Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Pogodba o koncesiji za posredovanje začasnih in občasnih del dijakom in študentom

Ministrstvo, pristojno za delo, lahko s pogodbo o koncesiji pooblasti organizacijo oziroma delodajalca, ki izpolnjuje kadrovske, organizacijske in druge pogoje, da opravlja strokovne naloge posredovanja začasnih in občasnih del dijakom in študentom.

Pooblaščena organizacija oziroma delodajalec ne more vpisati posredovanja dela v sodni register oziroma prijaviti začetka opravljanja te dejavnosti, če ni sklenil koncesijske pogodbe.

Organizacija oziroma delodajalec, ki želi posredovati dela, naslovi vlogo za podelitev koncesije na ministrstvo, pristojno za delo. Vloga mora vsebovati:

 • podjetje in sedež pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, podatke o poslovodnem organu, zastopanju in obsegu pooblastil;
 • področje dejavnosti, za katero se vlaga vloga;
 • podatke o osebah, ki bodo opravljale koncesijsko dejavnost;
 • seznam in opis tehnične opremljenosti za izvajanje dejavnosti;
 • način zavarovanja osebnih podatkov v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov;
 • navedbo, ali poleg nameravane dejavnosti opravlja tudi katero drugo dejavnost;
 • točen naslov kraja opravljanja nameravane dejavnosti;
 • predvidene finančne vire za opravljanje dejavnosti.

Ministrstvo lahko o podelitvi koncesije pridobi mnenje Študentske organizacije Slovenije.

Ministrstvo, pristojno za delo, pri odločitvi o vlogi za podelitev koncesije upošteva število brezposelnih oseb pri območni službi Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, potrebe delodajalcev po delu ali po zaposlitvi novih delavcev na tem območju, število dijakov in študentov na posameznem območju ter njihov socialni položaj, število koncesionarjev na posameznem območju in spoštovanje predpisov pri dotedanjem poslovanju vlagatelja.

Ministrstvo, pristojno za delo, odloči o vlogi za podelitev koncesije z odločbo v upravnem postopku.

Vlagatelj lahko začne posredovati dela s sklenitvijo koncesijske pogodbe.

Ministrstvo, pristojno za delo, z vlagateljem, ki mu je bila podeljena koncesija, sklene koncesijsko pogodbo. S pogodbo o koncesiji koncedent in koncesionar uredita medsebojno koncesijsko razmerje, zlasti pa:

 • vrsto in obseg storitve, ki je predmet koncesije;
 • začetek izvajanja koncesije;
 • čas, za katerega se sklene koncesijska pogodba;
 • višino priznanih stroškov in višino odvedenih sredstev;
 • dolžnost in način poročanja koncesionarja koncedentu;
 • pogodbene sankcije zaradi neizvajanja ali nepravilnega izvajanja koncesije;
 • načrt finančnega, strokovnega in upravnega nadzora, ki ga opravi koncedent;
 • način spreminjanja koncesijske pogodbe oziroma koncesijskega razmerja;
 • prenehanje veljavnosti koncesijske pogodbe in njeno morebitno podaljšanje;
 • obveznosti koncesionarja ob predčasnem prenehanju veljavnosti pogodbe;
 • druge določbe, pomembne za določitev in izvajanje dejavnosti, ki je predmet koncesije.

 

Druge aktivnosti

Koncesijska pogodba se sklene največ za eno leto.

Organizacije oziroma delodajalci, ki že imajo sklenjeno pogodbo o koncesiji z ministrstvom, vložijo vlogo za podelitev nove koncesije najmanj dva meseca pred iztekom veljavnosti koncesijske pogodbe.

Te vloge se obravnavajo kot hkrati prispele vloge. Druge vloge za podelitev koncesije se obravnavajo po vrstnem redu prejema na  ministrstvu.

Termin obnove: 1 leto

 

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za dejavnost Posredovanje začasnih in občasnih del dijakom in študentom

Termin obnove

Koncesijska pogodba se sklene največ za eno leto.

Organizacije oziroma delodajalci, ki že imajo sklenjeno pogodbo o koncesiji z ministrstvom, vložijo vlogo za podelitev nove koncesije najmanj dva meseca pred iztekom veljavnosti koncesijske pogodbe.

Te vloge se obravnavajo kot hkrati prispele vloge. Druge vloge za podelitev koncesije se obravnavajo po vrstnem redu prejema na  ministrstvu.

Termin obnove: 1 leto

Register dovoljenj

Zadnja sprememba:
13. 4. 2022