SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Odločba o priznanju poklicne kvalifikacije po splošnem sistemu priznavanja za arhitekta

Državljani članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije ali države, s katero je sklenjen ustrezen mednarodni sporazum, lahko v Republiki Sloveniji opravljajo poklic pod enakimi pogoji kot slovenski državljani. Z odločbo o priznavanju poklicne kvalifikacije posameznik pridobi dovoljenje za stalno opravljanje reguliranega poklica v Republiki Sloveniji.

Če pristojni organ ugotovi znatne razlike med posameznikovim usposabljanjem in nacionalnim usposabljanjem, mu naloži dopolnilni ukrep in posamezniku da na izbiro ukrep preizkusa poklicne usposobljenosti ali prilagoditveno obdobje, ki lahko traja največ tri leta.

 •  Pri izbiri ukrepa preizkusa poklicne usposobljenosti zbornica določi manjkajoče vsebine, ki jih mora kandidat opraviti na strokovnem izpitu.
 • Pri izbiri ukrepa prilagoditvenega obdobja mora kandidat zbornici predložiti ime mentorja in mentorjevo podpisano izjavo, da bo med prilagoditvenim obdobjem pod njegovim mentorstvom.

Poleg ustrezne poklicne kvalifikacije v matični državi, izobrazbi in praktičnih izkušnjah mora posameznik, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo v Republiki Sloveniji dokazati, da nima prepovedi opravljanja poklica, ter imeti urejeno zavarovanje odgovornosti za škodo. Postopek in dokazila za priznavanje poklicnih kvalifikacij po splošnem sistemu so za kvalifikacije pridobljene v tretjih državah drugačni od kvalifikacij pridobljenih v EU, EGP in Švici. Zato mora vlagatelj k vlogi priložiti dokazilo o državljanstvu.

Posameznik ima pravico opravljati regulirani poklic z dnem dokončnosti odločbe o priznavanju poklicne kvalifikacije.

V 8 dneh po dokončnosti odločbe zbornica posameznika vpiše v imenik pooblaščenih arhitektov, krajinskih arhitektov in prostorskih načrtovalcev. Z vpisom v imenik posameznik postane član zbornice z vsemi pravicami in obveznostmi člana. Člani zbornice so z včlanitvijo dolžni plačevati letno članarino. Obveznost plačevanja članarine in pristojbine nastopi s prvim dnem v mesecu, ki sledi včlanitvi.

Če poklic v državi sedeža ni reguliran, mora ponudnik storitev v tej državi opravljati storitve, ki jih želi opravljati v Republiki Sloveniji, neprekinjeno ali skupno vsaj eno leto v obdobju zadnjih 10 let, preden začne te storitve opravljati v Republiki Sloveniji.

Podatki za plačilo:

 • transakcijski račun zbornice: 03100-1001291427, odprt pri SKB Banki, d.d.

Pogoji in dokazila

 • Posameznik mora v matični državi izpolnjevati vse predpisane pogoje za opravljanje reguliranega poklica.

  Posameznik mora imeti ustrezne poklicne kvalifikacije za opravljanje dejavnosti v RS.

  Če poklic v matični državi ni reguliran, mora posameznik v eni ali več državah članicah opravljati storitve, ki jih želi opravljati v Republiki Sloveniji, neprekinjeno ali skupno vsaj eno leto v obdobju zadnjih desetih let, preden začne te storitve opravljati v Republiki Sloveniji.

  Dokazila

  • Diploma, spričevalo ter druga dokazila o izobrazbi in izkazi o strokovni usposobljenosti ter poklicnih izkušnjah, dokazila o drugih kvalifikacijah ter dokazila o vsebini in poteku usposabljanja

 • Posameznik mora za opravljanje strokovnega izpita za pooblaščenega arhitekta imeti:

  • izobrazba, pridobljena po študijskih programih ravni druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma
  • izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih programih druge stopnje, s področja arhitekture

  Dokazila

  Za izobrazbo, pridobljeno v Sloveniji: 

  • Diploma oziroma spričevalo - v izvirniku, v overjeni kopiji ali neoverjeni kopiji z vpogledom v izvirnik.

