Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Dovoljenje za opravljanje pogrebne dejavnosti

Vloga za izdajo dovoljenja za opravljanje pogrebne dejavnosti v Republiki Sloveniji mora vsebovati podatke o izpolnjevanju pogojev ter minimalnih standardih in normativih za izvajanje pogrebne dejavnosti. 

Dovoljenje za opravljanje pogrebne dejavnosti izda ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, na zahtevo vlagatelja.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za dejavnost Pogrebna in pokopališka dejavnost

 • Izvajalec pogrebne dejavnosti mora izpolnjevati naslednje minimalne pogoje:

  • da je registriran za opravljanje pogrebne dejavnosti oziroma ima pogrebno dejavnost vpisano v temeljni akt,
  • da ima zaposleni najmanj dve osebi,
  • da ima najmanj eno posebno vozilo za prevoz pokojnikov, ki se uporablja izključno v te namene,
  • da ima primerne prostore za poslovanje s strankami,
  • da zagotavlja ustrezen prostor za oskrbo pokojnikov,
  • da ima vsaj en hladilni prostor za pokojnika,
  • da ima najmanj eno transportno krsto,
  • da zagotovi ustrezno zaščito zaposlenih v zvezi s higienskimi in zaščitnimi postopki pri ravnanju s pokojniki.

  Pravne podlage

Zadnja sprememba:
15. 9. 2021