Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte
Status kmeta je pomemben pri uveljavljanju prednostne pravice do nakupa kmetijskega zemljišča ali kmetije v primeru, ko je prodajno ponudbo sprejelo več oseb.

Kako pridobim status kmeta?

Opis prednosti statusa kmeta, pogojev in načinov pridobivanja statusa si lahko preberete na spletni strani eUprava.

Samozaposlitev in zaposlovanje delavcev na kmetiji

Kmetje se lahko samozaposlijo prek obveznega zavarovanja kmetov ali prek prostovoljnega zavarovanja kmetov.

Dopolnilna dejavnost na kmetiji

Dopolnilne dejavnosti na kmetiji omogočajo boljšo rabo proizvodnih zmogljivosti in delovnih moči kmetije ter pridobivanje dodatnega dohodka.

Nacionalna poklicna kvalifikacija

Zgibanka 5 korakov do nacionalne poklice kvalifikacije

Svetovalna dejavnost

Svetovalno dejavnost za področje kmetijstva izvaja Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije v okviru javne kmetijsko svetovalne službe.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je nevladna stanovska organizacija fizičnih in pravnih oseb v Republiki Sloveniji, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, gozdarstvom in ribištvom. Njena osrednja naloga je varovati in zastopati njihove interese, jim svetovati in pospeševati gospodarno in okolju prijazno kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo.

Mladi kmet

a. Mladi kmet pri podukrepu 6.1

Mladi kmet je za namen podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete v Programu razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (PRP 2014-2020) upravičenec do podpore, če:

  • je na dan oddaje vloge na javni razpis star od 18 do vključno 40 let,
  • ima ustrezno poklicno znanje in ustrezno usposobljenost ter
  • prvič vzpostavlja kmetijo.

Kot ustrezno znanje šteje najmanj nižja poklicna izobrazba s področja kmetijstva ali s kmetijstvom povezanih dejavnosti (živilsko predelovalna, lesarska, veterinarska, naravovarstvena in gozdarska). Kot ustrezna usposobljenost se upošteva najmanj tri leta delovnih izkušenj na kmetijskem gospodarstvu.

Mladi kmet za podporo lahko kandidira kot fizična oseba, družba z enim družbenikom ali kot samostojni podjetnik posameznik, ki je kot mladi kmet nosilec kmetijskega gospodarstva.

Natančnejši pogoji za vstop v podukrep so navedeni v uredbi.

b. Mladi kmet pri investicijskih ukrepih PRP 2014-2020

Mladi kmet ima pri podukrepih 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva in 4.2 Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov poseben status.

Upravičenec do podpore za naložbe v kmetijska gospodarstva je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan v RKG in opravlja kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji. Če je upravičenec mladi kmet, se šteje, da je mladi kmet fizična oseba, ki je prvič ustanovila kmetijsko gospodarstvo v obdobju pet let pred oddajo vloge na javni razpis, in je ob vložitvi te vloge:

  • stara od 18 let do vključno 40 let in
  • ima ustrezno poklicno znanje in usposobljenost, kot sta opredeljena v predpisu, ki ureja izvajanje podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz PRP 2014-2020.

Če je mladi kmet samostojni podjetnik posameznik, se pogoji iz prejšnjega odstavka nanašajo na samostojnega podjetnika posameznika.

Kot prva ustanovitev kmetijskega gospodarstva se šteje:

  • izdaja odločbe o pravici do sredstev iz predpisa, ki ureja izvajanje ukrepa pomoč mladim prevzemnikom kmetij iz PRP 2007-2013, ali
  • izdaja odločbe o pravici do sredstev iz predpisa, ki ureja izvajanje podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz PRP 2014-2020.

Če mladi kmet ni prejel odločbe iz prejšnjega odstavka, se kot prva ustanovitev kmetijskega gospodarstva šteje prvi vpis fizične osebe kot nosilca kmetijskega gospodarstva v RKG.

Vlagatelj, ki izpolnjuje zgoraj naštete pogoje, na osnovni 30 % delež pridobi dodatni 20 % delež podpore.

Uredba, ki ureja izvajanje investicijskih ukrepov PRP 2014-2020

c. Mladi kmet v zemljiški politiki

Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ) (17.a člen) ureja posebno pravico za mladega kmeta, in sicer določa, da lahko lastnik sklene darilno pogodbo, katere predmet so kmetijska zemljišča, gozdovi ali kmetija, z nosilcem kmetije, ki je nosilec kmetije v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, in je pridobil sredstva iz programa razvoja podeželja kot mladi prevzemnik kmetije, če od prevzema kmetije ni minilo več kot pet let.

d. Izobraževanje za mlade kmete

PRP Republike Slovenije je skupni programski dokument Slovenije in Evropske komisije, ki predstavlja programsko osnovo za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Program odraža nacionalne prednostne naloge, ki jih je Slovenija opredelila na podlagi analize danosti in stanja kmetijstva, živilstva in gozdarstva, pa tudi vpetosti teh gospodarskih panog v dogajanje na podeželju in celotnem prostoru.

Informacije iz PRP 2014-2020

Gradiva, povezana s PRP 2014-2020 in razvojem podeželja

Prenos znanja in informiranja, ukrep 1

Namen je omogočiti pridobitev dodatnih teoretičnih in praktičnih znanj osebam, dejavnim v kmetijskem, gozdarskem in živilskem sektorju (npr. kmetom, ekološkim kmetom, lastnikom gozdov).

Za udeležence, ki so upravičenci iz podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete in so v poslovnem načrtu kot enega izmed ciljev izbrali vključitev v 25-urno izobraževanje v okviru podukrepa 1.1, je udeležba na teh izobraževanjih brezplačna.

Gradiva za udeležence usposabljanj za mlade kmete iz PRP 2014-2020 za leto 2016

Nova gradiva se objavljajo v spletni knjižnici. Termini usposabljanj so objavljeni v napovedniku dogodkov na spletni strani PRP 2014-2020.

Gradiva za nekatere vsebinske sklope so navedena v nadaljevanju.

Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP), ukrep 10

Ukrep KOPOP podpira kmetijstvo v njegovi okoljski vlogi in je namenjen spodbujanju nadstandardnih sonaravnih kmetijskih praks, ki so usmerjene v ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.

Redno usposabljanje za ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz PRP 2014-2020 za leto 2016

Ekološko kmetovanje, ukrep 11

Podukrep M11.1 - Plačila za preusmeritev v prakse in metode ekološkega kmetovanja

Podukrep M11.2 - Plačila za ohranitev praks in metod ekološkega kmetovanja

Gradivo za udeležence usposabljanj za Ukrep Ekološko kmetovanje iz PRP 2014-2020 za leto 2016

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano