SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Dovoljenje za začasno/občasno opravljanje storitev pooblaščenih arhitektov

Zakonito ustanovljeni ponudniki iz ene izmed 27 držav članic EU lahko začasno/občasno opravljajo storitve v Republiki Sloveniji. Pred prvim opravljanjem storitev in vsakokrat, ko se bistveno spremenijo njegove okoliščine za opravljanje storitve mora ponudnik vloži prijavo pri pristojnem organu - Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS)

V primeru, da ima ponudnik ustrezne poklicne kvalifikacije v matični državi po minimalnih pogojih usposobljenosti ali pridobljenih pravicah in izpolnjuje spodaj opisane predpisane pogoje, ga zbornica brez dodatnega preverjanja poklicnih kvalifikacij prijavi. Prijava je veljavna eno leto, po izteku tega roka pa jo ponudnik, ki želi še naprej opravljati občasne ali začasne storitve v Republiki Sloveniji, lahko podaljša.

Če ponudnik nima ustreznih poklicnih kvalifikacij po minimalnih pogojih usposobljenosti se v postopku obravnave prijave preverijo njegove kvalifikacije podobno kot pri splošnem sistemu (ustrezne poklicne kvalifikacije v matični državi) in ostali spodaj opisani pogoji. Če pristojni organ ugotovi, da ta izpolnjuje pogoje mu izda dovoljenje za začasno/občasno opravljanje storitev pooblaščenega arhitekta za obdobje enega leta, katerega lahko po izteku podaljša.

Po prijavi/izdaji dovoljenja ZAPS ponudnika začasno vpiše v imenik pooblaščenih arhitektov. Posameznik z dnem vpisa v imenik postane začasni član poklicne zbornice.

Članska izkaznica in enotni žig se posamezniku izdata samo na njegovo izrecno zahtevo.

V primeru, da pri podaljšanju prijave/dovoljenja pristojni organ ugotovi, da ima opravljanje poklica naravo trajnega opravljanja zahteva trajen vpis  v imenik pooblaščenih arhitektov in inženirjev, včlanitev kandidata v zbornico in plačilo vseh obveznosti do zbornice, ki se zahtevajo pri trajnem opravljanju reguliranega poklica, v skladu z določbami prejšnjega člena, vključno s stroški vpisa in plačilom članarine.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za poklic Pooblaščeni arhitekt (PA)

 • Posameznik mora biti državljan Republike Slovenije ali katere druge države članice Evropske unije (EU), Evropskega gospodarskega prostora (EGP) ali Švice.

 • V postopku avtomatičnega priznavanja Slovenija prizna dokazilom o formalnih kvalifikacijah za arhitekta, ki izpolnjujejo minimalne pogoje usposobljenosti (oddelek 8, Poglavja III Direktive 2005/36/ES) enako veljavnost kot dokazilom o formalnih kvalifikacijah, ki jih sama izdaja.

  Po avtomatičnem postopku se priznavajo le dokazila za dokončan program usposabljanja, ki se ni začel prej kot med referenčnim študijskim letom.

  Minimalni pogoji za arhitekta se navezujejo na usposabljanje:

  • skupno vsaj pet let študija s polno časovno obveznostjo na univerzi ali v primerljivi izobraževalni ustanovi, ki se konča z uspešno opravljenim izpitom na univerzitetni stopnji; ali
  • najmanj štiri leta rednega študija na univerzi ali v primerljivi izobraževalni ustanovi, ki se konča z uspešno opravljenim izpitom na univerzitetni stopnji, skupaj s potrdilom o opravljeni dveletni poklicni praksi. 
  • število let visokošolskega študija se lahko dodatno izrazi z enakovrednimi kreditnimi točkami ECTS.

  Posamezniki imajo pravico do avtomatičnega priznanja, kljub temu, da ne izpolnjujejo pogojev o minimalni usposobljenosti iz Direktive 2005/36/ES podlagi pridobljenih pravic. Posameznik mora izpolnjevati pogoje, da je v zadnjih petih letih aktivno opravljal poklic skupno vsaj  tri leta.

  Dokazila

  • Dokazila po minimalnih pogojih: potrdilo pristojnih organov države članice Evropske unije o izpolnjevanju pogojev za opravljanje poklica (točka 5.7.1 Priloga V Direktive 2005/36/ES)(npr. potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, članstvo v strokovni zbornici)
  • Dokazila po pridobljenih pravicah: potrdilo države članice izvora o dejanskem in zakonitem opravljanju zadevnega poklica (običajno vsaj tri zaporedna leta v petih letih pred izdajo potrdila).

  Dokumenti morajo biti prevedeni v slovenski jezik. 

  Pristojni organ lahko pozove vlagatelja, da priskrbi dodatne informacije glede usposabljanja, če je to potrebno za ugotovitev možnih vsebinskih razlik glede na nacionalne zahteve. Če vlagatelj teh informacij ne more zagotoviti, jih pristojni organ pridobi od ustreznega pristojnega organa v državi pogodbenici izvora.

