Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode

Za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode je treba pridobiti pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode.

Izvajalec obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode pridobi pooblastilo na podlagi  vloge pri Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo. Vloga za pridobitev pooblastila mora vsebovati podatke o vlagatelju ter navedbo postopkov in parametrov v sklopu izvajanja prvih meritev ali obratovalnega monitoringa ter ustrezna dokazila. Po administrativnem in vsebinskem pregledu vloge se  izda  pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode.

Pooblastilo velja šest let od dneva njegove pravnomočnosti, pooblastilo se lahko podaljša, če oseba še izpolnjuje predpisane pogoje.

Po pridobljenem pooblastilu se izvajalec obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode vpiše v evidenco izvajalcev obratovalnega monitoringa, ki jo vodi Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.

V evidenco se lahko vpiše pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ima pooblastilo ministrstva za izvajanje obratovalnega monitoringa, in oseba, ki je upravičena izvajati obratovalni monitoring v drugi državi članici. Slednja se v evidenco lahko vpiše na podlagi overjene kopije akta, ki ji ga je za izvajanje obratovalnega monitoringa izdal pristojni organ države članice.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za dejavnost Izvajanje obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode

    • mora biti registriran za opravljanje dejavnosti tehničnega svetovanja ali tehničnega preizkušanja in analiziranja,
    • mora razpolagati z opremo za izvajanje obratovalnega monitoringa,
    • mora biti usposobljen za izvajanje obratovalnega monitoringa,
    • ne sme biti v stečajnem postopku,
    • zadnjih pet let ne sme biti pravnomočno kaznovan zaradi gospodarskega kaznivega dejanja.

    in

    • ima laboratorij z veljavno akreditacijsko listino v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025;
    • je usposobljen za analizo parametrov obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode, katerih meritve izvaja, kar dokazuje na naslednje načine:
      • s prilogo k akreditacijski listini za akreditirane analizne metode,
      • z navedbo dokumentiranih analiznih metod iz petega oziroma šestega odstavka 9. člena pravilnika za vsakega od parametrov, na katerega se nanaša vloga za pridobitev pooblastila, ki vključujejo uporabljeno merilno metodo (standard in tehnika), mejo zaznavnosti, merilno negotovost in mejo določljivosti za vsakega od parametrov, oziroma
      • z navedbo rezultatov analiznih metod oziroma analiz, ki jim morajo biti priložene strokovne obrazložitve, če se vloga nanaša na pridobitev pooblastila za parametre iz sedmega, osmega, devetega in desetega odstavka 9. člena pravilnika;
    • je usposobljen za izpolnjevanje zahtev iz priloge pravilnika in ima:
      • opremo za merjenje gladine in globine podzemne vode ter opremo za odvzem vzorcev;
      • zaposleno najmanj eno osebo, ki mora imeti v skladu s predpisi, ki urejajo visoko šolstvo, najmanj izobrazbo geološke smeri, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo geološke smeri, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, z najmanj tremi leti delovnih izkušenj s področja podzemne vode, ki je izdelala najmanj tri strokovne študije, ki se nanašajo na opis geomorfoloških, hidroloških in geoloških značilnosti ter hidrogeoloških razmer, ali
      • sklenjeno podizvajalsko pogodbo z osebo oziroma osebami, ki izpolnjujejo zahteve iz prejšnje alineje in zahteve iz 4. točke drugega odstavka tega člena;
    • z najmanj tremi referencami (izdelana strokovna študija, potrdilo o udeležbi na izobraževanju ipd.) iz obdobja zadnjih štirih let izkazuje poznavanje zakonodaje z naslednjih področij:
      • stanje in obratovalni monitoring stanja podzemne vode,
      • stanje in monitoring kemijskega stanja podzemne vode ter
      • emisije v vode pri odvajanju odpadnih voda, in
    • ima sklenjeno podizvajalsko pogodbo z eno ali več osebami, ki izpolnjujejo zahteve iz 1., 2. in 4. točke tega odstavka, za analizo parametrov in meritve, ki jih ne zagotavlja vlagatelj sam.

    Za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode je usposobljena tudi oseba, ki poleg zahtev iz 101.a člena Zakona o varstvu okolja izpolnjuje naslednje tehnične pogoje iz drugega odstavka 15. člena Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode, in sicer:

    • je usposobljena za izpolnjevanje zahtev iz priloge tega pravilnika;
    • ima opremo za merjenje gladine in globine podzemne vode in opremo za odvzem vzorcev;
    • ima zaposleno najmanj eno osebo, ki mora imeti v skladu s predpisi, ki urejajo visoko šolstvo, najmanj izobrazbo geološke smeri, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo geološke smeri, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, z najmanj tremi leti delovnih izkušenj s področja podzemne vode, ki je izdelala najmanj tri strokovne študije, ki se nanašajo na opis geomorfoloških, hidroloških in geoloških značilnosti ter hidrogeoloških razmer;
    • z najmanj tremi referencami (izdelana strokovna študija, izdelana recenzija, potrdilo o udeležbi na izobraževanju ipd.) iz obdobja zadnjih štirih let izkazuje poznavanje zakonodaje z vsakega od naslednjih področij:
      • stanje in obratovalni monitoring stanja podzemne vode,
      • stanje in monitoring kemijskega stanja podzemne vode ter
      • emisije v vode pri odvajanju odpadnih voda, in
    • ima sklenjeno podizvajalsko pogodbo z osebo oziroma osebami, ki izpolnjujejo zahteve iz 1., 2., 4. oziroma 5. točke prejšnjega odstavka.

    Pravne podlage

Termin obnove

Pooblastilo velja šest let od dneva njegove pravnomočnosti, pooblastilo se lahko podaljša, če oseba izpolnjuje predpisane pogoje.

Če pooblaščeni izvajalec obratovalnega monitoringa vloži vlogo za razširitev ali drugo spremembo pooblastila, se izda novo pooblastilo.