Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Namen delovanja ustanove mora biti splošnokoristen ali dobrodelen in praviloma trajen. Ustanova postane pravna oseba, ko ministrstvo, v katerega delovno področje sodi namen, izda soglasje k aktu o ustanovitvi.

Namen delovanja ustanove mora biti splošnokoristen ali dobrodelen in praviloma trajen. Ustanova postane pravna oseba, ko ministrstvo, v katerega delovno področje sodi namen, izda soglasje k aktu o ustanovitvi.

Namen ustanove je splošnokoristen, če je ustanova ustanovljena za namene na področjih znanosti, kulture, športa, vzgoje in izobraževanja, zdravstva, otroškega, invalidskega in socialnega varstva, varstva okolja, varstva naravnih vrednot in kulturne dediščine, za verske namene in podobno.

Namen ustanove je dobrodelen, če je ustanova ustanovljena z namenom pomagati osebam, ki so pomoči potrebne. 

Ustanovitelji

Ustanovo lahko ustanovi domača ali tuja fizična ali pravna oseba.

Osnovni kapital

Ustanovitveno premoženje so lahko denar, premičnine, nepremičnine in druga premoženjska upravičenja. Če je ustanovitveno premoženje denar, mora biti nakazan na ustrezen račun pri banki. Če so ustanovitveno premoženje nedenarna sredstva, je treba predložiti uradno cenitev sodnega cenilca. 

Ustanovitelj mora ustanovitveno premoženje izročiti tako, da lahko organ, pristojen za ustanove, skrbnik oziroma ustanova z njim prosto razpolaga v skladu z zakonom in z drugimi predpisi. Velikost ustanovitvenega premoženja mora biti primerna za izvajanje namena ustanove.

Postopek ustanovitve

Ustanovitelji z osebnim obiskom, po pošti ali po elektronski pošti sporočijo notarju vse obvezne lastnosti bodoče ustanove:

1. ime in sedež oziroma prebivališče ustanovitelja,
2. ime in sedež ustanove,
3. navedbo ustanovitvenega premoženja in njegove vrednosti,
4. namen ustanove,
5. način in postopek imenovanja članov uprave,
6. imena članov prve uprave in njihove podatke (osebno ime, EMŠO oziroma datum rojstva in spol, državljanstvo ter naslov stalnega prebivališča oziroma naslov začasnega prebivališča, če v Republiki Sloveniji nimajo stalnega prebivališča).

Notar sestavi notarski zapis akta o ustanovitvi in ga predloži organu, pristojnemu za ustanove. Notarskemu zapisu priloži dokazila o dejanskem obstoju premoženja, namenjenega za ustanovitev ustanove, in soglasja članov prve uprave k svojemu imenovanju.

Z dnem sestave notarskega zapisa ustanovitelj akta o ustanovitvi ne more več preklicati in ne razpolagati z ustanovitvenim premoženjem. 

Soglasje k aktu o ustanovitvi izda organ, pristojen za ustanove, v 30 dneh od prejema akta o ustanovitvi. Soglasje se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije na stroške ustanove. Zoper odločitev organa, pristojnega za ustanove, je dovoljena pritožba. O pritožbi odloča Vlada Republike Slovenije.

Z dnem izdaje soglasja k aktu o ustanovitvi preide premoženje na ustanovo, ustanova pa lahko začne izvajati namen, za katerega je ustanovljena. 

Soglasje mora organ, pristojen za ustanove, posredovati Ministrstvu za notranje zadeve, ki vpiše ustanovo v evidenco ustanov. Evidenca ustanov je javna.

Pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu

Nevladna organizacija lahko pridobi status nevladne organizacije v javnem interesu na določenem področju, če njeno delovanje na tem področju presega interese njenih ustanoviteljev oziroma njenih članov in če je splošno koristno.

Pogoji za pridobitev takšnega statusa so za vse pravnostatusne oblike nevladnih organizacij (društva, zavode in ustanove) poenoteni.

Status v javnem interesu podeljujejo resorna ministrstva.

Več o pridobitvi statusa nevladne organizacije v javnem interesu je na voljo tukaj.