Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Udeležba delavcev pri dobičku

Udeležba zaposlenih na dobičku je podvržena davčnim olajšavam, vendar zgolj pod pogojem, da je pogodba o udeležbi na dobičku veljavno sklenjena, da izpolnjuje vse z zakonom predpisane sestavine in da je opravljena registracija na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

»Pogodba mora vsebovati določene sestavine«, upoštevajoč dikcijo, ki določa, da mora pogodba vsebovati predvsem določene sestavine, je razumeti, da so v 4. odstavku 7. člena ZUDDob navedene sestavine pogodbe o udeležbi zaposlenih na dobičku obvezne

Registracija pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku

Za udeležbo zaposlenih na dobičku morajo biti izpolnjeni tako formalni, kot materialni pogoji.

Izhajajoč iz 1. odstavka 9. člena ZUDDob, ki določa, da mora statut oziroma družbena pogodba družbe v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, določiti, da se dobiček družbe lahko uporabi za udeležbo delavcev pri dobičku in izhajajoč iz 6. odstavka 230. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD–1), ki določa, da če statut družbe določa, da je bilančni dobiček dovoljeno uporabiti tudi za druge namene (na primer za izplačila delavcem ali članom organom vodenja ali nadzora), lahko skupščina s sklepom o uporabi bilančnega dobička odloči, da se ta uporabi tudi za te v statutu določene namene, je razumeti, da mora biti možnost udeležbe zaposlenih na dobičku predvidena v statutu oziroma v družbeni pogodbi družbe. Pri tem je poudariti, da je za spremembo statuta ali družbene pogodbe potrebna ¾ večina skupščine.

Nadaljnji formalni pogoj za udeležbo zaposlenih na dobičku je v skladu z 2. odstavkom 9. člena ZUDDob sklenjena pogodba o udeležbi zaposlenih na dobičku, o sklenitvi katere na strani družbe odloča skupščina z navadno večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. Sklep skupščine mora vsebovati tudi pooblastilo poslovodstvu za sklenitev pogodbe.

Za udeležbo zaposlenih na dobičku je seveda potreben dobiček, po tretji točki prvega odstavka 6. člena ZUDDob je s pojmom »dobiček« mišljen čisti poslovni izid obračunskega obdobja, kot ga določa zakon, ki ureja gospodarske družbe.

Pri tem je treba opozoriti na ločevanje čistega od bilančnega dobička. Čisti dobiček se izkaže v izkazu poslovnega izida in na podlagi 19. točke drugega odstavka 66. člena ZGD – 1 pomeni poslovni izid poslovnega leta po poplačilu davkov. Bilančni dobiček pa je na podlagi 24. točke petega odstavka 66. člena ZGD – 1 kategorija, ki pomeni vsoto čistega dobička oziroma izgube, prenesenega dobička oziroma izgube ter morebitnih zmanjšanj (sprostitev) kapitalskih rezerv ter rezerv iz dobička oziroma povečanje (dodatno oblikovanje) rezerv iz dobička.

Termin obnove

Pogodba velja za določeno obdobje. Če se podjetje in delavci tako dogovorijo, sklenejo pogodbo za naslednje obdobje in ponovno pošljejo vlogo z vsemi potrebnimi dokazili.