Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Dovoljenje za izdajo rastlinskih potnih listov

Rastlinske potne liste lahko izdaja imetnik sam, če za to pridobi ustrezno dovoljenje na podlagi izpolnjevanja naslednjih pogojev:

 • da ima veljavno odločbo o vpisu v FITO-register in dodeljeno registrsko številko;
 • da ima ustrezno odgovorno osebo za zdravstveno varstvo rastlin, ki si je pridobila potrdilo o temeljnem znanju iz zdravstvenega varstva rastlin;
 • da ima zapisnik pristojnega inšpektorja o izpolnjevanju obveznosti, ki izhajajo iz registracije, ter pogojev glede ustreznosti predlogov rastlinskih potnih listov (vrste, oblike in vsebine), katerih vzorce pristojnemu inšpektorju predloži na vpogled;
 • da podpiše izjavo na vlogi za pridobitev dovoljenja za izdajo rastlinskih potnih listov, da je pripravljen in sposoben izpolniti obveznosti pri izdajanju rastlinskih potnih listov.

Za pridobitev dovoljenja je potrebno vložiti vlogo pri pristojnemu ministrstvu na predpisanem obrazcu.

Vloga mora vsebovati podatke o:

 • zavezancu, ki je vpisan v FITO register;
 • odgovorni osebi za zdravstveno varstvo rastlin;
 • vrsti pridelave, predelave, prodaje oziroma vnosu rastlin, rastlinskih proizvodov ali nadzorovanih predmetov iz tretjih držav;
 • dokazila o pogojih za pridobitev dovoljenja.

Dovoljenje za izdajo rastlinskih potnih listov pristojni organ izda v roku treh mesecev po prejemu popolne vloge.

S pridobljenim dovoljenjem za izdajo rastlinskih proizvodov se tako izdaja:

 • rastlinske potne liste pred premeščanjem rastlin z mesta pridelave, za nadaljnjo distribucijo uvoženih  rastlin,  za katere je potrebno izdati rastlinske potne liste, ali v primeru, da se pošiljka, ki jo že spremlja rastlinski potni list, zadržuje na mestu pridelave prejemnika pošiljke toliko časa, da gre za nadaljnje gojenje ali je lahko prišlo do spremembe vzgojne stopnje rastlin;
 • nadomestnih rastlinski potni list (z oznako RP) za premeščanje pošiljke, ki jo že spremlja rastlinski potni list, če se pošiljka razdeli v ali sestavi iz več različnih posameznih pošiljk ali če je prišlo do spremembe zdravstvenega stanja rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov;
 • rastlinski potni list za varovana območja (z oznako ZP) za premeščanje pošiljke v varovano območje ali znotraj varovanega območja, priznanega za določen škodljivi organizem.


 

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za dejavnost Izdajanje rastlinskih potnih listov

Register dovoljenj

Register ne obstaja

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021