SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Zagotavljanje dela delavcev uporabniku

Zagotavljanje dela delavcev uporabniku je vsako zagotavljanje dela delavcev s strani pravne ali fizične osebe, s katero ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, uporabniku, pri katerem delavec opravlja delo pod nadzorom in v skladu z uporabnikovimi navodili ali pretežno uporablja sredstva za opravljanje dela, ki so del delovnega procesa uporabnika.

Delodajalec, ki zagotavlja delo delavcev uporabniku je vsaka pravna ali fizična oseba, ki sklepa pogodbe o zaposlitvi z delavci zaradi zagotavljanja njihovega dela uporabniku in pridobi dovoljenje za opravljanje dejavnosti ter je pri ministrstvu, pristojnemu za delo, vpisana v register domačih pravnih in fizičnih oseb za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku ali v evidenco tujih pravnih in fizičnih oseb za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku. Delodajalec za zagotavljanje dela se lahko pri določitvi pogojev za opravljanje dela sklicuje na pogoje, ki jih določi uporabnik.

Napoteni delavec je delavec, ki ima z delodajalcem za zagotavljanje dela sklenjeno pogodbo o zaposlitvi in katerega delo delodajalec za zagotavljanje dela zagotavlja uporabniku, pri katerem delavec začasno dela.

Uporabnik je vsaka pravna ali fizična oseba, za katero začasno dela napoteni delavec.

Čas zagotavljanja dela napotenega delavca je čas, v katerem napoteni delavec opravlja delo pri uporabniku. 

 

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

 • Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

 • Delodajalec pred začetkom opravljanja dejavnosti pridobi dovoljenje ministrstva, pristojnega za delo. Delodajalec za zagotavljanje dela, ki pridobi dovoljenje za opravljanje dejavnosti, se vpiše v register.

  Delodajalec za zagotavljanje dela, ki je pridobil dovoljenje in je vpisan v register, lahko opravlja dejavnost za državljane Republike Slovenije, državljane EU, EGP, švicarske konfederacije ter za tujce  z državljanstvom držav, ki niso članice EU, EGP ali Švicarske konfederacije in imajo: 

  • prost dostop na slovenski trg dela v skladu z zakonom, ki ureja zaposlovanje, samozaposlovanje in delo tujcev,
  • enotno dovoljenje za prebivanje in delo, izdano na podlagi soglasja za zaposlitev, samozaposlitev ali delo, ali
  • modro karto.

  Pravna ali fizična oseba s sedežem na območju Republike Slovenije, ki želi opravljati dejavnost, vloži vlogo za izdajo dovoljenja in za vpis v register na ministrstvo, pristojno za delo, to pa o vlogi odloči po pravilih o splošnem upravnem postopku. Vlogi priloži dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih ni mogoče pridobiti po uradni dolžnosti.

  Vpis v register se opravi z dnem dokončnosti odločbe, ki jo izda ministrstvo, pristojno za delo. O vpisu v register ministrstvo, pristojno za delo, delodajalcu za zagotavljanje dela izda potrdilo. Dejavnost se lahko začne opravljati z dnem vpisa v register.

  Register vsebuje naslednje podatke o delodajalcu za zagotavljanje dela:

  • evidenčno oznako,
  • firmo oziroma ime in sedež,
  • podatke o poslovnem organu, zastopanju in obsegu pooblastil,
  • številko odločbe o vpisu v register,
  • naslov opravljanja dejavnosti.

  Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
8. 9. 2021