Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Poklicne kvalifikacije, pridobljene v tujini

Priznavanje poklicnih kvalifikacij omogoča posameznikom, ki imajo poklicno kvalifikacijo pridobljeno v tujini, dostop do opravljanja reguliranih poklicev v Republiki Sloveniji.

Priznavanje poklicnih kvalifikacij omogoča posameznikom dostop do opravljanja reguliranih poklicev v Republiki Sloveniji, kjer niso pridobili poklicne kvalifikacije. Glede na stalnost priznavanja ločimo Postopek za stalno opravljanje reguliranega poklica v RS, Izvajanje občasnih ali začasnih storitev reguliranega poklica v RS in Postopek priznavanja na evropskem nivoju (evropska poklicna izkaznica).

Gospodarska rast, konkurenčnost, nova delovna mesta, pravna varnost, zaupanje in sodelovanje med državami EU, so temelji za razvoj evropskega gospodarstva. Da bi dosegli omenjeno, je pomembno zagotoviti dobro delovanje notranjega trga, kjer imajo pomembno vlogo poklicne storitve.

Posamezne države nekaterim poklicem, poklicnim dejavnostim ali skupinam poklicnih dejavnosti neposredno ali posredno določajo oziroma regulirajo dostop do opravljanja, samo opravljanje ali enega od načinov opravljanja poklica z zakoni ali drugimi predpisi glede posebnih poklicnih kvalifikacij.

Priznavanje poklicnih kvalifikacij omogoča posameznikom, da se jim v skladu s posebnim postopkom priznavanja poklicnih kvalifikacij omogoči dostop do opravljanja reguliranih poklicev v državi članici, kjer niso pridobili poklicne kvalifikacije.

Seznami

Poklicna direktiva postavlja temelje za priznavanje poklicnih kvalifikacij in s tem temeljnih svoboščin, kot so prost pretok delavcev, svoboda ustanavljanja in svoboda opravljanja storitev in tako omogočiti mobilnost strokovnjakov in delovne sile na enotnem trgu.

Načini priznavanja poklicnih kvalifikacij (glede na stalnost priznavanja)

 • Postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij za trajno opravljanje reguliranega poklica

Pravica do ustanavljanja je ena izmed temeljnih pravic enotnega trga. Pomeni pravico do ustanavljanja in vodenja podjetja ali opravljanje reguliranega poklica, s stalno nastanitvijo v katerikoli državi pogodbenici, z namenom opravljanja gospodarske dejavnosti oziroma opravljanja poklicnih storitev, za nedoločen čas, pod enakimi pogoji, kot veljajo za domače državljane.

Poznamo tri različne sisteme priznavanja poklicnih kvalifikacij in v skladu s tem tri vrste vlog. Avtomatično priznavanje velja za sedem sektorskih poklicev, priznavanje poklicnih izkušenj velja za poklice s področja obrti, industrije in trgovine. Splošni sistem priznavanja pa velja za vse poklicne kvalifikacije, ki so regulirane v Republiki Sloveniji.

 

 • Izvajanje občasnih ali začasnih storitev v primeru opravljanja reguliranega poklica

Za prost pretok storitev imajo državljani, ponudniki storitev-strokovnjak, na enotnem trgu pravico do svobodnega opravljanja storitev. Ta pravica omogoča, da ponudnik storitve svojo gospodarsko dejavnost/poklic čezmejno/občasno opravljajo v katerikoli državi pogodbenici, sedež pa ohranja v svoji domači državi pogodbenici. Države članice so dolžne zagotoviti manj stroga pravila za vstop na trg.

V kolikor želite občasno ali začasno izvajati storitve morate biti zakonito ustanovljeni v eni od 27 držav članic ali eni od naslednjih treh držav: Norveška, Islandija in Lihtenštajn ali Švicarski konfederaciji.

Oseba zakonito ustanovljena v državi članici v skladu z Direktivo 2005/36/ES, je oseba, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje poklica v tej državi članici, kar pomeni: da ima pravico tam opravljati poklic in da ji ne sme biti prepovedano opravljati svoje dejavnosti.

Pri izvajanju storitev morate biti fizično prisotni na ozemlju države članice gostiteljice.