  Za izobrazbo, pridobljeno v drugih državah EU:

  • Diploma, spričevalo, druga dokazila o formalni izobrazbi pridobljeni v EU - v overjeni kopiji v slovenskem prevodu.

  Pristojni organ lahko pozove vlagatelja, da priskrbi dodatne informacije glede usposabljanja, če je to potrebno za ugotovitev možnih vsebinskih razlik glede na nacionalne zahteve. Če vlagatelj teh informacij ne more zagotoviti, jih pristojni organ pridobi od ustreznega pristojnega organa v državi pogodbenici izvora.

  Pravne podlage

  Skrbnik zakonodaje

  Ministrstvo za infrastrukturo

  Langusova ulica 4
  1535 Ljubljana

  Pristojni organ

 • Kandidat se z delom pod mentorstvom seznani z vsemi opravili, ki so potrebna za samostojno delo.

  Praktične izkušnje morajo biti pridobljene v trajanju najmanj dveh let, po pridobitvi izobrazbe.

  Praktične izkušnje se pridobivajo pod mentorstvom pooblaščenega arhitekta in inženirja. Praktične izkušnje so ustrezne, če kandidatu za pooblaščenega arhitekta in inženirja zagotovijo strokovna znanja, ki so potrebna za izvajanje nalog s strokovnega področja, za katerega se pridobiva poklicni naziv.

  Mentor mora biti vpisan v imenik pooblaščenih arhitektov in inženirjev brez mirovanja in mora imeti najmanj pet let delovnih izkušenj po vpisu v imenik pooblaščenih arhitektov in inženirjev na strokovnem področju, za katerega kandidat za pooblaščenega arhitekta in inženirja pridobiva praktične izkušnje. Mentor spremlja, usmerja in nadzira delo kandidata za pooblaščenega arhitekta in inženirja in ga vsestransko usposablja za samostojno opravljanje poklicnih nalog na strokovnem področju, za katerega kandidat za pooblaščenega arhitekta in inženirja pridobiva praktične izkušnje, in za pristop k strokovnemu izpitu.

  V času pridobivanja praktičnih izkušenj po določbah tega člena kandidat za pooblaščenega arhitekta in inženirja ne sme samostojno in v svojem imenu opravljati poklica pooblaščenega arhitekta in inženirja.

  Kandidat za pooblaščenega arhitekta in inženirja mora pri pridobivanju praktičnih izkušenj spoštovati določbe poklicnega kodeksa pooblaščenih arhitektov in inženirjev.

  Dokazila

  • pisna potrditev mentorja, da je kandidat za pooblaščenega arhitekta in inženirja pridobil zahtevane praktične izkušnje in
  • opis vrste pridobljenih izkušenj

  Izkušnje pridobljene v EU:

  • opravljen strokovni izpit,
  • članstvo v strokovni zbornici

  Pristojni organ lahko pozove vlagatelja, da priskrbi dodatne informacije glede usposabljanja, če je to potrebno za ugotovitev možnih vsebinskih razlik glede na nacionalne zahteve. Če vlagatelj teh informacij ne more zagotoviti, jih pristojni organ pridobi od ustreznega pristojnega organa v državi pogodbenici izvora.

  Pravne podlage

  Skrbnik zakonodaje

  Ministrstvo za okolje in prostor

  Dunajska 48
  1000 Ljubljana

 • Zavarovanje pred odgovornostjo za škodo, ki bi utegnila nastati investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem arhitekturne in inženirske dejavnosti, je lahko sklenjeno kot:

  • splošno zavarovanje, ki se letno obnavlja, ali
  • kot zavarovanje posameznega posla, ki sodi v okvir dejavnosti gospodarskega subjekta.

  Z zavarovanjem mora biti krita odgovornost zaradi malomarnega ravnanja, ki ima za posledico nastanek škode ali stvarne napake, med katero se poleg neposredne materialne škode (poškodovanje in uničenje) štejejo tudi stroški, ki so neposredno potrebni za odpravo oziroma preprečitev nastanka škode, brez nastanka neposredne škode.

