Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Pred začetkom uporabe vira sevanja mora uporabnik vira sevanja pridobiti dovoljenje za uporabo vira sevanja ali potrdilo o vpisu vira sevanja v register virov sevanja.

Dovoljenje za uporabo vira sevanja in potrdilo o vpisu vira sevanja v register virov sevanja izda organ, pristojen za jedrsko varnost, če gre za vir sevanja, ki se uporablja v zdravstvu ali veterinarstvu, pa organ, pristojen za varstvo pred sevanji.

Dovoljenje za uporabo vira sevanja je treba pridobiti za:

  • zaprti vir sevanja, pri katerem aktivnost ali  specifična aktivnost več kot 10 krat presega raven izvzetja za aktivnost  oziroma za specifično aktivnost;
  • napravo z zaprtim virom sevanja, pri kateri hitrost  doze, izmerjene 10 cm  od katerekoli dostopne površine naprave, v kateri je zaprti vir sevanja,  presega 1 µSv/h;
  • električno napravo, ki deluje pri napetosti nad 30 kV, razen za elektronske mikroskope;
  • odprti vir sevanja, katerega aktivnost presega raven  izvzetja iz drugega stolpca Tabele 1 Priloge Uredbe o sevalnih dejavnostih.

 

Seznam dejavnosti

Zadnja sprememba:
5. 8. 2020