Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Dovoljenje za začasno/občasno opravljanje neodvisnega strokovnjaka za preglede ogrevalnih sistemov

Zakonito ustanovljeni ponudniki iz ene izmed držav članic EU lahko začasno/občasno opravljajo storitve v Republiki Sloveniji. V primeru opravljanja storitev, ki vplivajo na javno zdravje in varnost,  mora ponudnik  pred prvim opravljanjem storitev oddati prijavo pri pristojnem organu.

V postopku se preveri izpolnjevanje pogojev (dokazila) in  poklicno kvalifikacijo ponudnika in če pristojni organ ugotovi, da ponudnik izpolnjuje pogoje, izda dovoljenje za obdobje enega leta, ki ga lahko podaljša enkrat v koledarskem letu ter  ponudnika storitev vpiše v register licenc neodvisnih strokovnjakov, ki občasno opravljajo poklic.

Prijavo za čezmejno/občasno opravljanje storitev posameznik vloži pisno pri ministrstvu

Po izdaji dovoljenja ministrstvo ponudnika začasno vpiše v register licenc neodvisnih strokovnjakov, ki občasno opravljajo poklic v Republiki Sloveniji ter mu izda izkaznico. Posameznik, ki storitev opravlja več kot eno leto, svojo prijavo podaljša enkrat v koledarskem letu pri ministrstvu in v njej obvesti o morebitnih spremembah.

Pogoji in dokazila

 • Posameznik mora v matični državi izpolnjevati vse predpisane pogoje za opravljanje reguliranega poklica.

  Dokazila

  • potrdilo pristojnih organov države članice Evropske unije o izpolnjevanju pogojev za opravljanje poklica (denimo potrdilo o licenci neodvisnega strokovnjak za preglede ogrevalnih sistemov), 
  • dokazilo o drugih kvalifikacijah in poklicnih izkušnjah (v primeru, če poklic v matični državi ni reguliran).

  Pristojni organ lahko pozove vlagatelja, da priskrbi dodatne informacije glede usposabljanja, če je to potrebno za ugotovitev možnih vsebinskih razlik glede na nacionalne zahteve.

  Pravne podlage

 • Posameznik mora za vpis v register licenc neodvisnih strokovnjakov za preglede ogrevalnih sistemov   imeti:

  • izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih prve stopnje oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščeno na sedmo raven s področja:
   • tehnika (razen v podrobno področje kemijsko inženirstvo in procesi ali podrobno področje okoljevarstvena tehnologija ali v podrobno področje motorna vozila, ladje in letala)

  Dokazila

  • diploma oziroma spričevalo, druga dokazila o formalni izobrazbi pridobljeni v EU – v originalu ali overjeni fotokopiji, priložen mora biti tudi overjen prevod v slovenskem jeziku,
  • dokazila o vsebini in poteku usposabljanja, v katerih je navedeno trajanje študijskega programa in predmetnik študija, iz katerega mora biti razvidno število ur oziroma kreditnih točk posameznih predmetov – v originalu ali overjeni fotokopiji, priložen pa mora biti tudi overjen prevod v slovenski jezik.

  Pristojni organ lahko pozove vlagatelja, da priskrbi dodatne informacije glede usposabljanja, če je to potrebno za ugotovitev možnih vsebinskih razlik glede na nacionalne zahteve. Če vlagatelj teh informacij ne more zagotoviti, jih pristojni organ pridobi od ustreznega pristojnega organa v državi pogodbenici izvora.

  Pravne podlage

 • Posameznik mora biti državljan Republike Slovenije ali katere druge države članice Evropske unije (EU), Evropskega gospodarskega prostora (EGP) ali Švice.