Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Arhiv Republike Slovenije organizira preizkuse strokovne usposobljenosti, na katere delavca praviloma prijavi ponudnik storitev, torej delodajalec.

Prijava mora vsebovati priimek in ime kandidata, datum in kraj rojstva, priložiti pa ji je treba potrdilo o izobrazbi.

Arhiv obvesti kandidata o času in kraju preizkusa strokovne usposobljenosti.

Preizkus se opravlja ustno ali pisno in traja za posameznega kandidata največ 30 minut, poteka pa pred tričlansko komisijo.

Če kandidat preizkusa ne opravi, mu komisija določi rok, v katerem lahko ponovno opravlja preizkus.

Kandidatu, ki je preizkus strokovne usposobljenosti uspešno opravil, se izda potrdilo o opravljenem preizkusu.

Če delavec izrecno pisno soglaša z vodenjem podatkov o preizkusu strokovne usposobljenosti, se jih vpiše v evidenco preizkusov strokovne usposobljenosti, ki vsebuje:

  • zaporedno številko,
  • osebno ime kandidata,
  • datum in kraj rojstva kandidata,
  • naziv organizacije, kjer je kandidat zaposlen,
  • datum opravljanja preizkusa,
  • uspeh na preizkusu.
Zadnja sprememba:
5. 8. 2020