SPOT

Pogosta vprašanja (FAQ) - Vmesnik eBOl in eNDM

Namen te strani je pregled najpogostejših vprašanj in odgovorov, ki so pomembni za
razvijalce in ponudnike kadrovskih/računovodskih oz. programov za obračun plač in željo svojo rešitev dograditi za uporabo vmesnika za prenos e-bolniških listov in oddajo zahtevkov za refundacijo nadomestila plače eBOL in eNDM.

Metode

KATERE OD METOD GETLISTMONTHSEBOL, GETLISTEBOL, GETEBOL,
GETEBOLPDF SO OBVEZNE ZA IMPLEMENTACIJO?

Da delodajalec pridobiva celovite podatke o izdanih in preklicanih eBOL je potrebno uporabiti
metodi getListMonthsEBol in getListEBol. Z metodo getEBol pridobi originalne digitalno podpisane
eBOL v obliki XML. Vse podatke iz teh eBOL-ov zagotovi že metoda getListEBol, a če želi delodajalec
pridobiti in hraniti tudi originalne, s strani zdravnika digitalno podpisane eBol-e, jih pridobi s to
metodo. Z metodo getEBolPdf pridobi vizualizacijo (izpis) eBOL-ov v obliki PDF. Enako vizualizacijo
lahko naredi sam, če z metodo getEBol pridobiva originalne, digitalno podpisane eBOLe v obliki XML.
V dokumentaciji vmesnika eBOL in eNDM sta na voljo XSLT transformaciji za pretvorbo originalnega
digitalno podpisanega eBOL-a iz oblike XML v PDF ali HTML.

Razlika med metodami

KAKŠNA JE RAZLIKA MED METODO GETLISTEBOL IN GETEBOL IN KATERO JE
TREBA IMPLEMENTIRATI?

Metoda getListEBol vrne seznam podatkov o eBOL-ih in preklicih eBOL-ov za podane iskalne kriterije.
Metoda getEBol pa vrne originalne digitalno podpisane eBOL v obliki XML (enega ali več, kolikor
številk eBOL-ov se navede med vhodne podatke). Da bi lahko uporabili metodo getEBol je najprej
treba poklicati metodo getListEBol, ker ta metoda vrne številke eBOL-ov, ki so obvezen vhodni
podatek za metodo getEBol. Obvezno je potrebno implementirati klic metod getListMonthsEBol in
getListEBol. Metodo getEBol ni treba implementirati če delodajalec ne želi prejeti in hraniti
originalnih, digitalno podpisanih eBOL, ampak le pridobiti podatke iz teh eBOL-ov, da jih uporabi za
obračun plač in pripravo zahtevkov za refundacijo nadomestil plač.

Način prenosa dokumenta

ALI JE OBVEZEN NAČIN PRENOSA V PDF-JU? ALI OBSTAJA DRUG NAČIN ZA
PRENOS DOKUMENTA EBOL V OBLIKI PDF RAZEN PREKO WEB SERVISA(ALI JE
MOGOČE PREVZETI EBOL DOKUMENT PREKO PORTALA SPOT)?

Prenos v obliki PDF ni obvezen. Če delodajalec z uporabo metode getEBol pridobiva originalne,
digitalno podpisane eBOL-e, ki so v obliki XML, lahko PDF naredi sam z uporabo XSLT transformacije,
ki je objavljena v tehnični dokumentaciji vmesnika eBOL in eNDM. Na voljo je tudi XSLT
transformacija za pretvorbo originalnega eBOL v obliko HTML. Prikaz podatkov iz eBOLa si lahko
delodajalec naredi tudi sam, tako da jih uporabniku prikaže v svoji aplikaciji.

Postopek prenosa dokumenta

KAKŠEN JE POSTOPEK ZA PRENOS DOKUMENTA EBOL ZA DOLOČENO
OBDOBJE? ALI JE TREBA ZAPOREDNO PRIKLICATI METODE
GETLISTMONTHSEBOL / GETLISTEBOL / GETEBOL? BI MORALI SPLOH
POKLICATI METODO GETLISTMONTHSEBOL, KO ŽELIMO SAMO PRENESTI
DOKUMENT EBOL?

