19.11.2020

Urejanje pooblastil na točkah SPOT za nov e-postopek: IRSD – eObvestilo o delu na domu

Spoštovani referenti na točkah SPOT,

Obveščamo vas, da je v teku razvoj in priprava novega epostopka, ki bo preko portala SPOT omogočal oddajo vloge - Obvestilo o delu na domu.  

Nov epostopek bo pripravljen na podlagi 6. protikoronskega zakona - Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE). Na portalu SPOT bo na voljo po dokončnem sprejetju ZIUOPDVE v DZ RS in po izvedbi vzpostavitvenih aktivnosti na portalu SPOT, predvidoma pa v začetku decembra.

Oddaja vloge bo omogočena samo preko portala SPOT, oddajali pa jo bodo t.i. »uporabniki od doma.«
Kot ste že vajeni pa se bodo na točkah SPOT v veliki večini urejala pooblastila za dostop do novega e-postopka.


***
POMEMBNO:

Opozarjamo, da Zakon o splošnem upravnem postopku, ki se smiselno uporablja tudi pri obravnavi vlog za urejanje pooblastil, dopušča, da se  v postopku uporabljajo kopije listin, če ni dvoma v njihovo pristnost in avtentičnost. Zato je pri presoji vlog, ki bodo nastale v fizični obliki in podpisane z lastnoročnim podpisom, ter skenirane in poslane po elektronski poti treba upoštevati, da zgolj zaradi tega niso neveljavne oziroma nesposobne za obravnavo. Zato naj se v takšnih primerih zahteva predložitev izvirne listine le, ko obstaja dvom v pristnost in avtentičnost elektronske kopije – skena.

***

Novi obrazec pooblastila bo na voljo na portalu SPOT, predvidoma v začetku decembra. Pred objavo vas bomo še obvestili.

Spremljajte tudi informacije na portalu SPOT, na spletni strani Inšpektorata RS za delo ali Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

V vednost še izsek iz zakona PKP#6:  
25. ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH
106. člen

(obvestilo o delu na domu)
(1) Ne glede na četrti odstavek 68. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS in 81/19) delodajalec pred začetkom dela delavca na domu obvesti Inšpektorat Republike Slovenije za delo o:
- podatkih o delodajalcu (naziv, naslov, matična številka in dejavnost, ki jo opravlja),
- podatkih, ki se nanašajo na delavca, ki bo opravljal delo na domu (ime in priimek, naziv delovnega mesta oziroma vrsta dela, s kratkim opisom dela, ki ga bo delavec opravljal, delovna sredstva in delovna oprema, ki jo bo delavec uporabljal, predvideno obdobje trajanja in predvideni delež delovnega časa opravljanja dela na domu),
- morebitnemu tveganju za varnost in zdravje delavca pri opravljanju dela na domu.
 
(2) Delodajalci, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije obvestilo iz prejšnjega odstavka vložijo elektronsko, preko informacijskega sistema za podporo poslovnim subjektom, ki ga upravlja ministrstvo, pristojno za javno upravo.Želimo vam uspešno delo še naprej in se vam že vnaprej zahvaljujemo za pomoč in sodelovanje.


Ekipa portala SPOT, IRSD in MDSSZ