  Med škodo, ki mora biti predmet zavarovalnega kritja, se šteje tudi:

  • škoda v obliki znižanja vrednosti posla ali gradnje in
  • druga škoda, ki je posledica jamčevalnega zahtevka investitorja ali tretje osebe.

  Zavarovanje odgovornosti mora vključevati kritje škode za ravnanja, izvedena v času trajanja zavarovanja, ali za ravnanje, za katero je obvestilo o škodnem primeru vloženo v času trajanja zavarovanja.

  Višina zavarovalne vsote za vse zavarovalne primere v posameznem letu ali za posamezen posel, če je sklenjeno zavarovanje za posamezni posel, ne sme biti nižja od 50.000 eurov.

  Zavarovalna polica mora poimensko vsebovati:

  • imena pooblaščenih arhitektov in inženirjev, ki jih zavarovanje krije ali
  • splošno klavzulo, da zavarovanje odgovornosti krije vse pooblaščene arhitekte in inženirje v gospodarskem subjektu.

  Zavarovanje se lahko sklene tudi v obliki kolektivnega zavarovanja preko zbornice.

  Dokazila

  Za sklenjeno zavarovanje odgovornosti za škodo se šteje dokazilo o zavarovanju odgovornosti, sklenjeno v Republiki Sloveniji ali v državi pogodbenici pod pogojem, da to zavarovanje krije škodo, povzročeno v Republiki Sloveniji.

  Pristojni organ kot zadostno dokazilo upošteva potrdilo, ki ga v ta namen izda banka oziroma zavarovalnica države pogodbenice izvora. Če upravičeno dvomi v veljavnost starejših dokazil, lahko pristojni organ zahteva, da niso starejša od treh mesecev.

  Pravne podlage

  Skrbnik zakonodaje

  Ministrstvo za okolje in prostor

  Dunajska 48
  1000 Ljubljana

 • V imenik pooblaščenih arhitektov in inženirjev se vpiše posameznik, ki

  • mu ni s pravnomočno sodno odločbo izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica ali
  • s pravnomočno odločbo izrečena disciplinska sankcija izbrisa iz imenika pooblaščenih arhitektov in inženirjev, razen če je prepoved ali sankcija že prenehala.

  Dokazila

  Pristojni organ pri priznavanju poklicne kvalifikacije pridobljene v tujini kot zadostno dokazilo upošteva potrdila, izdana v državi pogodbenici izvora ali v državi pogodbenici, iz katere prihaja vlagatelj, ki potrjujejo, da so pogoji izpolnjeni. Če država iz prejšnjega stavka takega dokumenta ne izdaja, zadošča izjava vlagatelja, dana pred pristojnim organom te države, ki potrjuje njeno verodostojnost, da so pogoji izpolnjeni.

  Če upravičeno dvomi v veljavnost starejših dokazil, lahko pristojni organ zahteva, da dokazila niso starejša od treh mesecev.

  Pravne podlage

  Skrbnik zakonodaje

  Ministrstvo za okolje in prostor

  Dunajska 48
  1000 Ljubljana

 • Posameznik mora biti državljan Republike Slovenije ali katere druge države članice Evropske unije (EU), Evropskega gospodarskega prostora (EGP) ali Švice.

 • Posameznik mora v matični državi izpolnjevati vse predpisane pogoje za opravljanje reguliranega poklica.

  Posameznik mora imeti ustrezne poklicne kvalifikacije za opravljanje dejavnosti v RS.

  Če poklic v matični državi ni reguliran, mora posameznik v eni ali več državah članicah opravljati storitve, ki jih želi opravljati v Republiki Sloveniji, neprekinjeno ali skupno vsaj eno leto v obdobju zadnjih desetih let, preden začne te storitve opravljati v Republiki Sloveniji.