Da bo delodajalec pridobival celovite podatke o izdanih in preklicanih eBOL (da ne bodo kateri eBOLi spregledani) je pomembno, da sistematično uporablja metodi getListMonthsEBol in getListEBol. Pri
klicu obeh metod je potrebno navesti ZA KATERO obdobje pridobiva podatke. Delodajalec mora v
svojem informacijskem sistemu voditi točne podatke za katera obdobja je podatke že prevzel. Če
npr. podatke pridobiva tedensko v noči iz ponedeljka na torek ob 03:15, bo pri naslednjem klicu kot
obdobje navedel čas od prejšnjega torka 03:15 do tega torka 03:15. S tako podanim obdobjem bo
pridobil vse eBOLe in preklice eBOLov ki so nastali v tem času. S klicem metode getListMonthsEBol
najprej pridobi seznam mesecev zadržanosti, za katere obstajajo v tem času nastali novi in na novo
preklicani eBOLi. Potem pa z metodo getListEBol za vsak mesec zadržanosti pridobi podatke o teh
eBOLih in preklicih eBOLov. Mesec zadržanosti pomeni mesec v katerem je odsotnost delavca. Če je
na eBOL navedeno da je delavec zadržan od dela od 10. do 15.11.2019 potem ta eBOL spada v
mesec zadržanosti november in običajno potem tudi v novembrski obračun plač. Večina novo
nastalih eBOL-ov in preklicev eBOL-ov se nanaša na tekoči mesec zadržanosti oz. v začetku meseca
nastane tudi še kakšen eBOL za prejšnji mesec zadržanosti. Lahko pa se pojavijo tudi novi in
preklicani eBOL-i za nazaj. Zdravnik lahko izda eBOL za največ 3 leta nazaj. V takem primeru so pri
delodajalcu potrebni popravki obračuna plače za nazaj.

Posredovanje zahtevka za refundacijo

KAKO SE POŠLJE ZAHTEVEK ZA REFUNDACIJO? ALI JE PISNA ODDAJA
ZAHTEVE NA ZZZS ŠE VEDNO PODPRTA ALI JE OBVEZNA IMPLEMENTACIJA
SPLETNE STORITVE ZA POŠILJANJE ZAHTEVE ZA REFUNDACIJO?

Zahtevek za refundacijo je možno še naprej oddati pisno. Možna pa je tudi elektronska oddaja z
uporabo portala e-VEM ali preko vmesnika eBOL in eNDM. Pri pisni oddaji zahtevka, če obračun
nadomestila temelji na eBOL, delodajalcu k zahtevku ni več treba priložiti papirnega bolniškega lista
(ker je zdravnik izdal eBOL, tak papirni bolniški list tudi ne bo obstajal).

Označba dokumenta

KAKO JE DOKUMENT OZNAČEN, KO JE ENKRAT NALOŽEN? ČE NA PRIMER
PREVZAMEMO DOKUMENT EBOL Z ID-EM 1, ALI SE BO TA DOKUMENT POJAVIL
NASLEDNJIČ, KO BOMO POKLICALI SPLETNO STORITEV GETLISTEBOL /
GETEBOL? ČE JE ODGOVOR NA VPRAŠANE DA, NA KAKŠEN NAČIN BOMO
VEDELI, DA SMO DOKUMENT ŽE PREVZELI?

Ko delodajalec prenese eBOL, v sistemu SPOT ta eBOL ne dobi kake oznake. Delodajalec lahko isti
eBOL prenese večkrat, a nepotrebno obremenjevanje informacijskih sistemov z večkratnim
prenosom istih eBOLov ni dovoljeno. Ponoven prenos eBOL je dovoljen, če je to potrebno zaradi npr.
okvare informacijskega sistema pri delodajalcu. Delodajalec krmili prenos eBOLov da prenese vse eBOLe in vsakega samo enkrat tako, da pri klicu metod getListMontsEBol in getListEBol navede
pravilno obdobje. Kot obdobje vedno navede tisto obdobje, za katerega še ni prevzel eBOLov in
preklicev eBOLov. Če npr. podatke prevzema tedensko v noči iz ponedeljka na torek ponoči ob 3:15
potem kot obdobje navede čas od prejšnjega torka 03:15 do tega torka 03:15. 

Testni dostop do ws

BO OMOGOČEN KAKŠEN TESTNI DOSTOP DO WS?

Testni dostop je omogočen preko testnega okolja eNDM (vmesnik za nadomestila) na spodnjem naslovu.

https://spot-sola.gov.si/spot-ndm/

 

Zadnja sprememba:
21. 10. 2022