Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Dovoljenje za začasno/občasno opravljanje storitev arhitektov, prostorskih načrtovalcev in inženirjev

Zakonito ustanovljeni ponudniki iz ene izmed 28 držav članic EU lahko začasno/občasno opravjajo storitve v Republiki Sloveniji. V primeru opravljanja storitev, ki vplivajo na javno zdravje in varnost (razen če gre za poklice, kjer se  poklicna kvalifikacija priznava avtomatično), kot je arhitekturna in inženirska dejavnost, mora ponudnik pred prvim opravljanjem storitev oddati prijavo pri pristojnem organu - Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) oziroma Inženirski zbornici Slovenije (IZS).

V postopku obravnave prijave se preverijo tudi poklicne kvalifikacije ponudnika (pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega krajinskega arhitekta, pooblaščenega prostorskega načrtovalca in pooblaščenega inženirja) in če pristojni organ ugotovi, da ta izpolnjuje pogoje, izda dovoljenje za obdobje enega leta, katerega lahko po izteku podaljša.

Prijavo za čezmejno/občasno opravljanje storitev posameznik vloži pri ZAPS (arhitekti, krajinski arhitekti in prostorski načrtovalci) oziroma na IZS (inženirji) na predpisanem obrazcu. Prijavo je treba vložiti tudi vsakokrat, ko se bistveno spremenijo okoliščine za opravljanje poklicnih nalog.

Prijava za občasno opravljanje reguliranih poklicev mora vsebovati tudi:

 • podatke o projektu,
 • o predvidenem trajanju opravljanja storitve,
 • o projektantu,
 • izvajalcu ali nadzorniku, v imenu katerega se bo storitev opravljala, in
 • zavarovanju odgovornosti. 

Po izdaji dovoljenja ZAPS ponudnika začasno vpiše v imenik pooblaščenih arhitektov, krajinskih arhitektov in prostorskih načrtovalcev. Posameznik z dnem vpisa v imenik postane začasni član poklicne zbornice.

Članska izkaznica in enotni žig se posamezniku izdata samo na njegovo izrecno zahtevo.

Pogoji in dokazila

 • Posameznik mora v matični državi izpolnjevati vse predpisane pogoje za opravljanje reguliranega poklica.

  Posameznik mora imeti ustrezne poklicne kvalifikacije za opravljanje dejavnosti v RS.

  Če poklic v matični državi ni reguliran, mora posameznik v eni ali več državah članicah opravljati storitve, ki jih želi opravljati v Republiki Sloveniji, neprekinjeno ali skupno vsaj eno leto v obdobju zadnjih desetih let, preden začne te storitve opravljati v Republiki Sloveniji.

  Dokazila

  • Diploma, spričevalo ter druga dokazila o izobrazbi in izkazi o strokovni usposobljenosti ter poklicnih izkušnjah, dokazila o drugih kvalifikacijah ter dokazila o vsebini in poteku usposabljanja

 • Ponudnik mora biti zakonito ustanovljen v eni izmed 28 držav članici ali eni od naslednjih držav: Norveška, Islandija, Lihtenštajn ali Švicarska konfederacija;

  Ponudnik je posameznik/strokovnjak, ki pa mora imeti v matični državi urejen status (zaposlen/samozaposlen) in pridobljena vsa dovoljenja za opravljanje poklica oz. poklicne dejavnosti.

 • Posameznik mora za opravljanje strokovnega izpita za pooblaščenega inženirja imeti:

  • izobrazbo, pridobljena po študijskih programih ravni druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma
  • izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih programih druge stopnje, s področja inženirskih znanosti, zlasti s področja:
   • gradbeništva,
   • strojništva,
   • elektrotehnične stroke,
   • tehnoloških strok,
   • rudarstva,
   • geologije,
   • geotehnologije in geodezije in
   • prometnega inženirstva

  Dokazila

  Za izobrazbo pridobljeno v Sloveniji: 

  • Diploma oziroma spričevalo - v originalu, v overjeni kopiji ali neoverjeni kopiji z vpogledom originala.

  Za izobrazbo pridobljeno v EU:

  • Diploma, spričevalo, druga dokazila o formalni izobrazbi pridobljeni v EU - v originalu ali overjeni fotokopiji, priložen pa mora biti tudi overjen prevod v slovenski jezik;
  • Dokazila o vsebini in poteku usposabljanja, v katerih je navedeno trajanje študijskega programa in predmetnik študija, iz katerega mora biti razvidno število ur oziroma kreditnih točk posameznih predmetov - v originalu ali overjeni fotokopiji, priložen pa mora biti tudi overjen prevod v slovenski jezik.

  Pristojni organ lahko pozove vlagatelja, da priskrbi dodatne informacije glede usposabljanja, če je to potrebno za ugotovitev možnih vsebinskih razlik glede na nacionalne zahteve. Če vlagatelj teh informacij ne more zagotoviti, jih pristojni organ pridobi od ustreznega pristojnega organa v državi pogodbenici izvora.

  Pravne podlage

  Skrbnik zakonodaje

  Ministrstvo za infrastrukturo

  Langusova ulica 4
  1535 Ljubljana

  Pristojni organ

  Inženirska zbornica Slovenije

  Jarška cesta 10 b
  1000 Ljubljana

 • V imenik pooblaščenih arhitektov in inženirjev se vpiše posameznik, ki

  • mu ni s pravnomočno sodno odločbo izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica ali
  • s pravnomočno odločbo izrečena disciplinska sankcija izbrisa iz imenika pooblaščenih arhitektov in inženirjev, razen če je prepoved ali sankcija že prenehala.

  Dokazila

  Pristojni organ pri priznavanju poklicne kvalifikacije pridobljene v tujini kot zadostno dokazilo upošteva potrdila, izdana v državi pogodbenici izvora ali v državi pogodbenici, iz katere prihaja vlagatelj, ki potrjujejo, da so pogoji izpolnjeni. Če država iz prejšnjega stavka takega dokumenta ne izdaja, zadošča izjava vlagatelja, dana pred pristojnim organom te države, ki potrjuje njeno verodostojnost, da so pogoji izpolnjeni.

  Če upravičeno dvomi v veljavnost starejših dokazil, lahko pristojni organ zahteva, da dokazila niso starejša od treh mesecev.

  Pravne podlage

  Skrbnik zakonodaje

  Ministrstvo za okolje in prostor

  Dunajska c. 48
  1000 Ljubljana

 • Posameznik mora biti državljan Republike Slovenije ali katere druge države članice Evropske unije (EU), Evropskega gospodarskega prostora (EGP) ali Švice.

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021