Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Pooblastilo za izvajanje tečajev in preizkusov znanja

Organizacijo tečajev in preizkuse znanja izvajajo pooblaščene organizacije, ki jih na predlog pristojnega organa za kemikalije pooblasti minister, pristojen za zdravje. 

Za pridobitev pooblastila mora organizacija pri pristojnem organu pisno ali v elektronski obliki vložiti vlogo, ki ji priloži:

 • podatke o izvedbi podobnih tečajev,
 • podatke o predvideni ceni tečaja,
 • podatke o prostorih in opremi za izvedbo tečaja.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za dejavnost Izvajanje usposabljanj za svetovalce za kemikalije

 • Za vsako posamezno vsebinsko področje znanj s področja skladiščenja, proizvodnje kemikalij ter prometa z njimi predstojnik pristojnega organa za kemikalije imenuje predavatelje.

  Posamezna vsebinska področja so: 

  • Zakon o kemikalijah,
  • pogoji za proizvodnjo in promet z nevarnimi kemikalijami ter vloga in naloge svetovalca za kemikalije;
  • skladiščenje nevarnih kemikalij;
  • REACH - splošno, registracija in poročilo o kemijski varnosti
  • REACH - prepovedi in omejitve uporabe in dajanja v promet ter avtorizacija;
  • razvrščanje, pakiranje in označevanje nevarnih snovi in pripravkov ter varnostni list;
  • sporočanje podatkov za kemikalije;
  • biocidni proizvodi;
  • obstojna organska onesnaževala (POP's);
  • postopek soglasja po predhodnem obveščanju (PIC);
  • predhodne sestavine za prepovedane droge;
  • strateško blago posebnega pomena za varnost in zdravje;
  • inšpekcijski nadzor.

  Predavatelji morajo imeti ustrezne strokovne izkušnje inznanje s področja, ki ga bodo predavali. 

  Pred imenovanjem za predavatelja zaposamezno področje morajo kandidati za predavatelje za posamezno področje pripraviti poenoteno vzorčno predavanje in ga predstaviti predstojniku pristojnega organa za kemikalije. 

  Podrobneje

Zadnja sprememba:
5. 2. 2021