Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Prenos obveznosti na izvajalca javne službe

Proizvajalec, pridobitelj in končni uporabnik brez predhodnega dobavitelja lahko prenesejo svoje obveznosti v zvezi s prevzemanjem odpadne opreme, njeno ponovno uporabo, obdelavo, recikliranjem, predelavo in obveščanjem javnosti o ravnanju z odpadno opremo le na izvajalca javne službe.

Prenos obveznosti se uredi s pogodbo, na podlagi katere izvajalec javne službe zagotavlja proizvajalcu, pridobitelju ali končnemu uporabniku storitve državne gospodarske javne službe, ki se izvaja kot koncesionirana javna služba.

Območje izvajanja javne službe je celotno območje Republike Slovenije.

Izvajalec javne službe mora izdelati načrt ravnanja z odpadno opremo, imeti urejene zbirne centre in pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za dejavnost Ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo

 • Izvajalec javne službe mora izdelati načrt ravnanja z odpadno opremo in zanj pridobiti soglasje Ministrstva za okolje in prostor.

  Načrt ravnanja z odpadno opremo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podatke o:

  • vrstah in razredih oziroma podrazredih opreme, za katero izvajalec javne službe organizira storitve javne službe;
  • proizvajalcih, pridobiteljih in končnih uporabnikih brez predhodnega dobavitelja, za katere zagotavlja ravnanje z odpadno opremo;
  • predvidenem načinu in obsegu rednega prevzemanja odpadne opreme iz gospodinjstev od izvajalcev občinske javne službe;
  • predvidenem načinu in obsegu prevzemanja in zbiranja odpadne opreme v zbiralnicah od distributerjev in končnih uporabnikov brez predhodnega dobavitelja;
  • številu, lokacijah in upravljavcih zbiralnic ter vrsti in zmogljivostih sredstev in opreme, potrebnih za izvajanje storitev javne službe;
  • predvideni celotni letni količini zbrane odpadne opreme po razredih oziroma podrazredih opreme;
  • predvidenem deležu letne količine zbrane odpadne opreme, izraženem v odstotkih glede na letno količino opreme, dano v promet;
  • predvidenem načinu ustreznega zagotavljanja ravnanja s sestavnimi deli, materiali in snovmi ter
  • predvidenih načinih in izvajalcih ponovne uporabe, recikliranja in drugih postopkov predelave ali odstranjevanja odpadne opreme.

  Dokazila

  Načrt ravnanja z odpadno opremo

  Pravne podlage

 • Izvajalec javne službe mora za razvrščanje, skladiščenje in obdelavo zbrane odpadne opreme urediti enega ali več centrov za obdelavo, tako da upošteva:
  - gostoto poseljenosti in obseg nastajanja odpadne opreme iz gospodinjstev,
  - porazdelitev zbiralnic in obseg prevzete odpadne opreme, ki ni odpadna oprema iz gospodinjstev, in
  - prostorsko razmestitev oziroma oddaljenost centra ali centrov za obdelavo od objektov za ponovno uporabo, recikliranje, druge postopke predelave ali odstranjevanje.

  Pravne podlage

 • Izvajalec javne službe mora za vsak center za obdelavo pridobiti okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave za predelavo odpadkov po postopkih R12 in R13.

  Za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja je treba vložiti vlogo na predpisanem obrazcu.

  Dokazila

  Okoljevarstveno dovoljenje

  Pravne podlage

  Pristojni organ

  Direkcija Republike Slovenije za vode

  Hajdrihova ulica 28c
  1000 Ljubljana

Zadnja sprememba:
5. 8. 2020