  Dokazila

  • Diploma, spričevalo ter druga dokazila o izobrazbi in izkazi o strokovni usposobljenosti ter poklicnih izkušnjah, dokazila o drugih kvalifikacijah ter dokazila o vsebini in poteku usposabljanja

 • Posameznik mora imeti:

  • izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih ravni druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma
  • izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih programih druge stopnje, ki zagotavlja znanja s področja vodenja in izdelave prostorskih izvedbenih aktov.

  Dokazila

  Za izobrazbo pridobljeno v Sloveniji: 

  • Diploma oziroma spričevalo – v originalu, v overjeni kopiji ali neoverjeni kopiji z vpogledom originala.

  Za izobrazbo pridobljeno v EU:

  • Diploma, spričevalo, druga dokazila o formalni izobrazbi pridobljeni v EU – v overjeni kopiji v slovenskem prevodu.
  • Dokazila o vsebini in poteku usposabljanja, v katerih je navedeno trajanje študijskega programa in predmetnik študija, iz katerega mora biti razvidno število ur oziroma kreditnih točk posameznih predmetov – v originalu.

  Pravne podlage

  Skrbnik zakonodaje

  Ministrstvo za infrastrukturo

  Langusova ulica 4
  1535 Ljubljana

  Pristojni organ

 • Kandidat se z delom pod mentorstvom seznani z vsemi opravili, ki so potrebna za samostojno delo.

  Praktične izkušnje morajo biti pridobljene v trajanju najmanj dveh let, po pridobitvi izobrazbe.

  Praktične izkušnje se pridobivajo pod mentorstvom pooblaščenega arhitekta in inženirja. Praktične izkušnje so ustrezne, če kandidatu za pooblaščenega arhitekta in inženirja zagotovijo strokovna znanja, ki so potrebna za izvajanje nalog s strokovnega področja, za katerega se pridobiva poklicni naziv.

  Mentor mora biti vpisan v imenik pooblaščenih arhitektov in inženirjev brez mirovanja in mora imeti najmanj pet let delovnih izkušenj po vpisu v imenik pooblaščenih arhitektov in inženirjev na strokovnem področju, za katerega kandidat za pooblaščenega arhitekta in inženirja pridobiva praktične izkušnje. Mentor spremlja, usmerja in nadzira delo kandidata za pooblaščenega arhitekta in inženirja in ga vsestransko usposablja za samostojno opravljanje poklicnih nalog na strokovnem področju, za katerega kandidat za pooblaščenega arhitekta in inženirja pridobiva praktične izkušnje, in za pristop k strokovnemu izpitu.

  V času pridobivanja praktičnih izkušenj po določbah tega člena kandidat za pooblaščenega arhitekta in inženirja ne sme samostojno in v svojem imenu opravljati poklica pooblaščenega arhitekta in inženirja.

  Kandidat za pooblaščenega arhitekta in inženirja mora pri pridobivanju praktičnih izkušenj spoštovati določbe poklicnega kodeksa pooblaščenih arhitektov in inženirjev.

  Dokazila

  • pisna potrditev mentorja, da je kandidat za pooblaščenega arhitekta in inženirja pridobil zahtevane praktične izkušnje in
  • opis vrste pridobljenih izkušenj

  Izkušnje pridobljene v EU:

  • opravljen strokovni izpit,
  • članstvo v strokovni zbornici

  Pristojni organ lahko pozove vlagatelja, da priskrbi dodatne informacije glede usposabljanja, če je to potrebno za ugotovitev možnih vsebinskih razlik glede na nacionalne zahteve. Če vlagatelj teh informacij ne more zagotoviti, jih pristojni organ pridobi od ustreznega pristojnega organa v državi pogodbenici izvora.

  Pravne podlage

  Skrbnik zakonodaje

  Ministrstvo za okolje in prostor

  Dunajska 48
  1000 Ljubljana

 • Zavarovanje pred odgovornostjo za škodo, ki bi utegnila nastati investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem arhitekturne in inženirske dejavnosti, je lahko sklenjeno kot:

  • splošno zavarovanje, ki se letno obnavlja, ali
  • kot zavarovanje posameznega posla, ki sodi v okvir dejavnosti gospodarskega subjekta.

