občinah nudijo tudi različne oblike podpore podjetjem
Pomoči in podpore občin
 • Izvajanje različnih razpisov s strani občin. Razpisi so običajno objavljeni na spletni strani posamezne občine
Izvozno okno
 • Portal Izvozno okno nudi podporo podjetjem na področju internacionalizacije poslovanja in pomoč slovenskim izvoznikom v vseh fazah izvoznega trženja
Portal Invest Slovenia
 • Portal Invest Slovenia ponuja informacije o poslovnem okolju v Sloveniji, informacije o dejavnostih, industrijskih conah in lokalnih dobaviteljih, povezave z gospodarstvom in lokalnimi oblastmi in informacije o investicijskih priložnostih
Program Erasmus za mlade podjetnike
 • Vseevropski program izmenjave za podjetnike, priložnosti ambicioznim oziroma novim podjetnikom za odhod v tuje evropske države, kjer lahko razvijejo svoje podjetniške sposobnosti pri vodenju manjšega podjetja skupaj z izkušenim podjetnikom.
EEN mreža
 • mednarodno poslovno sodelovanje
 • inovacije, prenos znanja in tehnologij, sodelovanje v programih EU
Evropski portal za MSP
 • Pomoč in podpora MSP v EU 
EUREKA
 • Eureka je mednarodna tehnološka iniciativa, inicirana z namenom narediti gospodarstvo EU konkurenčnejše, predvsem pa konkurenčno gospodarstvu ZDA in Japonske ter državam JV Azije, s pospešitvijo sodelovanja med podjetji in raziskovalnimi institucijami
EUROSTARS
 • Eurostars program ponuja ambicioznim in inovativnim MSPjem preko ene vstopne točke na nacionalni ravni dostop do nacionalnih in evropskih sredstev za raziskave