Če država, v kateri ste ustanovljeni, ne regulira niti poklica, za katerega ste usposobljeni, niti usposabljanja za ta poklic, lahko država gostiteljica zahteva, da ste zadevni poklic opravljali eno leto v predhodnih desetih letih.

V Republiki Sloveniji se izvajanje občasnih ali začasnih storitev v primeru reguliranega poklica lahko opravlja brez prijave, s prijavo pri pristojnem organu ali s prijavo in preverjanjem poklicne kvalifikacije pri pristojnem organu. Način opravljanja je odvisen od reguliranega poklica in si lahko preverite v spodnjem seznamu.

Seznam reguliranih poklicev, za katere je potrebno pridobiti dovoljenje opredeljeni v 7(4) direktive ES 2005/36/ES

 • Zdravilec
 • Zdravnik specialist - travmatologija
 • Zdravnik specialist - transfuzijska medicina
 • Zdravnik specialist - žilna kirurgija
 • Zobozdravnik specialist - stomatološka protetika
 • Zobozdravnik specialist - otroško in preventivno zobozdravstvo
 • Zdravnik specialist - otroška nevrologija
 • Zdravnik specialist - klinična fiziologija
 • Zdravnik specialist - intenzivna medicina
 • Zobozdravnik specialist - parodontologija
 • Operater VNC (operater varnostno-nadzornega centra)
 • Varnostnik nadzornik
 • Varnostnik telesni stražar
 • Pooblaščeni krajinski arhitekt
 • Pooblaščeni inženir
 • Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
 • Druga specializirana gradbena dela
 • Drugo inštaliranje pri gradnjah
 • Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav
 • Inštaliranje električnih napeljav in naprav
 • Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
 • Upravljalec batnih motorjev
 • Upravljalec priprave vode
 • Tehnični preglednik za vgrajene sisteme aktivne požarne zaščite
 • Varnostnik čuvaj
 • Pooblaščeni inženir varnostnih sistemov
 • Detektiv
 • Varnostni menedžer
 • Varnostni tehnik
 • Varnostnik
 • Pooblaščeni Arhitekt
 • Zobotehnik
 • Ustni higienik
 • Tehnik zdravstvene nege
 • Farmacevtski tehnik
 • Vodja službe za varnost in zdravje pri delu
 • Odgovorni rudarski projektant
 • Vodja tehničnih služb
 • Tehnični vodja rudarskih del
 • Pooblaščeni prostorski načrtovalec
 • Fizioterapevt
 • Klinični logoped
 • Radiološki inženir
 • Delovni terapevt
 • Klinični psiholog
 • Medicinski biokemik specialist
 • Neodvisni strokovnjak za izdelavo energetskih izkaznic
 • Neodvisni strokovnjak za preglede ogrevalnih sistemov
 • Neodvisni strokovnjak za preglede klimatskih sistemov
 • Postopek za pridobitev in izdajo evropske poklicne izkaznice (ECP)

Evropska poklicna izkaznica je elektronsko potrdilo, ki dokazuje, da strokovnjak izpolnjuje vse pogoje, potrebne za začasno ali občasno opravljanje storitev v državah Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije ali za priznanje poklicnih kvalifikacij za trajno opravljanje reguliranega poklica v prej navedenih državah.

V primerjavi s standardnim postopkom priznavanja poklicnih kvalifikacij poteka lažje, hitreje ter bolj transparentno. Postopek pridobitve je omogočen na daljavo preko evropskega portala za izbrane poklice. Obravnavo prošnje je mogoče spremljati na spletu, vse naložene dokumente pa se da ponovno uporabiti pri pripravi nove prošnje za druge države Evropske unije.

Evropsko poklicno izkaznico lahko trenutno uporabljajo samo:

Nacionalna kontaktna točka

Ministrstvo pristojno za delo je v Republiki Sloveniji imenovano za nacionalno kontaktno točko za priznavanje poklicnih kvalifikacij.

Na tej točki lahko pridobite vse potrebne informacije glede reguliranih poklicev, postopkov priznavanja in pristojnih organov. Več o nalogah in kontaktnih podatkih je objavljeno na strani gov.si.