  Z zavarovanjem mora biti krita odgovornost zaradi malomarnega ravnanja, ki ima za posledico nastanek škode ali stvarne napake, med katero se poleg neposredne materialne škode (poškodovanje in uničenje) štejejo tudi stroški, ki so neposredno potrebni za odpravo oziroma preprečitev nastanka škode, brez nastanka neposredne škode.

  Med škodo, ki mora biti predmet zavarovalnega kritja, se šteje tudi:

  • škoda v obliki znižanja vrednosti posla ali gradnje in
  • druga škoda, ki je posledica jamčevalnega zahtevka investitorja ali tretje osebe.

  Zavarovanje odgovornosti mora vključevati kritje škode za ravnanja, izvedena v času trajanja zavarovanja, ali za ravnanje, za katero je obvestilo o škodnem primeru vloženo v času trajanja zavarovanja.

  Višina zavarovalne vsote za vse zavarovalne primere v posameznem letu ali za posamezen posel, če je sklenjeno zavarovanje za posamezni posel, ne sme biti nižja od 50.000 eurov.

  Zavarovalna polica mora poimensko vsebovati:

  • imena pooblaščenih arhitektov in inženirjev, ki jih zavarovanje krije ali
  • splošno klavzulo, da zavarovanje odgovornosti krije vse pooblaščene arhitekte in inženirje v gospodarskem subjektu.

  Zavarovanje se lahko sklene tudi v obliki kolektivnega zavarovanja preko zbornice.

  Dokazila

  Za sklenjeno zavarovanje odgovornosti za škodo se šteje dokazilo o zavarovanju odgovornosti, sklenjeno v Republiki Sloveniji ali v državi pogodbenici pod pogojem, da to zavarovanje krije škodo, povzročeno v Republiki Sloveniji.

  Pristojni organ kot zadostno dokazilo upošteva potrdilo, ki ga v ta namen izda banka oziroma zavarovalnica države pogodbenice izvora. Če upravičeno dvomi v veljavnost starejših dokazil, lahko pristojni organ zahteva, da niso starejša od treh mesecev.

  Pravne podlage

  Skrbnik zakonodaje

  Ministrstvo za okolje in prostor

  Dunajska 48
  1000 Ljubljana

 • V imenik pooblaščenih arhitektov in inženirjev se vpiše posameznik, ki

  • mu ni s pravnomočno sodno odločbo izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica ali
  • s pravnomočno odločbo izrečena disciplinska sankcija izbrisa iz imenika pooblaščenih arhitektov in inženirjev, razen če je prepoved ali sankcija že prenehala.

  Dokazila

  Pristojni organ pri priznavanju poklicne kvalifikacije pridobljene v tujini kot zadostno dokazilo upošteva potrdila, izdana v državi pogodbenici izvora ali v državi pogodbenici, iz katere prihaja vlagatelj, ki potrjujejo, da so pogoji izpolnjeni. Če država iz prejšnjega stavka takega dokumenta ne izdaja, zadošča izjava vlagatelja, dana pred pristojnim organom te države, ki potrjuje njeno verodostojnost, da so pogoji izpolnjeni.

  Če upravičeno dvomi v veljavnost starejših dokazil, lahko pristojni organ zahteva, da dokazila niso starejša od treh mesecev.

  Pravne podlage

  Skrbnik zakonodaje

  Ministrstvo za okolje in prostor

  Dunajska 48
  1000 Ljubljana

 • Posameznik mora biti državljan Republike Slovenije ali katere druge države članice Evropske unije (EU), Evropskega gospodarskega prostora (EGP) ali Švice.

 • Posameznik mora v matični državi izpolnjevati vse predpisane pogoje za opravljanje reguliranega poklica.

  Posameznik mora imeti ustrezne poklicne kvalifikacije za opravljanje dejavnosti v RS.

  Če poklic v matični državi ni reguliran, mora posameznik v eni ali več državah članicah opravljati storitve, ki jih želi opravljati v Republiki Sloveniji, neprekinjeno ali skupno vsaj eno leto v obdobju zadnjih desetih let, preden začne te storitve opravljati v Republiki Sloveniji.

