Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Podelitev naziva svetnik/višji svetnik

Naziv svetnik ali višji svetnik se lahko podeli zdravstvenemu delavcu oziroma zdravstvenemu sodelavcu z visoko izobrazbo, ki izpolnjuje pogoje predpisane z Zakonom o zdravstveni dejavnosti in s Pravilnikom o pogojih in postopku za pridobitev naziva svetnik ali višji svetnik ter na podlagi meril za strokovno napredovanje, ki so določena v prilogi I navedenega pravilnika.

Poročilo o izpolnjevanju pogojev za pridobitev naziva svetnik ali višji svetnik pripravi komisija, ki jo imenuje minister na predlog Zdravstvenega sveta.

 

Pogoji in dokazila

  • Kandidat mora, če se poteguje za naziv svetnika ali višjega svetnika, priložiti življenjepis. Življenjepis na kratek in pregleden način, na največ dveh straneh predstavi poglavitne dogodke v kandidatovem dosedanjem izobraževanju in poklicnem življenju in temelje izpolnjevanja formalnih meril.

    Kandidat mora poleg tega priložiti sumaričen in tabelaričen prikaz izpolnjevanja vseh predvidenih meril.

    Dokazila

    Kandidat mora dokazila urediti in označiti, kakor zahteva tabelarični del, denimo dokazilo o uvedbi novih strokovnih dejavnosti v državi – STO-A. Če je uvedel več strokovnih dejavnosti, naj dokazila označi z zaporednimi številkami STO-A1, STO-A2 itd. Dokazila se od merila do merila razlikujejo in so natančneje določena v prilogi I tega pravilnika. Kandidat je dolžan v natisnjeni obliki posredovati življenjepis in sumaričen, tabelaričen prikaz izpolnjevanja vseh predvidenih meril, kot izhaja iz tega pravilnika. Dokazila, označena z zaporednimi številkami, kot je opisano v nadaljevanju (npr. dokazilo STO-A1, STO-A2…), za svoje navedke kandidat hrani pri sebi in jih je dolžan na poziv komisije na vpogled in vrednotenje.

Termin obnove

Naziv svetnik je treba obnavljati vsakih 7 let. Po šestdesetem letu starosti postane naziv svetnik trajen.

Naziv višji svetnik je treba obnavljati vsakih 10 let. Po šestdesetem letu starosti postane naziv višji svetnik trajen.

Pisna vloga na predpisanem obrazcu mora vsebovati navedbe o dokazilih o izpolnjevanju pogojev.

Komisija bo obravnavala le popolne vloge, ki so pripravljene skladno s Pravilnikom o pogojih in postopku za pridobitev naziva svetnik ali višji svetnik ter na podlagi Meril za strokovno napredovanje.

Zadnja sprememba:
2. 6. 2022