Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Licenca za opravljanje dejavnosti organiziranja in dejavnosti prodaje turističnih paketov

Licenca za opravljanje dejavnosti organiziranja in dejavnosti prodaje turističnih paketov je pogoj za zakonito opravljanje te dejavnosti na trgu.

Vlogo za pridobitev licence morate vložiti  pri Turistično gostinski zbornici Slovenije, kjer jih enkrat mesečno obravnava komisija za podeljevanje licenc.

Turistično gostinska zbornica Slovenije predlagatelju izda odločbo o dodelitvi licence.

REGISTER IZDANIH LICENC 

Mesečno ažuriran seznam turističnih agencij z dodeljeno licenco si lahko ogledate na naslovu: http://agencije.registri.si.

Dodatne informacije na Turistično gostinski zbornici posreduje:

Milena Jagarinec,
telefon: 01 5898 229,
E-naslov: milena.jagarinec@tgzs.si

Licenca ni potrebna v primerih:
 

 • turistične pakete in povezane potovalne aranžmaje, ki trajajo manj kot 24 ur in ne vključujejo prenočevanja,
 • turistične pakete in povezane potovalne aranžmaje, ki so ponujeni ali izvedeni občasno (skupna letna višina vplačanih zneskov za njihovo izvedbo ne presega 15.000 eurov).na nepridobitni podlagi samo za zaključene skupine potnikov in se javno ne oglašujejo,
 • turistične pakete in povezane potovalne aranžmaje, kupljene na podlagi okvirne pogodbe za organiziranje poslovnih potovanj med podjetjem in drugo fizično ali pravno osebo, ki deluje za namene, povezane z njegovo pridobitno dejavnostjo.

Organizator turističnega paketa in povezanega potovalnega aranžmaja iz prve in druge alineje mora potnike pred njegovo izvedbo na jasen in razumljiv način obvestiti, da ne zagotavlja izpolnjevanja pogojev za opravljanje dejavnosti organizatorja potovanja. 

Organizator turističnega paketa in povezanega potovalnega aranžmaja iz prve alineje mora zagotoviti vodjo poti ali turističnega vodnika.

Odvzem licence:

 • Imetnik licence preneha opravljati dejavnost organiziranja turističnih paketov in dejavnost prodaje turističnih paketov,
 • Imetnik licence  ne izpolnjuje več pogojev, predpisanih za imetnika licence.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za dejavnost Organiziranje turističnih paketov

 • Za organiziranje turističnih paketov je obvezna registracija dejavnosti 79.120 – dejavnost organizatorjev potovanj, za prodajo turističnih paketov 79.110 – Dejavnost potovalnih agencij, priporočena je tudi registracija 79.900 – Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti.

 • Ponudnik mora za opravljanje dejavnosti zagotoviti poslovni prostor.

  Organizator potovanja mora za podelitev licence za dejavnost organiziranja turističnih paketov imeti poslovni prostor.

  Turistični agent mora za podelitev licence za dejavnost prodaje turističnih paketov imeti poslovni prostor, ki je dostopen strankam v določenem obratovalnem času.

  Dokazila

  • dokazilo o razpolaganju s poslovnim prostorom (zemljiškoknjižni izpisek, kupoprodajna ali najemna pogodba, sodna odločba oziroma sklep in podobno), razen ob izključni spletni prodaji*, ko organizator potovanja ne potrebuje poslovnega prostora.
   *v primeru izključno spletne prodaje pisno izjavo, da turistične pakete ponuja v prodajo zgolj prek svojih spletnih strani.

 • Organizator potovanja mora za pridobitev licence za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih paketov zagotavljati jamstvo glede odgovornosti organizatorja potovanja v primeru likvidnostnih težav v skladu z zakonom, ki ureja varstvo potrošnikov.

  Najnižja višina zahtevanega jamstva (5. člen in 14. člen Uredbe) mora zagotavljati kritje v višini najmanj 10 odstotkov letnega prometa organizatorja potovanj. Izjema je le vključitev v jamstveno shemo, ki kot najnižjo višino zahtevanega jamstva navaja dva odstotka skupnega letnega prometa vseh organizatorjevpotovanj, vključenih v jamstveno shemo.

  Organizator potovanja, ki v preteklem poslovnem letu ni imel letnega prometa, zagotovi najnižjo višino zahtevanega jamstva, ki zagotavlja kritje v višini najmanj 10 odstotkov načrtovanega prometa.

  Dokazila

  • Garantno pismo ali pogodba o jamstvu zaradi likvidnostnih težav organizatorja potovanja in podjetja, ki omogoča povezane potovalne aranžmaje. Zagotavljanje jamstva je lahko v obliki: zavarovanja pri zavarovalnici, namenskega bančnega depozita, bančne garancije ali vključitve v jamstveno shemo. Priporoča se, da se zavarovanje uredi od 01.01. do 31.12. za tekoče leto.

  Pravne podlage

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021