Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Gozdno lesne sortimente, ki so naloženi na vozilo ali se prevažajo na cesti, mora zaradi sledljivosti lesa spremljati prevoznica ali prevozni dokument.

Na prevoznici so podatki o dobavitelju, kupcu vrsti in količini gozdno lesnih sortimentov, datumu, času in namenu prevoza.

Prevoznice so dolžni imeti pri sebi prevozniki gozdno lesnih sortimentov in jo na zahtevo policije, carinske uprave in gozdarske inšekcije izročiti na vplogled.

Prevoznica ni potrebna za gozdno lesne sortimente, ki so pridobljeni iz gozdov v lasti fizičnih oseb, če njihova skupna količina ne presega šestih kubičnih metrov, so namenjeni lastni uporabi in jih prevaža lastnik gozda oziroma njegov ožji družinski član. V tem primeru je potrebno imeti dovoljenje za posek, ki ga izda Zavod za gozdove Slovenije.

Prevoznica prav tako ni potrebna, če so naloženi na vozilo ali se prevažajo po cesti gozdno lesni sortimenti, premera do največ deset centimetrov na debelejšem koncu. Izjema so lesni sekanci in razcepljen les, če njihova skupna količina ne presega šestih kubičnih metrov in na vozilo niso hkrati naloženi tudi drugi gozdno lesni sortimenti.

Prevoznico prejme lastnik gozda s strani Zavoda za gozdove, ki jo izda na podlagi dovoljenja za posek. Lastnik gozda je nato dolžan prevoznico izročiti prevozniku pri prevzemu lesa.

Zaradi odprave posledic žleda so prevoznice do 30. aprila 2015 zamrznjene.

Register dovoljenj

Register ni javen

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021