Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte
Zadruga je organizacija vnaprej nedoločenega števila članov, ki ima namen pospeševati gospodarske koristi in razvijati gospodarske ali družbene dejavnosti svojih članov ter temelji na prostovoljnem pristopu, svobodnem izstopu, enakopravnem sodelovanju in upravljanju članov.

Zadruga je organizacija vnaprej nedoločenega števila članov, ki ima namen pospeševati gospodarske koristi in razvijati gospodarske ali družbene dejavnosti svojih članov ter temelji na prostovoljnem pristopu, svobodnem izstopu, enakopravnem sodelovanju in upravljanju članov.

Po slovenskem Zakonu o zadrugah lahko zadrugo ustanovijo najmanj trije ustanovitelji. Ustanovitelji so lahko fizične oziroma pravne osebe. Ustanovitelji zadruge, ki so fizične osebe, morajo biti poslovno sposobni.

Zadruga se ustanovi s sprejetjem akta o ustanovitvi.

Akt o ustanovitvi vsebuje:

 • imena in naslove oziroma sedeže ustanoviteljev,
 • sklep o sprejemu zadružnih pravil,
 • sklep o izvolitvi organov zadruge, ki jih mora zadruga izvoliti v skladu z zakonom in s svojimi pravili,
 • datum in kraj ustanovnega občnega zbora,
 • podpise vseh ustanoviteljev.

Obvezni sestavni del akta o ustanovitvi zadruge so zadružna pravila.

Zadružna pravila morajo urejati zlasti:

 • ime in sedež zadruge,
 • dejavnost zadruge,
 • morebitne posebne pogoje za sprejem v članstvo,
 • odpovedni rok in morebitne posebne pogoje za izstop iz zadruge,
 • razloge, zaradi katerih je lahko član izključen iz zadruge,
 • delež, ki ga mora vpisati vsak član (obvezni delež), število obveznih deležev, če morajo člani vpisati več kot en obvezni delež, ali pa podlago za določitev višine obveznega deleža ali števila obveznih deležev, če morajo posamezni člani vpisati obvezni delež v različni višini oziroma različno število obveznih deležev,
 • rok in način vplačila za najmanj eno polovico obveznega deleža,
 • druge obveznosti članov, zlasti glede sodelovanja z zadrugo, oziroma pogoje, pod katerimi se lahko takšne obveznosti uvedejo oziroma povečajo,
 • odgovornost članov za obveznosti zadruge,
 • podlago za razporeditev presežka ter za poravnavo morebitnih izgub pri poslovanju,
 • sklic in odločanje občnega zbora, če je občni zbor sestavljen iz predstavnikov, pa tudi izvolitev, odpoklic in dobo, za katero so izvoljeni predstavniki,
 • delovno področje, izvolitev, odpoklic in mandatno dobo predsednika in drugih organov zadruge
 • zastopanje in predstavljanje zadruge
 • obveščanje članov o sklepih občnega zbora in poslovno tajnost zadruge
 • način delitve premoženja, ki preostane po poplačilu upnikov in vračilu deležev v likvidacijskem ali stečajnem postopku, oziroma namen tega premoženja, če se ne razdeli med člane.

Z vpisom akta o ustanovitvi v sodni register pridobi zadruga pravno in poslovno sposobnost.

Registracija zadruge

Vloga za registracijo oziroma vpis zadruge v sodni register se izvede pri okrožnem sodišču, na območju katerega ima zadruga sedež.

Vloga mora vsebovati:

 • 3 izvode vloge za vpis v sodni register na obrazcu UST,
 • izvirnik akta o ustanovitvi zadruge, na katerem so overjeni podpisi vseh ustanoviteljev, in zadružna pravila, ki so sestavni del tega akta,
 • sklep o imenovanju prvih članov organov zadruge.

Članstvo

V ustanovljeno zadrugo se lahko pod pogoji, določenimi v zadružnih pravilih, včlanijo fizične oziroma pravne osebe. Podlaga za sprejem v članstvo je datirana pisna pristopna izjava, iz katere izhaja, da se podpisnik strinja s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določajo zadružna pravila.

Evropska zadruga

Evropska zadruga je tip zadruge, ki jo določa Uredba sveta (ES) o statutu evropske zadruge (SCE).

Glavni cilj evropske zadruge je zadovoljevanje potreb njenih članov in/ali razvijanje njihovih gospodarskih in/ali družbenih dejavnosti, zlasti s sklepanjem sporazumov s člani za dobavo blaga,  storitev ali izvedbo takšnih del, ki jih Evropska zadruga izvaja ali naroča.

Cilj evropske zadruge je lahko tudi zadovoljevanje potreb njenih članovs spodbujanjem njihove udeležbe v gospodarskih dejavnostih v eni ali več evropskih zadrugah in /ali nacionalnih zadrugah.

Kdo lahko ustanovi evropsko zadrugo?

Evropsko zadrugo lahko ustanovi vsaj pet ali več fizičnih ali pravnih oseb ali z združitvijo nacionalnih zadrug, ob pogoju, da prihajajo vsaj iz dveh različnih držav.

Osnovni kapital za ustanovitev evropske zadruge ne sme biti manjši od 30.000,00 EUR.

Podrobnejši pogoji za ustanovitev SCE s sedežem v Sloveniji so določeni v Uredbi 1435/2003/ES in Zakonu o zadrugah.