   

  Pravne podlage

  Skrbnik zakonodaje

 • Posameznik mora v matični državi izpolnjevati vse predpisane pogoje za opravljanje reguliranega poklica.

  Posameznik mora imeti ustrezne poklicne kvalifikacije za opravljanje detektivske dejavnosti v RS.

  Če poklic v matični državi ni reguliran, mora posameznik v eni ali več državah članicah opravljati storitve, ki jih želi opravljati v Republiki Sloveniji, neprekinjeno ali skupno vsaj eno leto v obdobju zadnjih desetih let, preden začne te storitve opravljati v Republiki Sloveniji.

  Dokazila

  • Diploma, spričevalo ter druga dokazila o izobrazbi in izkazi o strokovni usposobljenosti ter poklicnih izkušnjah, dokazila o drugih kvalifikacijah ter dokazila o vsebini in poteku usposabljanja

 • Zavarovanje pred odgovornostjo za škodo, ki bi utegnila nastati investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem arhitekturne in inženirske dejavnosti, je lahko sklenjeno kot: 

  • splošno zavarovanje, ki se letno obnavlja, ali
  • kot zavarovanje posameznega posla, ki sodi v okvir dejavnosti gospodarskega subjekta.

  Z zavarovanjem mora biti krita odgovornost zaradi malomarnega ravnanja, ki ima za posledico nastanek škode ali stvarne napake, med katero se poleg neposredne materialne škode (poškodovanje in uničenje) štejejo tudi stroški, ki so neposredno potrebni za odpravo oziroma preprečitev nastanka škode, brez nastanka neposredne škode.

  Med škodo, ki mora biti predmet zavarovalnega kritja, se šteje tudi:

  • škoda v obliki znižanja vrednosti posla ali gradnje in
  • druga škoda, ki je posledica jamčevalnega zahtevka investitorja ali tretje osebe.

  Zavarovanje odgovornosti mora vključevati kritje škode za ravnanja, izvedena v času trajanja zavarovanja, ali za ravnanje, za katero je obvestilo o škodnem primeru vloženo v času trajanja zavarovanja.

  Višina zavarovalne vsote za vse zavarovalne primere v posameznem letu ali za posamezen posel, če je sklenjeno zavarovanje za posamezni posel, ne sme biti nižja od 50.000 evrov.

  Zavarovalna polica mora poimensko vsebovati:

  • imena pooblaščenih arhitektov in inženirjev, ki jih zavarovanje krije ali
  • splošno klavzulo, da zavarovanje odgovornosti krije vse pooblaščene arhitekte in inženirje v gospodarskem subjektu.

  Zavarovanje se lahko sklene tudi v obliki kolektivnega zavarovanja preko zbornice.

  Dokazila

  Za sklenjeno zavarovanje odgovornosti za škodo se šteje dokazilo o zavarovanju odgovornosti, sklenjeno v Republiki Sloveniji ali v državi pogodbenici pod pogojem, da to zavarovanje krije škodo, povzročeno v Republiki Sloveniji.

  Pristojni organ kot zadostno dokazilo upošteva potrdilo, ki ga v ta namen izda banka oziroma zavarovalnica države pogodbenice izvora. Če upravičeno dvomi v veljavnost starejših dokazil, lahko pristojni organ zahteva, da niso starejša od treh mesecev.

  Pravne podlage

  Skrbnik zakonodaje

  Ministrstvo za okolje in prostor

  Dunajska 48
  1000 Ljubljana

 • V imenik pooblaščenih arhitektov in inženirjev se vpiše posameznik, ki

  • mu ni s pravnomočno sodno odločbo izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica ali
  • s pravnomočno odločbo izrečena disciplinska sankcija izbrisa iz imenika pooblaščenih arhitektov in inženirjev, razen če je prepoved ali sankcija že prenehala.

  Dokazila

  Pristojni organ pri priznavanju poklicne kvalifikacije pridobljene v tujini kot zadostno dokazilo upošteva potrdila, izdana v državi pogodbenici izvora ali v državi pogodbenici, iz katere prihaja vlagatelj, ki potrjujejo, da so pogoji izpolnjeni. Če država iz prejšnjega stavka takega dokumenta ne izdaja, zadošča izjava vlagatelja, dana pred pristojnim organom te države, ki potrjuje njeno verodostojnost, da so pogoji izpolnjeni.

  Če upravičeno dvomi v veljavnost starejših dokazil, lahko pristojni organ zahteva, da dokazila niso starejša od treh mesecev.

  Pravne podlage

  Skrbnik zakonodaje

  Ministrstvo za okolje in prostor

  Dunajska 48
  1000 Ljubljana

 • Ponudnik mora biti zakonito ustanovljen v eni izmed 28 držav članici ali eni od naslednjih držav: Norveška, Islandija, Lihtenštajn ali Švicarska konfederacija;

  Ponudnik je posameznik/strokovnjak, ki pa mora imeti v matični državi urejen status (zaposlen/samozaposlen) in pridobljena vsa dovoljenja za opravljanje poklica oz. poklicne dejavnosti.

Zadnja sprememba:
20. 11. 2022