  Dokazila

  • Diploma, spričevalo ter druga dokazila o izobrazbi in izkazi o strokovni usposobljenosti ter poklicnih izkušnjah, dokazila o drugih kvalifikacijah ter dokazila o vsebini in poteku usposabljanja

 • Posameznik mora imeti:

  • izobrazbo, pridobljena po študijskih programih ravni druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma
  • izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih programih druge stopnje, s področja krajinske arhitekture.

  Dokazila

  Za izobrazbo pridobljeno v Sloveniji: 

  • Diploma oziroma spričevalo - v originalu, v overjeni kopiji ali neoverjeni kopiji z vpogledom originala.

  Za izobrazbo pridobljeno v EU:

  • Diploma, spričevalo, druga dokazila o formalni izobrazbi pridobljeni v EU - v overjeni kopiji v slovenskem prevodu.

  Za delovne izkušnje:

  • Pisna izjava pravne ali fizične osebe iz katere izhaja, da je posameznik pri njej opravljali storitve krajinsko-arhitekturnega projektiranja, v kateri sta navedeni vrsta in čas opravljanja takšnih storitev ter spisek referenčnih del z navedbo, s katerimi odgovornimi projektanti, revidenti oziroma prostorskimi načrtovalci je posameznik pri tem sodeloval - v originalu.

  Pravne podlage

  Skrbnik zakonodaje

  Ministrstvo za infrastrukturo

  Langusova ulica 4
  1535 Ljubljana

  Pristojni organ

 • Kandidat se z delom pod mentorstvom seznani z vsemi opravili, ki so potrebna za samostojno delo.

  Praktične izkušnje morajo biti pridobljene v trajanju najmanj dveh let, po pridobitvi izobrazbe.

  Praktične izkušnje se pridobivajo pod mentorstvom pooblaščenega arhitekta in inženirja. Praktične izkušnje so ustrezne, če kandidatu za pooblaščenega arhitekta in inženirja zagotovijo strokovna znanja, ki so potrebna za izvajanje nalog s strokovnega področja, za katerega se pridobiva poklicni naziv.

  Mentor mora biti vpisan v imenik pooblaščenih arhitektov in inženirjev brez mirovanja in mora imeti najmanj pet let delovnih izkušenj po vpisu v imenik pooblaščenih arhitektov in inženirjev na strokovnem področju, za katerega kandidat za pooblaščenega arhitekta in inženirja pridobiva praktične izkušnje. Mentor spremlja, usmerja in nadzira delo kandidata za pooblaščenega arhitekta in inženirja in ga vsestransko usposablja za samostojno opravljanje poklicnih nalog na strokovnem področju, za katerega kandidat za pooblaščenega arhitekta in inženirja pridobiva praktične izkušnje, in za pristop k strokovnemu izpitu.

  V času pridobivanja praktičnih izkušenj po določbah tega člena kandidat za pooblaščenega arhitekta in inženirja ne sme samostojno in v svojem imenu opravljati poklica pooblaščenega arhitekta in inženirja.

  Kandidat za pooblaščenega arhitekta in inženirja mora pri pridobivanju praktičnih izkušenj spoštovati določbe poklicnega kodeksa pooblaščenih arhitektov in inženirjev.

  Dokazila

  • pisna potrditev mentorja, da je kandidat za pooblaščenega arhitekta in inženirja pridobil zahtevane praktične izkušnje in
  • opis vrste pridobljenih izkušenj

  Izkušnje pridobljene v EU:

  • opravljen strokovni izpit,
  • članstvo v strokovni zbornici

  Pristojni organ lahko pozove vlagatelja, da priskrbi dodatne informacije glede usposabljanja, če je to potrebno za ugotovitev možnih vsebinskih razlik glede na nacionalne zahteve. Če vlagatelj teh informacij ne more zagotoviti, jih pristojni organ pridobi od ustreznega pristojnega organa v državi pogodbenici izvora.

