Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Okoljevarstveno dovoljenje za vnos zemeljskega izkopa v tla

Za zemeljski izkop, ki nastaja pri gradbenih delih zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali odstranitve objekta, če ni onesnažen z nevarnimi snovmi, je potrebna pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za predelavo odpadkov po postopku z oznako R10.

Ustreznost izkopa in vnosa se dokazuje z oceno kakovosti zemeljskega izkopa in oceno kakovosti tal na območju, na katerem se bo uporabil zemeljski izkop. Vnos zemeljskega izkopa mora biti izveden tako, da bodo zemljišča na parcelni meji prilagojena sosednjemu zemljišču in da na parcelnih mejah ne bo višinskih razlik.

Pogoji in dokazila

 • Vlagatelj, ki zaproša za okoljevarstveno dovoljenje za vnos zemljine v tla, mora biti v Republiki Sloveniji registriran za izvajanje dejavnosti obdelave odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja klasifikacijo dejavnosti.

  Pravne podlage

 • Vlagatelj, ki zaproša za okoljevarstveno dovoljenje za vnos zemljine v tla, mora biti lastnik zemljišča, sredstev za prevzem odpadkov, če sam prevzema odpadke pri njihovih imetnikih, in drugih premičnin, potrebnih za izvajanje dejavnosti obdelave odpadkov.

  Pravne podlage

 • Pri vnosu zemeljskega izkopa v tla morajo biti zagotovljeni ukrepi za izpolnitev okoljevarstvenih, tehničnih in drugih zahtev iz relevantnih predpisov:

  • predvidena obdelava ne ogroža človekovega zdravja ali povzroča škodljivih vplivov na okolje iz prvega odstavka 10. člena Uredbe o odpadkih,
  • vsebnost parametrov v zemeljskem izkopu ne presega največjih vrednosti parametrov iz priloge 1 Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov,
  • fizikalno-kemijske lastnosti zemeljskega izkopa se ne razlikujejo od lastnosti iz priloge 2 Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov,
  • vnos zemljine mora biti izveden tako, da je višina zemljišča na parcelni meji prilagojena sosednjemu zemljišču in da na parcelnih mejah ni višinskih razlik.

  Pravne podlage

 • Vlagatelju, ki zaproša za okoljevarstveno dovoljenje za vnos zemljine v tla, v zadnjih dveh letih pred dnevom vložitve vloge ni bilo v skladu z Zakonom o varstvu okolja odvzeto okoljevarstveno dovoljenje za predelavo ali odstranjevanje odpadkov.

  Pravne podlage

Seznam dejavnosti

Zadnja sprememba:
31. 3. 2023