  Pravne podlage

  Skrbnik zakonodaje

  Ministrstvo za okolje in prostor

  Dunajska 48
  1000 Ljubljana

 • Zavarovanje pred odgovornostjo za škodo, ki bi utegnila nastati investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem arhitekturne in inženirske dejavnosti, je lahko sklenjeno kot:

  • splošno zavarovanje, ki se letno obnavlja, ali
  • kot zavarovanje posameznega posla, ki sodi v okvir dejavnosti gospodarskega subjekta.

  Z zavarovanjem mora biti krita odgovornost zaradi malomarnega ravnanja, ki ima za posledico nastanek škode ali stvarne napake, med katero se poleg neposredne materialne škode (poškodovanje in uničenje) štejejo tudi stroški, ki so neposredno potrebni za odpravo oziroma preprečitev nastanka škode, brez nastanka neposredne škode.

  Med škodo, ki mora biti predmet zavarovalnega kritja, se šteje tudi:

  • škoda v obliki znižanja vrednosti posla ali gradnje in
  • druga škoda, ki je posledica jamčevalnega zahtevka investitorja ali tretje osebe.

  Zavarovanje odgovornosti mora vključevati kritje škode za ravnanja, izvedena v času trajanja zavarovanja, ali za ravnanje, za katero je obvestilo o škodnem primeru vloženo v času trajanja zavarovanja.

  Višina zavarovalne vsote za vse zavarovalne primere v posameznem letu ali za posamezen posel, če je sklenjeno zavarovanje za posamezni posel, ne sme biti nižja od 50.000 eurov.

  Zavarovalna polica mora poimensko vsebovati:

  • imena pooblaščenih arhitektov in inženirjev, ki jih zavarovanje krije ali
  • splošno klavzulo, da zavarovanje odgovornosti krije vse pooblaščene arhitekte in inženirje v gospodarskem subjektu.

  Zavarovanje se lahko sklene tudi v obliki kolektivnega zavarovanja preko zbornice.

  Dokazila

  Za sklenjeno zavarovanje odgovornosti za škodo se šteje dokazilo o zavarovanju odgovornosti, sklenjeno v Republiki Sloveniji ali v državi pogodbenici pod pogojem, da to zavarovanje krije škodo, povzročeno v Republiki Sloveniji.

  Pristojni organ kot zadostno dokazilo upošteva potrdilo, ki ga v ta namen izda banka oziroma zavarovalnica države pogodbenice izvora. Če upravičeno dvomi v veljavnost starejših dokazil, lahko pristojni organ zahteva, da niso starejša od treh mesecev.

  Pravne podlage

  Skrbnik zakonodaje

  Ministrstvo za okolje in prostor

  Dunajska 48
  1000 Ljubljana

 • V imenik pooblaščenih arhitektov in inženirjev se vpiše posameznik, ki

  • mu ni s pravnomočno sodno odločbo izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica ali
  • s pravnomočno odločbo izrečena disciplinska sankcija izbrisa iz imenika pooblaščenih arhitektov in inženirjev, razen če je prepoved ali sankcija že prenehala.

  Dokazila

  Pristojni organ pri priznavanju poklicne kvalifikacije pridobljene v tujini kot zadostno dokazilo upošteva potrdila, izdana v državi pogodbenici izvora ali v državi pogodbenici, iz katere prihaja vlagatelj, ki potrjujejo, da so pogoji izpolnjeni. Če država iz prejšnjega stavka takega dokumenta ne izdaja, zadošča izjava vlagatelja, dana pred pristojnim organom te države, ki potrjuje njeno verodostojnost, da so pogoji izpolnjeni.

  Če upravičeno dvomi v veljavnost starejših dokazil, lahko pristojni organ zahteva, da dokazila niso starejša od treh mesecev.

  Pravne podlage

  Skrbnik zakonodaje

  Ministrstvo za okolje in prostor

  Dunajska 48
  1000 Ljubljana

 • Posameznik mora biti državljan Republike Slovenije ali katere druge države članice Evropske unije (EU), Evropskega gospodarskega prostora (EGP) ali Švice.

Zadnja sprememba:
20. 5. 2022